Poslání, hodnoty, vize

Naše poslání

Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře společnosti. Vychází přitom z hodnot, na nichž je univerzita založena.

Naše hodnoty

Masarykova univerzita od svého založení po vzniku Československé republiky ve své činnosti vždy respektovala a vyznávala hodnoty, jež byly základem republikánského a demokratického étosu doby jejího počátku. Tyto hodnoty dodnes tvoří základ její vnitřní kultury a jsou široce sdíleny akademickou obcí univerzity.

Těmito hodnotami jsou:

  • Svoboda, respektovaná a obhajovaná jako princip vnitřního uspořádání univerzity ve formě akademické svobody výuky a bádání či svobody volby vlastního profilu kurikula studenty, ale také jako princip institucionální autonomie univerzity vůči státu a společenský imperativ.
  • Úcta k pravidlům zakládajícím rovnost příležitostí a transparentnost fungování instituce, jež se projevuje například v jejím vnitřním administrativním a ekonomickém nastavení, ve studijní legislativě i úsilí o potírání plagiátorství.
  • Zodpovědnost, chápaná ve vztahu k vnějšímu prostředí jako veřejná role univerzity, zdůrazňující její úlohu jako spolutvůrce veřejného mínění a aktivního účastníka veřejné diskuse, ale také jako významného aktéra v přenosu vědění či technologií do praxe či poskytovatele veřejné služby a univerzity otevřené i znevýhodněným či minoritním skupinám. Směrem dovnitř je individuální zodpovědnost za vlastní volbu a strukturaci kurikula elementárním principem fungování otevřeného a vnitřně svobodného studijního prostředí.

Naše vize

Masarykova univerzita chce být v roce 2015:

  • výzkumnou univerzitou s mezinárodně respektovaným výzkumným programem, zřetelným profilem a špičkovou infrastrukturou a s výsledky výzkumu viditelnými v evropském měřítku;
  • univerzitou, na níž je kvalitní výuka založena na původním výzkumu a uskutečňována v souladu s mezinárodními trendy vysokoškolského vzdělávání, které ji učiní atraktivní pro studenty ve středoevropském regionu; univerzitou, jež chce být v očích veřejnosti vnímána v souladu se svou tradicí jako jedna ze špičkových českých univerzit, poskytující svým absolventům vzdělání celoživotní hodnoty;
  • univerzitou, jejíž názor bude v českém prostředí respektovaným vůdčím hlasem v oblasti vývoje vysokého školství a výzkumu;
  • univerzitou, jež bude významně angažována v partnerských vztazích se vzdělávacími a výzkumnými institucemi, podniky a veřejnými institucemi s cílem podpořit relevanci a uplatnění výsledků akademických činností v širší společnosti;
  • univerzitou, jež bude atraktivním zaměstnavatelem v národním a středoevropském prostoru a cílenou personální politikou bude podporovat kvalifikační růst současných zaměstnanců i získávání kvalitních pracovníků zvenčí, zvláště ze zahraničí;
  • univerzitou aktivně zapojenou do mezinárodních kooperací v evropském i světovém měřítku.

Odkazy