Publication details

 

MikroRNA u vybraných nádorových chorob dětského věku

Basic information
Original title:MikroRNA u vybraných nádorových chorob dětského věku
Authors:Julie Bienertová Vašků, Ondřej Slabý, Jaroslav Štěrba
Further information
Citation:BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Ondřej SLABÝ a Jaroslav ŠTĚRBA. MikroRNA u vybraných nádorových chorob dětského věku. In MikroRNA v onkologii. první. Praha: Galén, 2012. s. 281-298, 18 s. ISBN 978-80-7262-587-1.Export BibTeX
@inbook{986861,
author = {Bienertová Vašků, Julie and Slabý, Ondřej and Štěrba, Jaroslav},
address = {Praha},
booktitle = {MikroRNA v onkologii},
edition = {první},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {978-80-7262-587-1},
pages = {281-298},
publisher = {Galén},
title = {MikroRNA u vybraných nádorových chorob dětského věku},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Oncology and hematology
Type:Chapter of a book

Růst lidského organizmu je založen na časové a místní synchronizaci specifických programů genové exprese, přičemž narušení této synchronizace může mít za následek vznik řady nádorových onemocnění typických pro dětský věk. Zdá se, že velmi elegantními kandidáty na pozici topických i časově omezených regulátorů genové exprese jsou mikroRNA (miRNA), malé molekuly RNA, které vazbou na cílové mRNA ovlivňují expresi až 60% lidských genů. Ve srovnání se značným počtem studií u dospělých pacientů je množství studií týkajících se expresních charakteristik miRNA a funkcí u pediatrických pacientů relativně nízké, což je vzhledem k nízkým počtům pacientů v této věkové skupině i vzhledem ke značné heterogenitě diagnóz pochopitelné. V následující kapitole poskytujeme přehled o dosud provedených studiích na poli nejčastějších pediatrických onkologických diagnóz, ať se již jedná o hematoonkologická onemocnění, či o solidní nádory dětského věku.