News details

 

25 January 2008
CTT Introduces a New Course for MU Students

Předmět reaguje na poptávku studentů Masarykovy univerzity a vychází z předchozí dvouleté zkušenosti Centra pro transfer tehcnologií MU s pořádáním podobně zaměřených kurzů "Uplatnění inovací v podnikatelské praxi" (jaro 2006) a "Vědec – podnikatel" (jaro 2007).

Předmět je určen především studentům magisterských a doktorských studijních programů PřF, LF a FI, nabízen je ale napříč celou univerzitou. Hlavním cílem předmětu je vnést do povědomí studentů reálný náhled na řízení, organizaci i finanční zabezpečení vědeckovýzkumné činnosti a poukázat na nezbytné aspekty, které dnešní výzkum obnáší, a to včetně přesahů do jiných oborů a s použitím různých přístupů. Základní tematické okruhy tvoří: (1.) zdroje financování výzkumu (dostupnost těchto zdrojů a úskalí při jejich získávání), (2.) komplexní řízení a správa projektů (včetně řízení lidských zdrojů), (3.) ochrana duševního vlastnictví, (4.) nakládání s výstupy výzkumu a vývoje (transfer technologií a znalostí, spolupráce univerzit s podniky, smluvní vztahy), (5.) podnikání v akademickém prostředí (strategie univerzit, vznik spin-off, převedení výzkumného projektu do podoby podnikatelského plánu) a (6.) inovační podnikání v neakademickém prostředí (proč začít podnikat + veškeré informace související s podnikáním).

Předmět je koncipován jako interaktivní a má za úkol vybavit posluchače potřebnými znalostmi v nové ucelené podobě. Výuka bude probíhat v jarním semestru blokově formou přednášek a praktických cvičení. Kód předmětu k registraci je CTT001. Přihlašte se ještě na jarní semestr!