Kdo jsme?

Ekonomicko-správní fakulta (ESF) byla založena roku 1990 jako první polistopadová fakulta Masarykovy univerzity a zahájila výuku v září 1991. Během své existence se vyvinula do podoby stabilizované instituce poskytující v současné době ekonomické vzdělání v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Hlavním posláním Ekonomicko-správní fakulty je rozvíjení výuky a výzkumu v oboru ekonomických věd.

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti fakulty vychází z oborové struktury a profilace fakulty a ovlivňuje dlouhodobé výzkumné zaměření jednotlivých kateder. V současnosti je výzkumné zaměření fakulty orientováno zejména do oblasti výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, dále na hodnocení efektivnosti veřejného sektoru, vývojové tendence organizačních struktur a řízení podniků, využití lidských zdrojů firmy, regionální rozvoj a jeho ekonomické aspekty. Fakulta se podílí na řešení vědecko-výzkumných projektů a rozvíjí dlouhodobou spolupráci s výzkumnými ústavy a dalšími institucemi státní správy a samosprávy.

V oblasti výuky zajišťuje fakulta studium bakalářských a magisterských studijních oborů v prezenční a kombinované formě se zaměřením na ekonomii, ekonomické informační systémy, finanční podnikání, hospodářskou politiku a management, národní a podnikové hospodářství, regionální rozvoj a správu, dále pak na veřejnou ekonomiku. Na fakultě je možno studovat také obor Administration publique (Veřejná správa) vyučovaný ve francouzštině, který je připraven ve spolupráci s Univerzitou Rennes ve Francii a je zaměřen na vzdělávání vysoce kvalifikovaných pracovníků pro veřejnou správu. Studenti absolvují odborné stáže a speciální kurzy v českých a francouzských veřejných institucích. Ve spolupráci s Filozofickou a Právnickou fakultou realizuje ESF bakalářské studium v oboru Evropská hospodářská, kulturní a správní studia. S cílem otevřít studium na fakultě pro více zájemců z praxe jsou do studijní nabídky zařazeny i výukové aktivity celoživotního vzdělávání. Výuka v celoživotním vzdělávání je realizována nejen v akreditovaných oborech a programech, ale i další aktivity jsou založeny na kontinuálním doplňování nových znalostí, schopností a kvalifikace.

Od roku 2004 působí Ekonomicko-správní fakulta v Univerzitním centru Telč, kde organizuje výuku v oborech bakalářského kombinovaného studia se zaměřením na ekonomiku, veřejnou správu, regionální rozvoj, cestovní ruch, bankovnictví a management. Současně s těmito obory jsou v Telči otevřeny i programy celoživotního vzdělávání.

Absolventi fakulty mají všechny předpoklady stát se žádanými odborníky. Mají široké uplatnění v praxi, například v oblastech bankovního managementu, jako odborníci na soudobou teoretickou ekonomii, jako vedoucí pracovníci v neziskových státních i nestátních organizacích, mohou působit jako znalci ekonomických procesů při vývoji informačních technologií a při jejich provozování, vykonávat různé funkce v peněžnictví a pojišťovnictví. Dále se uplatní jako koncepční národohospodáři, v analyticky zaměřených funkcích finančních a bankovních institucí, orgánech státní správy, v ekonomické publicistice či poradenství. Řada z nich se podílí na řízení podniků, v podnikatelské činnosti zvláště v oblasti cestovního ruchu, v institucích regionálního rozvoje a správy, v ekonomických funkcích ve veřejném a nestátním neziskovém sektoru.

Ekonomicko-správní fakulta v číslech

  • Na naší fakultě studovalo k 31. 10. 2015 celkem 3 067 studentů v řádném diplomovém studiu, z toho 1 651 v bakalářských studijních programech a 1 307 v magisterských studijních programech.
  • V doktorských studijních programech studovalo k 31. 10. 2015 109 studentů.
  • Máme 7 kateder, zaměstnáváme 221 zaměstnanců, z toho 10 profesorů a 24 docentů.
  • Studenty vyučuje celkem 234 vyučujících, z toho je 129 zaměstnanců MU, 44 studentů a 61 externistů.
  • V roce 2015 si na naši fakultu podalo přihlášku ve všech vypsaných přijímacích řízeních 6 283 uchazečů, přijato ke studiu bylo 2 507.
  • Vzděláváme 34 těžce zdravotně postižených studentů.
  • Počet vyjíždějících studentů do zahraničí činil v akademickém roce 2014/2015 144, počet přijíždějících studentů ze zahraničí činil v daném akademickém roce 6.
  • V roce 2015 u nás úspěšně ukončilo řádné studium 919 absolventů, z toho 372 Bc., 537 Mgr., 10 Ph.D.
  • Naši absolventi mají výborné uplatnění na trhu práce a možnosti zapojit se do vědeckovýzkumné práce (Uplatnění absolventů v praxi).
  • Od roku 1994 úspěšně ukončilo studium na naší fakultě 11 351 absolventů.