Assoc. Prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.

Photo not published

 

Doc. RNDr. Milan Viturka, CSc
 • Narodil jsem se 8.8. 1948 v Žatci. Základní a střední všeobecně vzdělávací školu jsem absolvoval ve Strakonicích. Po maturitě jsem byl přijat na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, kde jsem v letech 1966-1971 vystudoval obor geografie. Počátkem roku 1973 jsem byl na základě konkurzu přijat na Geografický ústav ČSAV v Brně. Na Geografickém ústavě jsem se věnoval problematice prostorových analýz dopravy a zemědělské výroby, komplexních regionálních analýz a syntéz včetně oblasti životního prostředí a dále aplikaci moderních statistických metod v prostorovém výzkumu. Po roce 1989 jsem postupně zastával funkce vedoucího oddělení socioekonomické geografie, zástupce ředitele ústavu a ředitele ústavu. Vzhledem k vývoji situace v tehdejším ČSAV s návaznými negativními dopady na činnost Geografického ústavu (až po jeho zrušení) jsem našel nové zaměstnání na Centru regionálních a regionálních věd (později Institutu regionálních a správních věd)na VŠE v Praze. V roce 1994 jsem začal participovat na výuce na ESF MU v Brně, kam jsem po roce na základě konkurzu přešel na plný úvazek. Mé pedagogické působení je spjato s výukou v oboru Regionální rozvoj a správa. Pokud jde o vědecké aktivity koncentruji se v současnosti především do oblasti základního i aplikovaného výzkumu na úseku regionálního rozvoje (granty, zakázky institucí státní spávy a samosprávy). V dosavadním průběhu své odborné kariéry jsem se zúčastnil řady stáží resp. odborných konferencáí v zahraničí. Jsem ženatý a mám dvě dcery, z nichž starší je již provdána.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko - správní fakulta, Lipová 41 a, 602 00 Brno.
Funkce na pracovišti
 • Vedoucí Katedry regionální ekonomie a správy
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1997: obor Regionální rozvoj a správa, docent, habilitační práce - Aplikace regionálního přístupu k hodnocení energetické efektivnosti zemědělské výroby v kontextu integrativně orientované regionální zemědělské politiky, Masarykova univerzita v Brně. 1976: obor ekonomická geografie, kandidát věd, disertační práce - Prognózy rozvoje silniční dopravy v Jihomoravském kraji do roku 1990. 1975: geografie, RNDr., rigorózní práce - Střediska silniční dopravy v ČSR. 1971: 5ti leté studium, geografie, absolvent, diplomová práce na téma regionalizace.
Přehled zaměstnání
 • 1995-dosud: Ekonomicko-správní fakulta MU Brno, docent. 1993-1995: Národohospodářská fakulta VŠE Praha, odborný asistent, zástupce ředitele Institutu regionálních a správních věd. 1973-1992: Geografický ústav ČSAV Brno, interní aspirant, vědecký pracovník, samostatný vědecký pracovník, vedoucí oddělení, zástupce ředitele, ředitel. 1971-1973: Středočeský KNV Praha, odborný referent.
Pedagogická činnost
 • Aktuální výuka: Regionální politika (doktorský studijní program: obor Hospodářská politika) Regionální ekonomie II (magisterský studijní program: obor Regionální rozvoj a správa) Programy a projekty regionálního a lokálního rozvoje (magisterský studijní program: obor Regionální rozvoj a správa) Diplomový seminář ((magisterský studijní program: obor Regionální rozvoj a správa) Společné politiky EU (navazující magisterský studijní program: obor lAdministration Publique) Environmentální ekonomie (bakalářský studijní program: obor Regionální rozvoj a správa) Bakalářský seminář (bakalářský studijní program: obor Regionální rozvoj a správa) Vybrané kapitoly z regionální ekonome (UJEP - FSE). Dřívější výuka: Koncepce tvorby rozvojových projektů (magisterský studijní program: obor Regionální rozvoj a správa) Regionální geografie Evropy bakalářský studijní program: obor Regionální rozvoj a správa) Prostorové plánování v ČR a EU (bakalářský studijní program: obor Regionální rozvoj a správa) Prognostika (magisterský studijní program: obor Regionální rozvoj a správa) Rozhodování a rozvoj regionů magisterský studijní program: obor Regionální rozvoj a správa) Prostorová ekonomie (VŠE) Prostorová ekonomika (Přírodovědecká fakulta MU) Vedení diplomových a bakalářských prací: od roku 1995 až dosud jsem vedl cca 70 diplomých a bakalářských prací v oboru Regionální rozoj a správa. Vedení (školitel) doktorandů: V současné době vedu 10 dokorandů doktorského studia v oboru Veřejná ekonomie. Zkušební komise: Předseda zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu Hospodářská politika a správa, obor Regionální rozvoj a správa. Předseda zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu Hospodářská politika a správa, obor Regionální rozvoj a správa. Předseda zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu Management, obor Regionální rozvoj (FSE Ústí n. L.). Pravidelný člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky v oboru Gegrafie a kartografie (Přírodovědecká fakulta MU).
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1. Projekty Grantové agentury ČR: - Ekonomické, sociální a geografické determinanty formování pracovních trhů v pohraničních regionech ČR (1994-1996), odpovědný řešitel - Regionální hodnocení vybraných měst ČR a možnosti koncepční podpory její aktivace (1997-1999), odpovědný řešitel - Regionální hodnocení rozvojových účinků evropského integračního procesu na příkladě krajů České republiky (2001-2003), odpovědný řešitel. 2. Výzkumné záměry MŠMT - Faktoy efektivnosti rozvoje regionů ČR, hlavní řešitel (oponentura celkem 5 průběžných zpráv o řešení úkolu). 3. Ostatní - Grant Národohospodářského ústavu J. Hlávky "Regionálně ekonomické souvislosti procesu integrace ČR do EU". - Grant MMR "Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR", člen řešitelského kolektivu. - Projekt EU Interreg III C "Lokale und regionale Planungsinstrumente fur eine nachhaltige Raumentwicklung in den Landern des CADSES Raumes",odpovědný řešitel české části projektu. V předchozím období jsem participoval na řešení několika dílčích úkolů tehdejšího SPZV (např. Socioekonomický potenciál ČSR).
Akademické stáže
 • 1975 - Geografický ústav PAN (1 měsíc), Polsko. 1979 - Ústav ekonomiky průmyslu Sibiřského oddělení AN (1 měsíc) SSSR. 1981 - Univerzita Lund (1 měsíc) Švédsko. 2002 - Wirtschafts Universitat Wien (1 semestr - hostující přednášející), Rakousko.
Universitní aktivity
 • Aktuální aktivity: - zástupce ředitele Výzkumného ventra regionálního rozvoje při MU - člen vědecké rady ESF - člen oborové rady doktorského studijního programu Veřejná ekonomie - člen programové rady Institutu veřejné správy - člen Komise pro pro rigorózní zkoušky v oboru Regionální geografie a regionální rozvoj (Přírodovědecká fakulta). Dřívější aktivity člen vědecké rady Přírodovědecké fakulty (1991-1993)
Mimouniversitní aktivity
 • Aktuální aktivity - člen vědecké rady FSE UJEP Ústí n. L., - člen oborové rady doktorského studijního programu Sociální geografie a regionální rozvoj a Komise pro rigorózní zkoušky a přijímací řízení do PGS na Přírodovědecké fakultě UK - expert pro hodnocení projektů Cross Border Co-operation/Phare (Regionální rozvojová agentura Jihomoravského kraje). Dřívější aktivity - člen vědeckého kolegia geologie - geografie ČSAV.
Ocenění vědeckou komunitou
 • - pozvání Americké geografické společnosti vč. přednášky na Rutgers University v USA. - cena Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj za vydání Atlasu životního prostředí a zdravotního stavu obyvatelstva ČSFR. - organizace mezinárodních kolokvií o regionálních vědách (původně spolu s Asociací pro regionální rozvoj), spolueditorství sborníků z kolokvií.
Vybrané publikace
 • VITURKA, Milan, Petr TONEV a Vilém PAŘIL. Long-Run Impacts Assessment of Planned Motorways and Expressways in the Czech Republic. Journal of US-China Public Administration, El Monte, CA, USA: David Publishing Company, 2013, roč. 9, č. 12, s. 1351-1358. ISSN 1548-6591. info
 • VITURKA, Milan, René WOKOUN, Petr TONEV, Vladimír ŽÍTEK a Nikola KREJČOVÁ. The Regional Relationship between Quality of Business and Social Environment: Harmony or Disharmony. Ekonomika a management, Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013, XVI, č. 2, s. 22-40. ISSN 1212-3609. info
 • VITURKA, Milan a Vilém PAŘIL. Několik poznámek k hierarchii společenských systémů. In XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Valtice: Masarykova univerzita, 2013. s. 102-108, 7 s. ISBN 978-80-210-6257-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-12. info
 • VITURKA, Milan, Vilém PAŘIL a Petr TONEV. Nová metoda komparativního hodnocení účelnosti projektů výstavby dopravní infrastruktury (případová studie dálnic a rychlostních silnic v České republice). Urbanismus a územní rozvoj, Brno: ÚÚR - MMR ČR, 2012, XV, č. 2, s. 28-34. ISSN 1212-0855. info
 • VITURKA, Milan. Kvalita podnikatelského prostředí v Ústí nad Labem a její srovnání s ostatními krajskými městy České republiky. In Ústí nad Labem - město v mlze. Ústí nad Labem: UJEP, 2012. s. 117 - 129, 13 s. Acta Universitatis Purkynianae, 168. ISBN 978-80-7414-410-3. info
 • VITURKA, Milan, Vilém PAŘIL a Petr TONEV. Příspěvek k hodnocení společenských dopadů projektů výstavby expresních silnic. In Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.. XV. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2012. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 250-256, 7 s. ISBN 978-80-210-5875-0. info
 • ŽÍTEK, Vladimír, Viktorie KLÍMOVÁ a Milan VITURKA. Knowledge Infrastructure in Regions as the Quality of Business Environment Factor. Acta academica karviniensia, Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2012, XII, č. 2, s. 159-168. ISSN 1212-415X. info
 • VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Aplication of Microeconomic and Macroeconomic Approach to Evaluating Disparities in the Regional development. Ekonomický časopis, Bratislava: EÚ SAV, 2011, roč. 59, č. 7, s. 655-668. ISSN 0013-3035. info
 • VITURKA, Milan. Integrační teorie udržitelného regionálního rozvoje. Politická ekonomie, Praha: VŠE, 2011, roč. 2011, č. 6, s. 794-809. ISSN 0032-3233. info
 • VITURKA, Milan. Změny kvality podnikatelského prostředí podle českých krajů a správních obvodů ORP v období 2001/2002 - 2006/2008. In Klímová, Žítek. Sborník ze XIV. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2011. s. 19-24, 6 s. ISBN 978-80-210-5513-1. info
 • VITURKA, Milan. Nový přístup k hodnocení disparit v regionálním rozvoji. In XIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra regionální ekonomie a správy, 2010. s. 25-32, 8 s. ISBN 978-80-210-5210-9. info
 • VITURKA, Milan. Regionální disparity a jejich hodnocení v kontextu regionální politiky. Geografie, Praha: ČGS, 2010, roč. 115, č. 2, s. 131-143. ISSN 1212-0014. URLinfo
 • VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ, Petr TONEV a Vladimír ŽÍTEK. Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje České republiky. Praha: Grada publishing, 2010. 232 s. Ekonomie a podnikání, 1. ISBN 978-80-247-3638-9. info
 • VITURKA, Milan. Několik poznámek ke strategii regionální politiky České republiky v systémovém kontextu regionální (kohezní) politiky Evropské unie. In XII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: MU - ESF, 2009. s. 25-31, 7 s. ISBN 978-80-210-4883-6. info
 • VITURKA, Milan. Pozice Českých Budějovic v rámci krajských měst České republiky z hlediska kvality podnikatelského prostředí. In Urbánní geografie Českých Budějovic a českobudějovické aglomerace II. Banská Bystrica: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra geografie, 2009. s. 34-46, 13 s. Urbánní geografie, II. ISBN 978-80-8083-734-1. info
 • VITURKA, Milan. Regionální politika České republiky a její environmentální souvislosti. Vedecký obzor, Skalica: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 2009, roč. 1, č. 3, s. 97-110. ISSN 1337-9054. info
 • VITURKA, Milan. Role prostorových faktorů regionálního rozvoje v globalizované ekonomice. Geographia Moravica, Olomouc: UP Olomouc, 2009, č. 1, s. 85-102. info
 • VITURKA, Milan. Competitiveness of regions in the light of global economy. Case study of the Czech regions. In In Wilk, W. (ed.): Global Changes: Their Regional and Local Aspects. Warsaw: University of Warsaw, 2009. s. 301 - 312, 12 s. ISBN 978-83-89502-73-5. info
 • VITURKA, Milan. Analysis of chosen aspects of innovative environment of the Czech Republic. In 2nd Central European Conference in Regional Science. Košice: TU Košice, 2008. s. 1116-1122, 7 s. ISBN 978-80-8073-957-7. info
 • VITURKA, Milan. Regionální kvalita životního prostředí z pohledu podnikatelské sféry. In Sborník příspěvků z XI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: KRES, ESF MU, 2008. s. 32-38, 9 s. ISBN 978-80-210-4625-2. info
 • VITURKA, Milan. Approach to elaboration of space model of economic development of the Czech Republic. In Papers of ERSA 2008 Liverpool - 48 th European Congress of the Regional Science Association International. Liverpool: University of Liverpool, 2008. s. 3500-3560, 11 s. info
 • VITURKA, Milan. Disparity v regionálním rozvoji. Brno: ESF MU - CVKS, 2008. 18 s. Working papers, č. 13. ISSN 1801-4496. info
 • KUNC, Josef, Václav TOUŠEK, Jiří VYSTOUPIL, Petr DANĚK, Pavel KLAPKA, Ondřej MULÍČEK, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk SZCZYRBA, Michal VANČURA, Antonín VĚŽNÍK, Milan VITURKA a Petr TONEV. Ekonomická a sociální geografie. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2008. 411 s. učebnice vysokých škol. ISBN 978-80-7380-114-4. info
 • VITURKA, Milan. Microeconomic approaches to evalutaion of regional disparities in Cntral Europe. In Reginal disparities in Central Europe. Bratislava: SK pre Unesco, NK-Most, 2008. s. 231-246, 17 s. Regional disparities in Central Europe. ISBN 978-80-85544-56-5. info
 • VITURKA, Milan. Regionální aspekty rozvoje inovací. In Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: JČU, Pedagogická fakulta, 2007. s. 780 - 787, 8 s. ISBN 978-80-7040-986-2. info
 • VITURKA, Milan. Konkurenceschopnost regionů a možnosti jejího hodnocení. Politická ekonomie, Praha: VŠE, 2007, roč. 55, č. 5, s. 637-658. ISSN 0032-3233. info
 • VITURKA, Milan. Inovační profily regionů. Brno: ESF CVKS, 2007. 36 s. Working papers 11. ISSN 1801-4496. info
 • VITURKA, Milan. Konkurenceschopnost regionů, možnosti jejího hodnocení a stimulace. In X. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU - KRES, 2007. s. 45-55, 10 s. ISBN 978-80-210-4325-1. info
 • VITURKA, Milan. Regionální ekonomie a politika II. první. Brno: ESF MU, 2007. 130 s. ISBN 978-80-210-4478-4. info
 • VITURKA, Milan. Benchmarking konkurenceschopnosti a inovační profily krajů, Prakticka aplikace výsladků hodnocení regionální konkurenecschopnsoti. In Faktory konkurenceschopnosti. Brno: Centurm výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2007. s. 217-235, 266-270, 34 s. Edice CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5. info
 • VITURKA, Milan. Benchmarking konkurenční pozice českých krajů. In Sborník z mezinárodního vědeckého semináře Hospodářský růst regionů. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, 2007. s. 1-13, 13 s. ISBN 978-80-7394-008-9. info
 • VITURKA, Milan. Hodnocení regionální kvality podnikatelského prostředí z pohledu inovačního potenciálu. In New members - new chalenges for the European regional development policy. Košice - SR: Technická universita Košice, 2006. s. 458-469, 12 s. ISBN 80-225-2060-8. info
 • VITURKA, Milan. Innovative potential regional evaluation in the Czech Republic. In Proceedings International Conference on Regional and Urban Modeling. Brussels: EcoMod, 2006. s. 1-12, 12 s. URLinfo
 • VITURKA, Milan. Inovační potenciál českých regionů. In Zborník vedeckých, odborných príspevkov a posterov z mezinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2006. s. 459 - 466, 8 s. ISBN 80-8069-709-4. info
 • VITURKA, Milan. Inovační potenciál českých regionů. In Česká ekonomika v procesu globalizace. Brno: ESF MU, 2006. s. 18 - 23, 6 s. ISBN 80-210-4085-8. info
 • VITURKA, Milan a Viktorie KLÍMOVÁ. Globálně orientované hodnocení konkurenční pozice krajů České republiky. Brno: ESF MU, 2006. info
 • VITURKA, Milan. Hodnocení inovačního potenciálu krajů České republiky. In IX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univertzita - Ekonomicko-správní fakulta, 2006. s. 15-21, 7 s. ISBN 80-210-4155-2. info
 • VITURKA, Milan. Vlastní metodika a výsledky hodnocení inovační kvality podnikatelského prostředí. In Konkurencechopnost české ekonomiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 279-293, 11 s. CVKSČE. ISBN 80-210-4157-9. info
 • VITURKA, Milan. Environmentální ekonomie. 1.vydání. Brno: MU-ESF, 2005. 116 s. ISBN 80-210-3654-0. info
 • VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Teoreticko-metodologická východiska hodnocení programů podpory regionálního rozvoje. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 132 s. VaV. ISBN 80-210-3639-7. info
 • VITURKA, Milan a Petr HALÁMEK. Spatial model of economic development of the Czech Republic. In Policy modeling (International conference EcoMod 2005) - CD. Brusel: EcoMod Net, Bilgi Universites Istanbul, 2005. s. 1-10, 10 s. info
 • VITURKA, Milan. Prostorový model ekonomického rozvoje České republiky a možnosti jeho využití v regionální politice. Acta regionalia et environmentalica, Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v, 2005, ročník 2, č. 1, s. 12-16. ISSN 1336-5452. info
 • VITURKA, Milan. Regional business environment quality in the Czech Republic. In Spatial and economic development and regional politics in Ústí region in years 2000-2004. Ústí n. L.: FSE UJEP, 2005. s. 42-62, 21 s. ISBN 80-7044-628-5. info
 • VITURKA, Milan. Územní hodnocení kvality podnikatelského prostředí z hlediska rozvoje cestovního ruchu a rekreace. In Sborník z VIII. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF MU Brno, 2005. s. 321-331, 21 s. ISBN 80-210-3888-8. info
 • VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK a Petr TONEV. Regionální předpoklady rozvoje inovací. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti České ekonomiky, 2005. info
 • VITURKA, Milan, Stanislav ŘEHÁK a Michal VANČURA. Regionální geografie Evropy a ČR. 2. vydání. Brno: MU - ESF, 2004. 126 s. ISBN 80-210-3504-8. info
 • VITURKA, Milan. Prostorový model ekonomického rozvoje ČR. In Strategie regionů a rozvoj podnikání po vstupu do EU. Brno: MU, 2004. s. 115-129, 15 s. ISBN 80-210-3520-X. info
 • VITURKA, Milan. Prostorový model ekonomického rozvoje ČR a možnosti jeho praktického využití. In Mezinárodní konference "Budoucnost 2004". Chodov: Město Chodov, 2004. s. 53-62, 10 s. ISBN 80-239-3549-6. info
 • VITURKA, Milan. Regionální hodnocení kvality podnikatelského prostředí. In Podnikatelské prostředí v České republice. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 66-78, 12 s. ISBN 80-7043-335-3. info
 • VITURKA, Milan. Kvalita podnikatelského prostředí a její regionální interpretace. In VII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: MU Brno, 2004. s. 245-259, 15 s. ISBN 80-210-3549-8. info
 • VITURKA, Milan. Evaluation of Development Position of Czech regions in the Context of the EU Territory. European Spatial Research and Policy, Lódž (Poland): Lódž University, 2004, roč. 11, č. 2, s. 85-105. ISSN 1231-1952. info
 • VITURKA, Milan. Cena nemovitostí jako indikátor územní diferenciace kvality podnikatelského prostředí. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 2003, roč. 38, č. 1, s. 483-490. ISSN 0300-5402. info
 • VITURKA, Milan. Hodnocení podnikatelského prostředí krajů České republiky. In Podpora podnikání v regionech ČR a EU. Brno: ESF MU, 2003. s. 85 - 96, 11 s. ISBN 80-210-3259-6. info
 • VITURKA, Milan, Václav TOUŠEK a Petr TONEV. Posouzení stavu, využitelnosti a možného důsledku dalšího rozvoje průmyslových zón kraje Vysočina. In Sborník ze VI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2003. s. 215-228, 14 s. ISBN 80-210-3289-8. info
 • VITURKA, Milan a Petr HALÁMEK. Koncepce zahraničních vztahů Jihomoravského kraje. In Sborník ze VI. mezinárodního kolokvia o tregionálních vědách. Brno: ESF MU, 2003. s. 283 do 300, 18 s. ISBN 80-210-3289-8. info
 • VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. Environmentální faktory regionálního hodnocení kvality podnikatelského prostředí. In Sborník ze VI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2003. s. 301 do 314, 14 s. ISBN 80-210-3289-8. info
 • VITURKA, Milan. Regionální hodnocení rozvojových účinků evropského integračního procesu na příkladě krajů České republiky. Brno: ESF MU, 2003. 95 s. Masarykova univerzita. ISBN 80-210-3277-4. info
 • VITURKA, Milan, Petr TONEV, Petr HALÁMEK, Simona HRABALOVÁ, Josef KUNC, Martin ŠAUER, Jiří VYSTOUPIL, Vladimír ŽÍTEK, Jiří CIBOCH a Jaroslav MARYÁŠ. Regionální vyhodnocení kvality podnikatelského prostředí v České republice. Brno: ESF MU, 2003. 141 s. případová studie. ISBN 80-210-3304-5. info
 • VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. VI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (sborník referátů). Brno: ESF MU Brno, 2003. 320 s. info
 • VITURKA, Milan. Regionálně ekonomické souvislosti procesu integrace ČR do EU. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2002. 59 s. Studie NHJH 4/2002. info
 • VITURKA, Milan. Makroekonomické hodnocení ekonomické citlivosti podle krajů ČR. In Aktuální otázky rozvoje regionů. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002. s. 74-89. ISBN 80-7194-413-0. info
 • VITURKA, Milan. Vybrané aspekty kvality podnikatelského prostředí jako výchozího faktoru efektivnosti regionálních rozvojových projektů. Brno: ESF MU, 2002. 169 s. ISBN 80-210-2813-0. info
 • VITURKA, Milan. Kvalita podnikatelského prostředí v Jihomoravském kraji. In Vybrané aspekty kvality podnikatelského prostředí jako výchozího faktoru efektivnosti regionálních rozvojových projektů. Brno: ESF MU, 2002. s. 3-32. 1. vydání. ISBN 80-210-2813-0. info
 • VITURKA, Milan. Pravděpodobnostní model rozvojové pozice krajů ČR v prostorovém kontextu EU z pohledu potenciálu reakce. In Vybrané aspekty kvality podnikatelského prostředí jako výchozího faktoru efektivnosti regionálních rozvojových projektů. Brno: ESF MU, 2002. s. 153-168, 16 s. 1. vydání. ISBN 80-210-2813-0. info
 • VITURKA, Milan. Hodnocení podnikatelského prostředí. In Sborník Regionální rozvoj/Regionalizace. Ústí n. L.: UJEP, 2002. s. 9-23. ISBN 80-7044-409-6. info
 • VITURKA, Milan a Petr HALÁMEK. Syntetické hodnocení nabídky průmyslových zón v ČR. In Rozvoj podnikání a profesní organizace podnikatelů. Brno: ESF MU, 2002. s. 74-95, 22 s. ISBN 80-210-2969-2. info
 • VITURKA, Milan. Konkurenční postavení krajů ČR v prostorovém kontextu EU. In Regionální politika kandidátských zemí před vstupem do Evropské unie. Ostrava: VŠB-TU, EF, 2002. s. 221-227. ISBN 80-248-0186-8. info
 • VITURKA, Milan. Postavení oborů hi-tech ve zpracovatelském průmyslu ČR. In V. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU v Brně, 2002. s. 235-246. ISBN 80-210-3008-9. info
 • VITURKA, Milan. Teoreticko-metodologická východiska koncepce regionálního rozvoje České republiky v podmínkách globální ekonomiky. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. Brno: Ekonomicko-správní fakulta - Masarykova univerzita v Brně, 2001. s. 566-576, 11 s. ISBN 80-210-2533-6. info
 • VITURKA, Milan. The case study - Případová studie k problémům regionálního rozvoje ČR. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 123 s. ISBN 80-210-2572-7. info
 • VITURKA, Milan, Jaroslav MARYÁŠ, Simona HRABALOVÁ a Vladimír ŽÍTEK. Systém územní správy v České republice a její financování na regionální a lokální úrovni. In Případová studie k problémům regionálního rozvoje ČR. Brno: Nakladatelství MU, 2001. s. 25-44. ISBN 80-210-2572-7. info
 • VITURKA, Milan a Václav TOUŠEK. Kvalita podnikatelského prostředí jako faktor efektivnosti regionálního rozvoje (aplikace na příkladě Brněnského kraje - projekt Interprise/Ecos-Ouverture. In Případová studie k problémům regionálního rozvoje ČR. Brno: Vydavatelství MU Brno, 2001. s. 45-70. ISBN 80-210-2572-7. info
 • VITURKA, Milan. Aplikace pravděpodobnostního přístupu k makroekonomickému hodnocení rozvojových předpokladů krajů ČR. In Případová studie k problémům regionálního rozvoje ČR. Brno: Vydavatelství MU Brno, 2001. s. 1-24, 24 s. ISBN 80-210-2572-7. info
 • VITURKA, Milan. Cíle a výsledky výzkumného záměru "Faktory efektivnosti rozvoje regionů ČR". In Vzdělávání a reforma veřejné správy, 2. díl. Brno: Vydavatelství MU Brno, 2001. s. 32-33. ISBN 80-210-2684-7. info
 • VITURKA, Milan. Makroekonomické souvislosti rozvoje krajů ČR. In IV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2001. s. 33-62. ISBN 80-210-2748-7. info
 • VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. IV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2001. 251 s. ISBN 80-210-2748-7. info
 • VITURKA, Milan. Regionální ekonomie II. První. Brno: ESF MU, 2000. 91 s. ISBN 80-210-2257-4. info
 • VITURKA, Milan. Zahraniční investice a strategie regionálního rozvoje. Brno: ESF MU, 2000. 81 s. ISBN 80-210-2297-3. info
 • VITURKA, Milan. Vybrané aspekty lokalizace zahraničních investic v České republice. In Sborník z II. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF, 2000. s. 67-76. ISBN 80-210-2317-1. info
 • VITURKA, Milan. Využití metody faktorové analýzy pro identifikaci lokalizačních závislostí. In Redistribuční funkce veřejného sektoru. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 251-265, 15 s. ISBN 80-210-2407-0. info
 • VITURKA, Milan, Václav TOUŠEK a Michal VANČURA. Geographical Aspects of Industrial Transformation in the Czech Republic. Geografie, Praha: ČGS, 2000, roč. 105, č. 2, s. 155-165. ISSN 1212-0014. info
 • VITURKA, Milan. Rozvojově nosné prostory české republiky. In III. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: KRES ESF MU, 2000. s. 13-33. ISBN 80-210-2490-9. info
 • VITURKA, Milan. Regionální diferenciace investiční atraktivity vybraných měst ČR - zpracovatelský průmysl. In I. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 1999. s. 69-81, 13 s. ISBN 80-210-2065-2. info
 • VITURKA, Milan. Regional analysis of location factors - application on the Czech Republic. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 1999, II, č. 2, s. 181-190. ISSN 0231-715X. info
 • VITURKA, Milan, Jaroslav MARYÁŠ, Václav TOUŠEK a Jiří VYSTOUPIL. Investiční atraktivita vybraných měst České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 119 s. 55-988 B-98 02/58 12/ESF. ISBN 80-210-2007-5. info
 • VITURKA, Milan a Jaroslav MARYÁŠ. Komparativní hodnocení obchodních faktorů investiční atraktivity vybraných měst ČR. In Veřejná ekonomika, sociální politika a správa. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 1997. s. 168-175, 8 s. ISBN 80-7078-500-4. info
 • VITURKA, Milan. Základní trendy a souvislosti regionálního rozvoje ČR. In Aktuálne problémy regionálného rozvoja. Banská Bystrica: IROMAR Banská Bystrica, 1997. s. 140-145, 6 s. ISBN 80-8055-052-2. info
 • VITURKA, Milan. Základy environmentální ekonomie. první. Brno: ESF MU, 1997. 167 s. ISBN 80-210-1514-4. info
 • VITURKA, Milan. Územní systémy socioekonomické stability - výchozí hypotéza regionálního rozvoje ČR. In Veřejná ekonomika. sociální politika a regionalistika. Ostrava: VŠB-TU, 1996. s. 91-96, 6 s. info
 • VITURKA, Milan. Příspěvek k problematice vývoje regionálních pracovních trhů v České republice. In Sborník příspěvků z mezinárodního semináře UP. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1996. s. 111-125, 15 s. ISBN 80-7194-073-9. info
 • VITURKA, Milan. Základní faktory vývojové diferenciace regionálních pracovních trhů v České republice. Sborník prací ESF MU, Brno: ESF, 1996, č. 1, s. 92-111. info
 • VITURKA, Milan. K některým souvislostem lokalizace zahraničních investic v ČR. In Hospodářská dynamika a restrukturalizace v České republice. Brno: MZLU, 1996. s. 72-75. info
 • VITURKA, Milan. Investiční atraktivita území ČR a její prostorové a konceptuální souvislosti. In Sborník z mez. konference Public Administration 1996. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1996. s. 234-237, 4 s. ISBN 80-7194-058-5. info
 • VITURKA, Milan. Rôle historique et perspectives de Prague dans la hiérarchie des villes d´Europe centrale et de la République tcheque. In Questions urbaines: Prague et ses noveaux quartiers,. 1995. ISBN 80-901759-4-5. info
 • VITURKA, Milan. Základní faktory diferenciace regionálních pracovních trhů v ČR. In Území v procesu změn. 1995. ISSN 0375-6122. info
 • VITURKA, Milan. Les facteurs fondamentaux de la différenciation régionale dans le développement des marchés de l´emploi en Republique tcheque. In Territoires en mutation. Prague: Centre Francais de Recherche en Sciences Sociales de Prague, 1995. s. 37-48, 12 s. ISBN 80-901759-5-3. info
 • VITURKA, Milan. Role historique et perspectives de Prague dans la hiérarchie des villes d´Europe centrale et de la République tchéque. Prague: Centre Francais de Recherche en Sciences Sociales de Prague, 1994. ISBN 80-901759-0-2. info
 • VITURKA, Milan. Territorial barriers in the development of the medical infrastructure in the Czech Republic. AMR INFO - Mitteilungen des Arbeitskreises fur Regionalforschung, Klagenfurt: OGG, 1993, roč. 1993, 4-6, s. 51-65. ISSN 3901-312X. info
 • VITURKA, Milan. Valuation of the efficiency of energy utilization in agriculture production. Sborník prací GgÚ, Brno: Geografický ústav ČSAV, 1992, IX, s. 55-62. info
 • VITURKA, Milan. Atlas of life environment and health of the population of the CSFR. Editor-in-chief Milan Viturka. 1. vyd. Brno: Geografický ústav ČSAV a Federální výbor pro životní prostředí Praha, 1992. 92 s. VaV program FVŽP. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav, Milan VITURKA a Jiří VYSTOUPIL. Regionale Aspekte der sozio-ökonomischen Entwicklung in der Tschechischen Republik. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, Wien, 1992, roč. 134, č. 3, s. 199-210. ISSN 0029-9138. info
 • NOVÁKOVÁ, Božena, Milan VITURKA a Václav TOUŠEK. Zeměpisný lexikon ČR. Obce a sídla. 1. vyd. Praha: Academia, 1991. 1225 s. 1. ISBN 80-200-0316-9. info
 • VITURKA, Milan. Teoretické a praktické problémy hodnocení úrovně využití energie v zemědělské výrobě Jihomoravského kraje. Sborník ČSGS, Praha, 1990, roč. 95, č. 4, s. 271-282. ISSN 1210-115X. info
 • VITURKA, Milan. Hodnocení efektivnosti využití energie v zemědělské výrobě na příkladě JZD a státních statků Jihomoravského kraje. Zemědělská ekonomika, Praha, 1989, roč. 35, č. 9, s. 695-706. ISSN 0139-570X. info
 • VITURKA, Milan, Antonín GÖTZ a Václav NOVÁK. Mapa Pracující v zemědělství (měřítko 1: 750 000). In Atlas obyvatelstva ČSR (soubor map v základním měřítku 1:750 000). Brno: Geografický ústav ČSAV, 1987. 4 s. info
 • VITURKA, Milan. Geography of agriculture in the Institute of Geography of the Czechoslovak Academy of Sciences. Sborník prací GgÚ, Brno: Geografický ústav ČSAV, 1986, roč. 9, s. 103-1121. info
 • VITURKA, Milan. Aplikace metody hlavních komponent ve výzkumu diferenciace prostorové socioekonomické struktury ČSR. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1985. 96 s. Studia Geographica. ISSN 0587-1247. info
 • VITURKA, Milan a Jaroslav PANÁK. Mozliwosci rozwoju przestrzennego wybranych miast ČSR z punktu widzenia ochrony gruntow rolnych. Zeszyty zakladu geografii osadnictva i ludnosci, Warszawa: IG PAN, 1985, roč. 25, č. 1, s. 72 - 85. info
 • VITURKA, Milan. Příspěvek k problematice regionální analýzy a syntézy na příkladě okresů ČSR. Studia Geographica, Brno: Geografický ústav ČSAV, 1983, č. 81, s. 248-257. ISSN 0587-1247. info
 • VITURKA, Milan. The development of road traffic in the South Moravian region until 1990. In:Selected aspects of the internal organization of settlement system. Geographica Polonica, Warszawa: IG PAN, 1981, roč. 44, č. 3, s. 82-86. ISSN 0016-7282. info
 • VITURKA, Milan. Vztah sídelní struktury a silniční dopravy. Sborník ČSGS, Praha: ČSGS, 1981, roč. 86, č. 1, s. 28-47. ISSN 1210-115X. info
 • VITURKA, Milan. Les facteurs fondamentaux de la differenciation socio-economique de la CSR et leur dynamique. Zprávy GGÚ ČSAV, Brno: Geografický ústav ČSAV, 1980, roč. 17, č. 2, s. 71-77. ISSN 0375-6122. info
 • VITURKA, Milan. Rozvoj silniční dopravy v Jihomoravském kraji do roku 1990. Doprava, Praha: Ministerstvo dopravy ČR, 1978, č. 3, s. 195-205. ISSN 0012-5520. info
 • VITURKA, Milan. Dopravní problematika města Brna. Životné prostredie, Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 1977, roč. 2, č. 1, s. 38-40. ISSN 0044-4863. info

Last update: 21. 1. 2008