Publication details

 

Metody oceňování dlouhodobých hmotných aktiv.

Basic information
Original title:Metody oceňování dlouhodobých hmotných aktiv.
Title in English:THE METHODS OF VALUATION OF TANGIBLE FIXED ASSETS
Author:Jaroslav Sedláček
Further information
Citation:SEDLÁČEK, Jaroslav. Metody oceňování dlouhodobých hmotných aktiv. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: UTB FME, 2007. s. 186-193, 8 s. ISBN 978-80-7318-536-7.Export BibTeX
@inproceedings{717761,
author = {Sedláček, Jaroslav},
address = {Zlín},
booktitle = {Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi},
keywords = {accounting; methods of valuation; tangible fixed assets; cost model; revaluation model; methods of depreciation; cost; fair value; carrying amount; impairment loss; residual value;},
language = {cze},
location = {Zlín},
isbn = {978-80-7318-536-7},
pages = {186-193},
publisher = {UTB FME},
title = {Metody oceňování dlouhodobých hmotných aktiv.},
year = {2007}
}
Original language:Czech
Field:Economy
Type:Article in Proceedings
Keywords:accounting; methods of valuation; tangible fixed assets; cost model; revaluation model; methods of depreciation; cost; fair value; carrying amount; impairment loss; residual value;

Příspěvek je věnován metodám oceňování dlouhodobých hmotných aktiv podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Cílem je analyzovat přístupy k oceňování pozemků, budov a zařízení podle mezinárodních standardů a poukázat na hlavní rozdíly v porovnání s českou účetní legislativou. V závěru jsou uvedeny příčiny odlišného pojetí oceňovacích metod a naznačen směr dalšího vývoje.

This paper deals with methods of valuation of tangible fixed assets according to International financial reporting standards. The aim of the paper is to analyze the approaches to the valuation of properties, plants and equipment based on International standards and to refer to main differences in comparing with Czech legislation. At the close are mentioned causes of different conception of valuation methods and denoted direction of next development.