Publication details

 

Empirické ověření platnosti teorie optimální kapitálové struktury firmy v České republice

book cover

Basic information
Original title:Empirické ověření platnosti teorie optimální kapitálové struktury firmy v České republice
Title in English:The empirical verification of the validity of the optimal capital structure theory of the enterprise in the Czech Republic
Authors:Petr Valouch, Jaroslav Sedláček
Information from University Press
Price:Not for sale
Publisher within MU:Faculty of Economics and Administration
Further information
Citation:VALOUCH, Petr a Jaroslav SEDLÁČEK. Empirické ověření platnosti teorie optimální kapitálové struktury firmy v České republice. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské finanční systémy 2007. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2007. s. 419-427, 9 s. ISBN 978-80-210-4319-0.Export BibTeX
@inproceedings{719719,
author = {Valouch, Petr and Sedláček, Jaroslav},
address = {Brno},
booktitle = {Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské finanční systémy 2007},
edition = {1.},
keywords = {The optimal capital structure theory of the enterprise; verification; Pearson chi quadrant test; Fisher both-sided exact test.},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-4319-0},
pages = {419-427},
publisher = {ESF MU},
title = {Empirické ověření platnosti teorie optimální kapitálové struktury firmy v České republice},
year = {2007}
}
Original language:Czech
Field:Economy
Type:Article in Proceedings
Keywords:The optimal capital structure theory of the enterprise; verification; Pearson chi quadrant test; Fisher both-sided exact test.

Příspěvek se zabývá empirickým ověřením platnosti teorie optimální kapitálové struktury firmy na reprezentativním vzorku podniků z oblasti kovodělného průmyslu v ČR. K ověření byla využita metodika popsaná B. Ginertem a C. Revertem ve stati Valuation Implications of Capital Structure: a Contextual Approach. K vlastní verifikaci byly využity Pearsonův chí kvadrát test a Fisherův přesný oboustranný test. Oba použité testy indikují zcela shodné výsledky.

The paper deals with empirical verification of the validity of optimal capital structure theory of the enterprise on characteristic sample of enterprises from iron machining industry in the Czech Republic. The methodology described by B. Ginert and C. Revert in article Valuation Implications of Capital Structure: a Contextual Approach has been used for verification. Pearson chi quadrant test and Fisher both-sided exact test have been used for the verification itself. Both tests denote the same results.