Publication details

 

Alternativní modely financování dopadů živelních pohrom z pohledu veřejné správy

Basic information
Original title:Alternativní modely financování dopadů živelních pohrom z pohledu veřejné správy
Title in English:Alternative models of financing impacts of natural disasters
Authors:Jan Šelešovský, Eduard Bakoš
Further information
Citation:ŠELEŠOVSKÝ, Jan a Eduard BAKOŠ. Alternativní modely financování dopadů živelních pohrom z pohledu veřejné správy. Verejná správa a regionálny rozvoj, Bratislava: Merkury spol. s. r. o., Bratislava, 2008, IV, č. 2, s. 61-69. ISSN 1337-2955.Export BibTeX
@article{839582,
author = {Šelešovský, Jan and Bakoš, Eduard},
article_location = {Bratislava},
article_number = {2},
keywords = {natural disaster crisis management aside budgetary funds},
language = {cze},
issn = {1337-2955},
journal = {Verejná správa a regionálny rozvoj},
title = {Alternativní modely financování dopadů živelních pohrom z pohledu veřejné správy},
volume = {IV},
year = {2008}
}
Original language:Czech
Field:Management and administrative
Type:Article in Periodical
Keywords:natural disaster crisis management aside budgetary funds

V příspěvku se autoři zabývají zahraničními zkušenostmi s financováním následků živelních pohrom. Smyslem je krytí rizik resp. kompenzace ztrát nebo škod vzniklých živelní pohromou. Proto je často garantem systému financování vláda příslušné země. V příspěvku je popsán rakouský model, který představuje klasickou variantu mimorozpočtového fondu kontinentálního typu, francouzský paternalistický přístup a také alternativní příklad fondu z Mexika, který představuje sofistikovanější model.

In presented paper authors are dealing with foreign experiences concerning financing of the natural disasters impacts with the aside budgetary funds. Main aim of above mentioned funds is to cover risks, respectively to compensate damages or forfeits caused by natural disasters. That is why the particular countrys government is a guarantee of those funds. In this paper is described the Austrian model, which represents classical version of the continental type aside budgetary fund, French paternalistic access and also an alternative version of fund from Mexico that represents more sophisticated model.