Publication details

 

Měření ekonomické efektivnosti podniků: Teoretická východiska

Basic information
Original title:Měření ekonomické efektivnosti podniků: Teoretická východiska
Title in English:Measuring of Economic Efficiency of a Company: Theoretical Basis
Authors:Petr Suchánek, Petra Štamfestová
Further information
Citation:SUCHÁNEK, Petr a Petra ŠTAMFESTOVÁ. Měření ekonomické efektivnosti podniků: Teoretická východiska. In Ing. Pavel Jedlička, CSc.. Hradecké ekonomické dny 2012. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu, 2012. s. 263-268, 6 s. ISBN 978-80-7435-171-6.Export BibTeX
@inproceedings{969307,
author = {Suchánek, Petr and Štamfestová, Petra},
address = {Hradec Králové},
booktitle = {Hradecké ekonomické dny 2012},
edition = {1.},
editor = {Ing. Pavel Jedlička, CSc.},
keywords = {Efficiency; revenues; costs; oportunity costs; profi},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Hradec Králové},
isbn = {978-80-7435-171-6},
pages = {263-268},
publisher = {Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu},
title = {Měření ekonomické efektivnosti podniků: Teoretická východiska},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Management and administrative
Type:Article in Proceedings
Keywords:Efficiency; revenues; costs; oportunity costs; profi

Článek je zaměřen na konstrukci ekonomické efektivnosti podniku tak, aby byla použitelná v reálných podnicích, tzn., aby bylo možné tuto efektivnost změřit (vyjádřit jedním číslem). Při konstrukci efektivnosti přitom budeme vycházet z neoklasického modelu firmy. Zaměříme se přitom zejména na funkce celkových nákladů a příjmů a na dopady jejích různých průběhů na efektivnost. Uvedená analýza tak bude tvořit základ komplexního modelu efektivnosti, který nám následně umožní tuto efektivnost spočítat pro konkrétní podnik z účetních dat.

The article is focused on the design of economic efficiency of the company so as to be applicable in real companies, this means to be possible to measure the efficiency (to express in one number). The design of efficiency will be built on the neoclassical model of the company. In particular we will focus on the function of the total costs and total revenues and on the impacts of its various courses on efficiency. This analysis will form the basis for a comprehensive model of efficiency, which will allow us to calculate the effectiveness of concrete companies while using accounting data.