Obecné informace o postupu při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

 

Upozornění

 

nahoru

Kontakty - Masarykova univerzita

Informace k uznávání zahraničního vzdělání v bakalářských a magisterských studijních programech:

 • Mgr. et Mgr. Bc. Michaela Hufová, studijní odbor, Rektorát Masarykovy univerzity, e-mail: hufova@rectdotmunidotcz, tel. +420 549 494 262
 • Mgr. Jaroslava Králová, studijní odbor, Rektorát Masarykovy univerzity, e-mail: kralova@rectdotmunidotcz, tel. +420 549 496 293

Komunikace je možná pouze v českém a anglickém jazyce.

Osobní a telefonické konzultace jsou od září do června možné pouze v úředních hodinách.

Úřední hodiny:

 • úterý: 13:00 - 15:00 (Mgr. Hufová)
 • středa: 9:00 - 11:00 (Mgr. Hufová)
 • čtvrtek: 13:00 - 15:00 (Mgr. Králová)
 • pátek: 9:00 - 11:00 (Mgr. Králová)

V červenci a v srpnu jsou úřední hodiny zrušeny a konzultace jsou možné pouze prostřednictvím e-mailu.

Informace k uznávání zahraničního vzdělání v doktorských studijních programech:

 • Mgr. Dominika Hobzová, odbor výzkumu, Rektorát Masarykovy univerzitye-mail: hobzova@rectdotmunidotcz, tel. +420 549 497 924

Informace o průběhu řízení je možné poskytovat pouze účastníkům řízení, tj. žadatelům, případně jejich zástupcům na základě předložené úředně ověřené písemné plné moci (viz část Přílohy žádosti).

 

nahoru

Důležité informace před podáním žádosti

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice je založeno na srovnání obsahu a rozsahu zahraničního studia a studijních programů s obdobným obsahem akreditovaných v ČR. Předmětem uznání je zahraniční vysokoškolské vzdělání i doklad o jeho absolvování (diplom).

Orgány rozhodující o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

 • Veřejná vysoká škola, která má akreditovaný obsahově obdobný studijní program. Příslušnou veřejnou vysokou školu je možné vyhledat např. v přehledu akreditovaných studijních programů MŠMT. Seznam veřejných vysokých škol v ČR je rovněž k dispozici na webových stránkách MŠMT.
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:
  • v případě pochybností určuje příslušnost veřejné vysoké školy k uznání vzdělání nebo může rozhodnout o uznání samo;
  • je odvolacím orgánem v případě zamítnutí žádosti.
 • Ministerstvo obrany – rozhoduje o uznání vzdělání získaného v oblasti vojenství.
 • Ministerstvo vnitra – rozhoduje o uznání vzdělání získaného v oblasti bezpečnostních služeb.

 

nahoru

Řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace na Masarykově univerzitě

Žádost může být podána na Masarykovu univerzitu v případě, že se jedná o uznání vzdělání v oboru, který je obsahově podobný některému ze studijních oborů akreditovaných na Masarykově univerzitě. Akreditované studijní programy na MU:

V případě, že na Masarykově univerzitě není akreditovaný obsahově podobný studijní obor, je třeba dohledat odpovídající obor na jiné veřejné vysoké škole v ČR (viz část Orgány rozhodující o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace).

Podání žádosti

Žádosti se podávají výhradně v písemné podobě na níže uvedené adresy:

 • žádosti o uznání vzdělání v bakalářských a magisterských studijních programech:
  • Rektorát Masarykovy univerzity, studijní odbor, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno
 • žádosti o uznání vzdělání v doktorských studijních programech:
  • Rektorát Masarykovy univerzity, odbor výzkumu, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

 • Náležitosti žádosti

  V žádosti je nezbytné uvést následující údaje:

  • jméno a příjmení žadatele,
  • státní příslušnost,
  • datum, místo a stát narození,
  • pohlaví,
  • adresa trvalého pobytu (nemá-li žadatel trvalé bydliště v ČR, uvede adresu v zahraničí),
  • adresa pro doručování písemností,
  • e-mailová adresa, telefonní číslo,
  • údaje o zahraniční vysoké škole (název, adresa sídla, webová adresa),
  • údaje o zahraničním vzdělání, o jehož uznání se žádá (název absolvovaného zahraničního studijního programu/oboru, získaný akademický titul, doba zahájení a ukončení studia, standardní doba studia),
  • účel podání žádosti,
  • datum a vlastnoruční podpis žadatele

  a případně

  • jméno a příjmení zmocněné osoby, pokud žadatele v řízení zastupuje jiná osoba.

Formulář žádosti ke stažení.

Přílohy žádosti

Povinné přílohy žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání jsou následující:

Doklady

 • Diplom:
  • originál nebo úředně ověřená kopie diplomu nebo obdobného dokladu o řádném absolvování vysokoškolského vzdělání s odpovídajícím způsobem ověření pravosti podpisů a otisků razítek (obdobný doklad je přijatelný pouze v případě, že v dané zemi není diplom vydáván vůbec, ale je vydáván ekvivalent diplomu nesoucí označení např. „certifikát“, „osvědčení“ či „potvrzení“ nebo který je bez výslovného označení),
  • úřední překlad diplomu do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují).
  • Pozn.: dočasné a náhradní doklady nemohou být předmětem uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.
 • Dodatek k diplomu:
  • originál nebo úředně ověřená kopie dodatku k diplomu (nebo výpisu absolvovaných předmětů),
  • úřední překlad dodatku k diplomu do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují).
  • Pozn.: V případě dodatku k diplomu / výpisu absolvovaných předmětů se nevyžaduje ověření pravosti podpisů a otisků razítek jako u diplomu.
 • Plná moc:
  • originál nebo úředně ověřená kopie úředně ověřené písemné plné moci (tj. plné moci obsahující úřední ověření podpisu žadatele), zastupuje-li žadatele v řízení jiná osoba,
  • úřední překlad plné moci do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují),
  • vzor plné moci ke stažení.
 • Oddací list, rodný list:
  • úředně ověřená kopie oddacího listu, rodného listu, případně jiného dokladu o změně jména, pokud došlo ke změně jména žadatele v období mezi vydáním diplomu a podáním žádosti (pokud se liší jméno uvedené v diplomu a stávající jméno žadatele),
  • úřední překlad listu do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují).
 • Rozhodnutí o přiznání postavení uprchlíka:
  • originál nebo úředně ověřená kopie rozhodnutí o přiznání postavení uprchlíka, žádá-li o uznání osoba, které bylo toto postavení přiznáno.

Dále se doporučuje doložení:

 • kopie občanského průkazu nebo cestovního pasu,
 • změny názvu zahraniční vysoké školy (pokud se liší jméno zahraniční vysoké školy v předložených dokladech a stávající jméno školy).

Veškeré informace uvedené v předložených dokladech musí být srozumitelné, to znamená, že informace, které nejsou v českém nebo v anglickém jazyce musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka (včetně notářských ověření/doložek, tlumočnických doložek, ověření pravosti podpisů a otisků razítek apod.).

V průběhu řízení může být požadováno doplnění dalších dokumentů relevantních pro posouzení zahraničního vzdělání (např. sylaby absolvovaných předmětů, institucionální akreditace zahraniční vysoké školy, případně akreditace absolvovaného studijního programu apod.).

Doklady o vzdělání doložené k žádosti o uznání vzdělání Masarykova univerzita nevrací. 

Ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálu diplomu

Způsob ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálu diplomu závisí na zemi, kde žadatel absolvoval své zahraniční vzdělání, resp. kde byl vydán příslušný diplom.

V tabulce je k dispozici soupis jednotlivých států s uvedením požadovaného ověření diplomů získaných v tom kterém státě a s odkazem na orgán, který rozhoduje v prvním stupni o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání.

Způsob ověření lze rozdělit do tří skupin (podle existujících mezinárodních smluv):

 • Bez ověření: S příslušným státem je uzavřena dvoustranná smlouva o právní pomoci – diplomy vydané v tomto státě platí na území České republiky bez dalšího ověření pravosti podpisů a otisků razítek.
 • Apostilla: Příslušný stát je signatářem mnohostranné úmluvy o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin (Haagská úmluva) – pravost podpisů a otisků razítek na originálech diplomů vydaných v tomto státě musí být ověřena formou tzv. apostilly. Apostillu vystavuje pověřený orgán státu (tzv. apostilní úřad), ve kterém byl daný diplom vydán. Seznam jednotlivých apostilních úřadů je k dispozici na webových stránkách Haagské konference.
 • Superlegalizace: Ostatní státy – pravost podpisů a otisků razítek na originálech diplomů vydaných v ostatních státech musí být ověřena formou tzv. superlegalizace (v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona o vysokých školách), tj. ověření diplomu provedené nejprve ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má zahraniční vysoká škola sídlo (příp. příslušným cizozemským orgánem), a následně příslušným zastupitelským orgánem České republiky pro zemi, v níž má sídlo zahraniční vysoká škola.

 

nahoru

Lhůta pro vyřízení žádosti

Lhůta pro vyřízení žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace činí 30 dní, při složitějších případech 60 dní ode dne doručení kompletní žádosti včetně všech povinných příloh. Do lhůty pro vyřízení žádosti se nezapočítává doba, po kterou je řízení přerušeno.

 

nahoru

Odvolání

Žadatel má právo ve lhůtě 15 dní od doručení rozhodnutí podat proti němu odvolání. Odvolání se podává k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím Masarykovy univerzity (obecně veřejné vysoké školy, která napadené rozhodnutí vydala). Rektor veřejné vysoké školy buď odvolání vyhoví v plném rozsahu tzv. autoremedurou, nebo věc postoupí k rozhodnutí MŠMT ČR jako odvolacímu orgánu ve lhůtě 30 dní od doručení odvolání. MŠMT ČR poté o odvolání rozhodne – buď mu vyhoví, nebo potvrdí rozhodnutí veřejné vysoké školy.

Podání odvolání proti rozhodnutí rektora Masarykovy univerzity

Odvolání proti rozhodnutí rektora Masarykovy univerzity ve věci žádostí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace se podávají výhradně v písemné podobě na níže uvedené adresy:

 • vzdělání v bakalářských a magisterských studijních programech:
  • Rektorát Masarykovy univerzity, studijní odbor, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno
 • vzdělání v doktorských studijních programech:
  • Rektorát Masarykovy univerzity, odbor výzkumu, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Náležitosti odvolání

V odvolání je nezbytné uvést následující údaje:

 • jméno a příjmení žadatele a případně jeho zástupce na základě předložené úředně ověřené plné moci,
 • datum narození žadatele,
 • adresa pro doručování písemností,
 • číslo jednací a datum vydání napadeného rozhodnutí,
 • odůvodnění odvolání,
 • datum a vlastnoruční podpis žadatele, nebo jeho zástupce na základě předložené úředně ověřené plné moci.

K odvolání je možné přiložit doplňující dokumenty dokládající nové skutečnosti.

 

nahoru

Užitečné odkazy

ENIC-NARIC

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 • odbor vysokých škol, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
 • tel. +420 234 811 111, fax +420 234 811 790, http://www.msmt.cz

Ministerstvo obrany ČR

 • Sekce státního tajemníka MO - odbor vzdělávací politiky, nám. Svobody 471, 160 01 Praha – Dejvice
 • tel. +420 973 217 076, http://www.mocr.army.cz/

Ministerstvo vnitra ČR

 • odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, Nad Štolou 936/3, p.s. 21/OBVV, 170 34 Praha 7
 • tel. +420 974 832 746, +420 974 832 687, fax +420 974 833 518, e-mail: obv@mvcr.cz, http://www.mvcr.cz

Seznam soudních tlumočníků

 

nahoru

Právní předpisy upravující uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace