Press release details

 

25 June 2004
Construction of Masaryk University Campus in Brno-Bohunice

Výstavba univerzitního kampusu MU v Brně-Bohunicích

V rámci podprogramu výstavby Univerzitního kampusu v Bohunicích UKB 233 332 je realizována výstavba nového univerzitního kampusu MU v Brně Bohunicích.

 • V souladu s plánem byla koncem července zahájena výstavba první etapy UKB – ILBIT, tj. výstavba Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií. Na základě veřejné obchodní soutěže se generálním dodavatelem stavby stalo konsorcium IMOS a.s. Brno / Metrostav a.s. Praha. Smlouva s generálním dodavatelem byla podepsána dne 30.7.2004. Náklady výstavby činí 450,1 mil. Kč.
 • Dne 16.6.2004 bylo vydáno stavebním úřadem městské části Brno-Bohunice územní rozhodnutí na celou zbývající část výstavby UKB – AVVA (Akademický výukový a vzdělávací areál). Rozhodnutí nabylo právní moci dne 13.7.2004. Tím byl vytvořen základní předpoklad pro pokračování výstavby.
 • Dne 29.4.2004 s téměř půlročním předstihem byla vyhlášena veřejná obchodní soutěž na druhou, tzv. Modrou etapu výstavby UKB. Vzhledem k nárůstající hladině cen stavebních prací ve druhém čtvrtletí 2004, která se promítá také do nabídkových cen přistoupilo vedení MU po konzultacích s Ministerstvem školství a Ministerstvem financí k úpravě kvalifikačních podmínek a ke změně systému soutěžení z předkvalifikačního řízení na jednostupňovou veřejnou soutěž s vícekriteriálním hodnocením s cílem zvýšit intenzitu konkurečního prostředí a zajistit přístup širšímu okruhu potenciálních dodavatelů. Cílem je vyšší konkurencí dosáhnout udržení nabídkových cen v přijatelných mezích.
 • V současné době již probíhá příprava dokumentace pro stavební řízení na druhou, tzv. AVVA Modrou, etapu výstavby. Vydání stavebního povolení se očekává v polovině listopadu 2004. Vlastní výběrové řízení na generálního dodavatele je plánováno na leden 2005 a zahájení výstavby v březnu 2005.
 • Za účelem optimalizace harmonogramu výstavby UKB byla jako samostatná etapa výstavby vyčleněna výstavba inženýrských sítí a infrastruktury, na kterou poskytlo příspěvek město Brno ve výši 300 mil. Kč. Tato etapa bude realizována paralelně se ostatními etapami výstavby v letech 2005-2006.
 • V souvislosti se získáním územního rozhodnutí byla učiněna rozhodnutí ve věci dopravní obslužnosti areálu UKB s Magistrátem města Brna a odborem dopravy MMB. Byla zpracována studie dopravní obslužnosti UKB v souladu se zajištěním dopravní obslužnosti městských částí Bohunice a Nový Lískovec.
 • Byla dokončena studie provozní nákladovosti budovaného univerzitního kampusu a současně byla zpracována studie související s dimenzováním kapacit pro dodávku tepla (ve spolupráci s Energetickým ústavem VUT v Brně).
 • Došlo k výraznému posunu v jednání o přemístění stávajícího heliportu Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích směrem k dohodě o zajištění finančních prostředků pro výstavbu nového heliportu. V současné době probíhají technická jednání o sdružení finančních prostředků v rámci rozpočtu Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství.

V rámci dosavadního vývoje projektu lze konstatovat, že bylo dosaženo souladu technického řešení (věcné parametry dle usnesení vlády), stavebního programu a rozpočtu projektu. Časový harmonogram, který vypracoval manažer projektu Bovis Lend Lease, předpokládá dokončení výstavby UKB do 31.12.2006. Harmonogram však nepočítá s možnými časovými ztrátami, které mohou objektivně vzniknout například v souvislosti s průběhem jednání o způsobu řešení financování dopadů změny daně z přidané hodnoty, s prodloužením některých lhůt podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek, s obstrukcemi uchazečů a jinými objektivními okolnostmi.

Rekonstrukce objektů MU v Brně

Podprogram rekonstrukcí 233 333 předpokládá provedení rekonstrukcí stávajících budov MU ve městě Brně. V rámci řešení podprogramu rekonstrukcí budou dodrženy vládou schválené parametry v plném rozsahu. Rekonstrukce běží podle harmonogramu.

 • Běží rekonstrukce budovy Joštova 10 pro Fakultu sociálních studií (termín dokončení bude zkrácen o 6 měsíců oproti původnímu harmonogramu díky plnému uvolnění budovy Lékařskou fakultou). Termín ukončení rekonstrukce budovy je 15.7.2004.
 • Dne 29. 7. 2004 proběhlo zasedání vládní komise pro výběr generálního dodavatele na provedení rekonstrukce areálu Přírodovědecké fakulty a výstavbu Informačního centra Přírodovědecké fakulty v areálu na Kotlářské. 17.8.2004 vypršela odvolací lhůta, ve které se žádný z uchazečů o zakázku neodvolal. V současné době probíhají jednání o smlouvě s dodavatelem, kterého doporučila vládní komise na prvním místě.
 • Podpis smlouvy a zahájení rekonstrukcí areálu Kotlářská se předpokládá do konce září 2004. Práce budou probíhat v etapách až do 31.12.2006. Probíhají jednání o přestěhování Kotlářské pro zbývající část rekonstrukce (Rozšíření a prodloužení pronájmu na Údolní 53 s VUT – dohodnuto a potvrzeno, jednání s Technickým muzeem o přestěhování části Přírodovědecké fakulty do kasáren v Řečkovicích.

Financování programu rozvoje MU

Celkový objem financování Programu rozvoje MU v letech 2002-2007 činí 5 132,8 mil. Kč. Na
výstavbu Univerzitního kampusu v Bohunicích je plánována finanční částka 3 882,8 mil. Kč
investičních i neinvestičních prostředků. Rekonstrukční program se realizuje v celkovém rozsahu 1.250,0 mil. Kč. Celkový objem finančních prostředků krytých úvěrem EIB 3.120,5 mil. Kč. Návratná finanční výpomoc činí 1.775,0 mil. Kč (NVF), kterou bude MU splácet v letech 2007-2026 v ročních splátkách.

Do financování Programu se promítne zvýšení DPH z 5% na 19%. Otázka řešení dopadu zvýšení daně z přidané hodnoty je předmětem aktuálních jednání na Ministerstvu školství a Ministerstvu financí.

Masarykova univerzita na základě dosavadních výsledků přípravy a realizace programu výstavby
Univerzitního kampusu v Bohunicích (dále jen UKB) a rekonstrukci stávajících budov MU dodrží
v plném rozsahu závazné parametry programu 233 330 schválené vládním usnesením.

V Brně dne 23.8.2004

Informace: Ladislav Janíček, kvestor MU, tel.: 54949 1002, e-mail: janicek@rectdotmunidotcz