Press release details

 

06 March 2012
Filozofická fakulta získala peníze z EU na inovaci uměnovědných oborů (Czech only)

Nové výukové kurzy, studijní materiály, ale i lepší vybavení knihovny zkvalitní studium uměnovědných oborů na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Inovaci studijních oborů, kam patří například Hudební věda, Management v kultuře či Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury umožní tříletý projekt, na který fakulta získala přes 20 milionů korun z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

„Cílem je také posílit interaktivní formu výuky v menších skupinách na úkor tradičních přednášek pro vysoký počet posluchačů. Naplnění tohoto cíle umožní užší spolupráce uměnovědných pracovišť naší fakulty a sdílení výuky,“ řekla manažerka projektu Šárka Zahrádková.

Přibližně 1500 studentům uměnovědných oborů projekt přinese možnost účastnit se exkurzí zaměřených na poznávání hudebních, divadelních, filmových a dalších kulturních institucí v České republice i v zahraničí. Výhodou bude i snadnější přístup k praxi u budoucích zaměstnavatelů. Diskuzní fóra umožní setkání studentů s pedagogy ze zahraničních univerzit. Nově bude vybavena knihovna, jejíž zázemí rozšíří další počítače, knihy, odborné časopisy či přístup k elektronickým databázím.

Projekt je založen na užší kooperaci uměnovědných pracovišť Filozofické fakulty MU, a to Ústavu hudební vědy, Ústavu filmu a audiovizuální kultury a Katedry divadelních studií, ale také na spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MU, Pedagogickou fakultou MU, Janáčkovou akademií múzických umění a Fakultou výtvarných umění Vysokého učení technického.

Further information, photos or videos on the event