Kdo jsme?

Fakulta informatiky (FI) byla založena v roce 1994 jako první samostatná fakulta tohoto typu v České republice a stala se tak v mnoha směrech předobrazem pro vznik obdobných fakult na jiných vysokých školách. Fakulta nabízí systém studia, který je maximálně otevřený, umožňuje studentům zvolit si zaměření podle individuálních zájmů. Fakulta staví na komplexním pojetí informatiky jako oboru spojujícího řadu informatických disciplín a oblastí s výrazným mezioborovým charakterem. Fakulta informatiky vyvinula a provozuje univerzitní Informační systém (IS MU) na podporu studijních aktivit, související administrativy a e-learningu. Tento systém získal prestižní ocenění jako elitní evropský univerzitní informační systém roku 2005 a Masarykova univerzita se tímto zařadila jako první ze zemí střední a východní Evropy k šesti takto oceněným univerzitám. Celkově je ambicí fakulty poskytovat vysoce kvalitní vzdělání pro informační společnost třetího tisíciletí.

Fakulta informatiky patří k předním výzkumným a vývojovým pracovištím nejen v České republice, ale svými vědeckými výsledky se etablovala i jako významná instituce v mezinárodním kontextu. To mimo jiné dokládá i značná úspěšnost fakulty v získávání národních a evropských výzkumných grantů a projektů. Výzkumné aktivity fakulty se soustřeďují zvláště kolem výzkumného záměru orientovaného na problematiku paralelních a distribuovaných výpočetních systémů. Výzkum a vývoj na FI je rovněž zaměřen na mnoho dalších oblastí počítačové vědy, mj. na teoretickou informatiku, kvantovou informatiku, databázové systémy, analýzu obrazů a počítačovou grafiku, počítačové sítě, strojové učení a vyhledávání dat nebo na zpracování přirozeného jazyka.

Intenzivní mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se vedle četných individuálních kontaktů uskutečňuje zvláště prostřednictvím spolupráce na mezinárodních projektech. Fakulta je v současné době spoluřešitelem dvou sítí excelence 6. rámcového programu EU. Mezinárodní význam a postavení fakulty se odráží i v tom, že na půdě fakulty se stále častěji uskutečňují významné mezinárodní konference a jiná pracovní setkání a na fakultu přijíždějí o svých nejnovějších výsledcích přednášet přední světoví odborníci, zejména v rámci tradičních Informatických kolokvií. Na národní úrovni spolupracuje fakulta s předními pracovišti v informatice a souvisejících oborech, zejména s pracovišti AV ČR.

Fakulta informatiky nabízí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Bakalářské studijní programy Informatika a Aplikovaná informatika poskytují základní stupeň vysokoškolského vzdělání v informatice. Magisterské studijní programy nabízejí vzdělání ve třech základních oborech a řadě specializací, od teoretické informatiky po informační systémy, zpracování přirozeného jazyka či grafický design. V doktorském studiu je otevřen studijní program Informatika a studenti mohou v rámci tohoto programu rozvíjet své výzkumné a vývojové aktivity téměř ve všech oblastech informatiky pod vedením zkušených školitelů. Pro studium na fakultě je charakteristické těsné propojení s badatelskou činností. Talentovaní studenti magisterských programů a doktorští studenti mají možnost působit v některé z osmi specializovaných výzkumných laboratoří a podílet se tak bezprostředně na výzkumných aktivitách fakulty.

Cílem fakulty je poskytovat široce koncipované studium moderního typu s všestrannými možnostmi uplatnění absolventů. Studium je založeno na vědecké průpravě a teoretických základech oboru. Toto pojetí dovoluje vychovávat absolventy, kteří nejsou orientovaní jen na praktické zvládnutí konkrétních nástrojů či metod současné praxe, ale naopak rozumí podstatě používaných nástrojů a systémů a dovedou s nimi samostatně pracovat. Absolventi se dostávají do výhodné pozice na trhu práce a mohou tvůrčím způsobem reagovat na dynamické změny, které s sebou přináší rozvoj informatiky.

Fakulta informatiky v číslech

  • Na naší fakultě studovalo k 31. 10. 2015 celkem 2 131 studentů v řádném diplomovém studiu, z toho 1 281 v bakalářských studijních programech a 754 v magisterských studijních programech.
  • V doktorských studijních programech studovalo k 31. 10. 2015 96 studentů.
  • Máme 4 katedry, zaměstnáváme 228 zaměstnanců, z toho 15 profesorů a 25 docentů.
  • Studenty vyučuje celkem 182 vyučujících, z toho je 99 zaměstnanců MU, 11 studentů a 72 externistů.
  • V roce 2015 si na naši fakultu podalo přihlášku ve všech vypsaných přijímacích řízeních 2 444 uchazečů, přijato ke studiu bylo 1 297.
  • Vzděláváme 50 těžce zdravotně postižených studentů.
  • Počet vyjíždějících studentů do zahraničí činil v akademickém roce 2014/2015 58, počet přijíždějících studentů ze zahraničí činil v daném akademickém roce 3.
  • V roce 2015 u nás úspěšně ukončilo řádné studium 474 absolventů, z toho 224 Bc., 232 Mgr., 18 Ph.D.
  • Naši absolventi mají výborné uplatnění na trhu práce (Uplatnění absolventů v praxi).
  • Od roku 1995 úspěšně ukončilo studium na naší fakultě 6 679 absolventů.