Insignie fakulty

Insignie

 

Insignie rektora Masarykovy univerzity

K tradicím Masarykovy univerzity neoddělitelně patří insignie. Již od středověku jsou insignie výsostným znakem univerzit. Zpočátku odrážely mimořádné postavení univerzit ve středověké společnosti, v novověku se význam insignií zredukoval na reprezentativní funkci. K nejstarším univerzitním insigniím patří pečetidlo, žezlo a medaile zavěšená na řetězu. Tradičním způsobem, jímž vysoká škola získávala svou základní insignii, bylo její věnování zakladatelem univerzity či jinou významnou osobností.

Vypracováním návrhu na první medaili rektorského řetězu pověřil prezident Masaryk Otakara Španiela. Avers tvoří portrét T. G. Masaryka, základním motivem reversu je věnování „MASARYKOVĚ UNIVERSITĚ V BRNĚ PREZIDENT REPUBLIKY“ s faksimilií Masarykova podpisu. Stejný avers, ale odlišný revers – střední státní znak – má medaile řetězu prorektora.

Rektorský řetěz - aversRektorský řetěz - avers
Foto: Rudolf Červenka

Slavnost předání insignií Masarykově univerzitě proběhla v pomnichovské atmosféře dne 15. prosince 1938. Na počátku okupace byly insignie uloženy v trezoru na Právnické fakultě, která byla po uzavření univerzity v listopadu 1939 obsazena okupační mocí. Proto byly později insignie uschovány v sejfech Hypoteční a zemědělské banky moravské (kde zůstaly do roku 1945). Rektorské žezlo a medaile rektorského a prorektorského řetězu byly odeslány na ministerstvo školství, tam měly být zničeny. Díky vlastenecky smýšlejícím úředníkům však byly klenoty uloženy v Národním muzeu a na ministerstvu.

V roce 1960 byla univerzita přejmenována na Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně. V souvislosti se změnou názvu byl pořízen nový rektorský řetěz, jeho medaile nesla na aversu portrét J. E. Purkyně z medailonu jeho pamětní desky v Praze od Josefa Václava Myslbeka s opisem „UNIVERSITAS PURKYNIANA“. Pro revers bylo použito Watsonovo a Crickovo schéma dvojité spirály deoxyribonukleové kyseliny v průběhu jejího dělení, jehož náčrt zhotovil Pavel Bravený. Heslo fakulty je „SCIENTIA EST POTENTIA“. Autorem výtvarného návrhu medaile byl sochař Adrej Peter. Od ostatních katénních medailí se medaile nového rektorského řetězu odlišovala svou velikostí, měla průměr 80 mm, zatímco všechny ostatní byly vyraženy o průměru 65 mm. Řetěz byl užíván do počátku roku 1990, kdy se univerzita vrátila ke svému původnímu názvu.

Řetěz rektora UJEP - aversŘetěz rektora UJEP - avers  Řetěz rektora UJEP - reversŘetěz rektora UJEP - revers

V roce 1937 byla vypsána soutěž na vytvoření univerzitních žezel. Vyhrály návrhy Václava Rady a Ladislava Bartoníčka. Pro hlavici rektorského žezla byl zvolen dvouocasý lev se slovenským znakem na prsním štítku.

Rektorské žezloRektorské žezlo

Insignie fakult

Čtyři zakládající fakulty MU – Právnická, Lékařská, Přírodovědecká a Filozofická - mají své tradiční insignie, medaile s řetězy a žezla. Pro aversy medailí z roku 1936 byly zvoleny portréty významných českých osobností tradovaných v daném oboru. Autorem medailí všech čtyř původních fakult je Otakar Španiel, který vytvořil rektorskou medaili. Spolu s ním se na tvorbě řetězu s medailí podílel sochař Jaroslav Benda. Medaile jednotlivých fakult tvoří portréty významných představitelů oborů, tradovaných na příslušné fakultě, a heslo, vztahující se k této osobnosti.

V letech, kdy vznikaly další fakulty, vyvstala potřeba pořídit insignie také pro ně. Na medailích byla dodržena tradiční koncepce zobrazení významné osobnosti oboru, pouze Fakulta sociálních studií zvolila přepis svého loga se symbolem dialogu.

Univerzitní žezla zakládajících fakult byla zhotovena podle návrhů Václava Rady a Ladislava Bartoníčka v roce 1938. Řetězy včetně medailí jsou ze zlaceného stříbra, pouze medaile rektorského řetězu byla ražena ze zlaté směsi.

U nově vznikajících fakult byli na návrhy a realizaci insignií vybíráni autoři individuálně na základě vypsaných soutěží.

Právnická fakulta

Představitel oboru práv zobrazený na medaili Právnické fakulty je Albín Bráf, revers tvoří heslo „LEX DURA SED LEX“.

Řetěz děkana právnické fakulty - aversŘetěz děkana právnické fakulty - avers  Řetěz děkana právnické fakulty - reversŘetěz děkana právnické fakulty - revers

Právnická fakulta zvolila pro žezlo postavu Spravedlnosti s mečem.

Žezlo právnické fakultyŽezlo právnické fakulty

Lékařská fakulta

Fakulta si zvolila Jana Evangelistu Purkyně a jeho citát „MEDICINAE MUNUS – SCIENTIA DE VITA HUMANA“.

Řetěz děkana lékařské fakulty - aversŘetěz děkana lékařské fakulty - avers  Řetěz děkana lékařské fakulty - reversŘetěz děkana lékařské fakulty - revers

Lékařská fakulta vybrala za motiv Aeskulapovu hůl s hadem.

Žezlo lékařské fakultyŽezlo lékařské fakulty

Přírodovědecká fakulta

Fakulta si vybrala Gregora Mendela a heslo „IN NATURA SPES ET VERITAS“.

Řetěz děkana přírodovědecké fakulty - aversŘetěz děkana přírodovědecké fakulty - avers  Řetěz děkana přírodovědecké fakulty - reversŘetěz děkana přírodovědecké fakulty - revers

Hlavici žezla Přírodovědecké fakulty tvoří slunce s paprsky.

Žezlo přírodovědecké fakultyŽezlo přírodovědecké fakulty

Filozofická fakulta

K Filozofické fakultě patří František Palacký a heslo „SVOJI K SVÉMU A VŽDY DLE PRAVDY“.

Řetěz děkana filosofické fakulty - aversŘetěz děkana filosofické fakulty - avers  Řetěz děkana filosofické fakulty - reversŘetěz děkana filosofické fakulty - revers

Tato fakulta zvolila jako svůj symbol sovu sedící na rozevřené knize.

Žezlo filosofické fakultyŽezlo filosofické fakulty

Pedagogická fakulta

Medaili děkanského řetězu navrhl Václav Adolf Kovanič. Avers tvoří poprsí J. A. Komenského a revers vyobrazení rukou předávajících si pochodeň. Heslo Pedagogické fakulty je „TRADITIO LAMPADIS“.

Řetěz děkana pedagogické fakulty - aversŘetěz děkana pedagogické fakulty - avers  Řetěz děkana pedagogické fakulty - reversŘetěz děkana pedagogické fakulty - revers

Symbolem této fakulty byla zvolena hořící pochodeň a v tomto duchu bylo podle návrhu Eduarda Miléna vytvořeno i žezlo. Insignie pocházejí z roku 1965.

Žezlo pedagogické fakultyŽezlo pedagogické fakulty

Ekonomicko-správní fakulta

V roce 1991 vznikla Ekonomicko-správní fakulta, která si na avers své medaile zvolila portrét prvního rektora MU a významného národohospodáře Karla Engliše. Revers tvoří jeho citát „VÝKONNOST, HOSPODÁRNOST, SOLIDÁRNOST“; a je zakomponovaný do symbolického chrámu moudrosti a poznání.

Řetěz děkana ekonomicko-správní fakulty - aversŘetěz děkana ekonomicko-správní fakulty - avers  Řetěz děkana ekonomicko-správní fakulty - reversŘetěz děkana ekonomicko-správní fakulty - revers

Hlavici žezla tvoří motiv okřídlené přilby. Návrh řetězu i žezla vytvořil sochař Michal Vitanovský. Žezlo podle návrhu Vitanovského zhotovil sochař Pavel Filip. Své insignie užívá fakulta od listopadu 1995.

Žezlo ekonomicko-správní fakultyŽezlo ekonomicko-správní fakulty

Fakulta informatiky

Fakulta informatiky byla založena roku 1994 jako sedmá fakulta Masarykovy univerzity. Své insignie užívá od března 2007. Jejich autorem je sochař a umělecký litec Jaromír Gargulák.

Avers medaile nese portrét osobnosti významného brněnského rodáka Kurta Gödela doplněný jeho podpisem. Kurt Gödel (1906 - 1978) je světově uznávaný matematik, logik a filosof, jehož zásadní výsledky jsou součástí teoretických základů informatiky jako vědního oboru s dalekosáhlými praktickými důsledky. Revers medaile tvoří fakultní znak.

Řetěz děkana fakulty informatiky - aversŘetěz děkana fakulty informatiky - avers

Hlavice žezla se odkazuje na symbol ohně z Prométheova předání ohně lidstvu. Stejně zásadní a mnohostranně využitelný význam jako kdysi oheň má pro lidstvo dnes informatika.

Žezlo fakulty informatikyŽezlo fakulty informatiky

Fakulta sociálních studií

Také rozvíjející se Fakulta sociálních studií má své insignie. Jejich autorem je Lefteris Joanidis, který je zároveň i autorem fakultního loga. V případě této fakulty bylo upuštěno od portrétu významné osobnosti. Medaili (jednostrannou) i hlavici žezla představuje trojrozměrný přepis fakultní značky. Obě insignie fakulta užívá od května 2004.

Řetěz děkana fakulty sociálních studií - aversŘetěz děkana fakulty sociálních studií - avers  Žezlo fakulty sociálních studiíŽezlo fakulty sociálních studií

Fakulta sportovních studií

Fakulta sportovních studií vznikla v roce 2002 jako devátá fakulta Masarykovy univerzity. Své insignie užívá od září 2006. Jejich autorem je Lefteris Joanidis.

Děkanský řetěz má na aversu medaile vyryté logo fakulty a na reversu nápis kalokagathia.

Řetěz děkana Fakulty sportovních studií - aversŘetěz děkana Fakulty sportovních studií - avers

Děkanské žezlo se skládá ze dvou částí. Dolní část je pochodní s olympijskými kruhy a ohněm a symbolizuje fakt, že olympijským hrám předchází zapálení ohně. Horní část žezla – hlavice – je tvořena medailí, na jejímž aversu je logo fakulty a reversu nápis kalokagathia. Hlavice symbolizuje dekorování vítězů, tedy závěr her. V posloupnosti dolní a horní části žezla je skryta symbolická apelace: bez zápalu není vítězství.

Žezlo fakulty sportovních studií - aversŽezlo fakulty sportovních studií - avers  Žezlo fakulty sportovních studií - reversŽezlo fakulty sportovních studií - revers