Jednací řád Vědecké rady fakulty

(ve znění účinném od 3.3.2003)

Článek 1

(1)  Zasedání Vědecké rady svolává, řídí, přerušuje a ukončuje její předseda, nebo jiný jím pověřený člen.

(2)  Pořad jednání Vědecké rady stanoví její předseda.

(3)  Zasedání Vědecké rady se koná nejméně jednou za šest měsíců; musí být svoláno na žádost Akademického senátu nebo nejméně jedné třetiny všech členů Vědecké rady.

(4)  Zasedání Vědecké rady jsou veřejná, nestanoví-li Vědecká rada usnesením jinak.

Článek 2

(1)  Vědecká rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna většina všech jejích členů.

(2)  K přijetí usnesení Vědecké rady je zapotřebí souhlasu většiny jejích přítomných členů; při rovnosti hlasů je přijat návrh, pro který se vyslovil předseda Vědecké rady.

Článek 3

Průběh zasedání Vědecké rady a přijatá usnesení jsou zaznamenány v zápise, který podepisuje předseda Vědecké rady; zápis ze zasedání Vědecké rady se zveřejňuje způsobem zajišťujícím dálkový přístup.

Článek 4

(1)  Tento vnitřní předpis byl navržen Akademickým senátem Fakulty sportovních studií dne 8. 11. 2002.

(2)  Tento vnitřní předpis byl schválen Akademickým senátem Masarykovy univerzity v Brně dne 3. 3. 2003.

(3)  Tento vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem Masarykovy univerzity v Brně.

doc. PhDr. Michal Charvát, CSc., v. r.
děkan