Publication details

 

Shoda hodnotitelů u hodnocení specifických pohybových dovedností v sebeobraně

Basic information
Original title:Shoda hodnotitelů u hodnocení specifických pohybových dovedností v sebeobraně
Title in English:Inter-rater reliability in rating of specific self-defence motor skill
Authors:Andrej Poláček, Zdenko Reguli, Martin Sebera
Further information
Citation:POLÁČEK, Andrej, Zdenko REGULI a Martin SEBERA. Shoda hodnotitelů u hodnocení specifických pohybových dovedností v sebeobraně. Studia Sportiva, 2009, roč. 3, č. 2, s. 73-85. ISSN 1802-7679.Export BibTeX
@article{853255,
author = {Poláček, Andrej and Reguli, Zdenko and Sebera, Martin},
article_number = {2},
keywords = {Inter-rater reliability; self-defence; rating scale},
language = {cze},
issn = {1802-7679},
journal = {Studia Sportiva},
title = {Shoda hodnotitelů u hodnocení specifických pohybových dovedností v sebeobraně},
volume = {3},
year = {2009}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Article in Periodical
Keywords:Inter-rater reliability; self-defence; rating scale

Cílem výzkumu bylo zjistit úroveň shody hodnotitelů u hodnocení specifických pohybových dovedností v sebeobraně. Pět záměrně vybraných expertů hodnotilo 144 videozáznamů podle navržené specifické škály. Pomocí jednofaktorové analýzy rozptylu a LSD testu (test nejmenší signifikantní odchylky) jsme porovnávali, zda bylo hodnocení examinátorů stejné. Faktorem byla skupina examinátorů a závislými proměnnými byly proměnné specifické hodnotící škály a1 až f3 (tedy 18 proměnných). Hladina významnosti byla určena na úrovni p = 0,1. Kromě jednoho faktoru byla zjištěna shoda vždy nejméně tří examinátorů. Vytvořený nástroj pro hodnocení specifických pohybových dovedností v sebeobraně je vhodný pro testování v podmínkách bezpečnostních složek.

The aim of the research was to find out level of inter-rater reliability in rating of specific self-defence motor skills. 144 video recordings were rated by five experts according to specific rating scale. Inter-rater reliability was tested by one-way analysis of variance and LSD test (Last Significant Deviance test). Group of examinators was the factor, variables of specific rating scale a1 to f3 (18 variables) were dependent variables. Statistical significancy was seted up at level p = 0,1. Except one variable, congruence at least three examinators was founded. New tool for evaluating of specific self-defence skills is appropriate for testing in conditions of security forces.