Publication details

 

Vývoj olympijských výkonů v běhu na 800 a 1500m

Basic information
Original title:Vývoj olympijských výkonů v běhu na 800 a 1500m
Title in English:Development of olympic performances on 800m and 1500m run
Authors:Jan Cacek, Antonín Brtník, Josef Michálek, Zuzana Hlavoňová, Martin Sebera
Further information
Citation:CACEK, Jan, Antonín BRTNÍK, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Martin SEBERA. Vývoj olympijských výkonů v běhu na 800 a 1500m. In Atletika 2009. 1. vyd. Banská Bystrica: UMB, FHV Banská Bystrica, 2009. s. 48 - 58, 367 s. ISBN 978-80-8083-889-8.Export BibTeX
@inproceedings{856361,
author = {Cacek, Jan and Brtník, Antonín and Michálek, Josef and Hlavoňová, Zuzana and Sebera, Martin},
address = {Banská Bystrica},
booktitle = {Atletika 2009},
edition = {1.},
keywords = {Olympic games-running events-800 and 1500m-performance development-Africa-Europe},
language = {cze},
location = {Banská Bystrica},
isbn = {978-80-8083-889-8},
pages = {48 - 58},
publisher = {UMB, FHV Banská Bystrica},
title = {Vývoj olympijských výkonů v běhu na 800 a 1500m},
year = {2009}
}
Original language:Czech
Field:Sport and leisure time activities
Type:Article in Proceedings
Keywords:Olympic games-running events-800 and 1500m-performance development-Africa-Europe

Autoři se v příspěvku zabývají problematikou vývoje olympijských výkonů v běhu na 800 a 1500m mužů. Olympijské výkony vybraných skupin běžců (v bězích na 800 a 1500m) jsou porovnávány se světovými rekordy i mezi sebou navzájem. Autoři dospěli k závěrům, že je průkazný vztah mezi vývojem světových i olympijské rekordů v období let 1896 až 2004. Dále autoři popisují, že rozdíly mezi účastníky finálových běhů OH (při historickém rozdělení období konání her do 3 period: 1896 až 1928, 1936 až 1976, 1980 až 2004) mají tendenci k vyšší homogenitě (tedy rozdíly v dosažených časech mezi 1. až 3., 1 až 6. a 1. až 8. závodníkem se v průběhu času výrazně zmenšují). Poslední v textu popsané zjištění odpovídá na otázku, na kterém kontinentu je reálné hledat nejvíce finalistů v bězích na 800 a 1500m v jednotlivých olympijských cyklech. Z výsledků vyplývá, že v posledních desetiletích je patrný ústup evropských běžců a nástup Afričanů.

The authors deal with the mens olympis development of performances 800m and 1500m run. Olympic performances of selected groups of runners (800 and 1500 meters races) are compared with world records and vice versa . The authors came to the conclusion that there si evidential relationship between the development of world and Olympic records in the period 1896-2004. Furthermore, the authors describe the differences between the parties finals runs OH (in the historical period of the Games division into 3 periods: 1896 to 1928, 1932 to 1976, 1980 to 2004)), tend to greater homogeneity (differences in achievements between 1. to 3., 1. to 6., and 1. to 8. racer over time significantly diminished). Recent findings described in the text answers the question on which continent it is realistic to look for the most finalists in the 800m and 1500m race in each Olympic cycle. The results show that in recent decades is evident decline of Europe and the emergence of African runners.