Publication details

 

Výkonnosť v testoch koordinačných schopností u detí mladšieho školského veku

Basic information
Original title:Výkonnosť v testoch koordinačných schopností u detí mladšieho školského veku
Title in English:Performance in Coordinative Abilities Tests at Childern of Younger School Age
Authors:Jaromír Sedláček, Stefán Ištván
Further information
Citation:SEDLÁČEK, Jaromír a Stefán IŠTVÁN. Výkonnosť v testoch koordinačných schopností u detí mladšieho školského veku. In Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu l. Ružomberok: VERBUM, 2012. s. 139-145, 7 s. ISBN 978-80-8084-822-4.Export BibTeX
@inproceedings{973835,
author = {Sedláček, Jaromír and Ištván, Stefán},
address = {Ružomberok},
booktitle = {Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu l},
keywords = {coordinative abilities; younger school age},
howpublished = {paměťový nosič},
language = {sla},
location = {Ružomberok},
isbn = {978-80-8084-822-4},
pages = {139-145},
publisher = {VERBUM},
title = {Výkonnosť v testoch koordinačných schopností u detí mladšieho školského veku},
year = {2012}
}
Original language:Slovak
Field:Sport and leisure time activities
Type:Article in Proceedings
Keywords:coordinative abilities; younger school age

Autori vo výskume hodnotia úroveň výkonnosti v testoch koordinačných schopností na súboroch chlapcov aj dievčat (po 100 jedincoch každého pohlavia) mladšieho školského veku. V piatich testoch koordinačných schopností boli vykonané dve merania s odstupom jeden mesiac. Bolo preukázané, že pri opakovanom meraní sa dosahuje štatisticky významne vyššia výkonnostná úroveň, že súbory chlapcov dosahujú vyššiu úroveň výkonnosti, aj keď nie vo všetkých testoch rovnako.

In this research authors evaluate level of performance in coordinative abilities tests in groups of boys and girls (100 individuals in each sex) of younger school age. In five tests of coordinative abilities there were done two measurements with one month interval. There were proved, that in the second measurement is reached statistically higher level of performance and that groups of boys have higher performance, too, though there are differences between single tests.