Publication details

 

Funkční materiály a jejich vliv na tepelný komfort sportovce

Basic information
Original title:Funkční materiály a jejich vliv na tepelný komfort sportovce
Title in English:Functional materials and their influence on the thermal comfort of the athlete
Author:Pavla Kouřilová
Further information
Citation:KOUŘILOVÁ, Pavla. Funkční materiály a jejich vliv na tepelný komfort sportovce. In Jiří Suchý et al.. Scientina Movens 2012 : Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference. 1.vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělěsné výchovy a sportu, 2012. s. 127 - 132, 6 s. ISBN 978-80-86317-92-2.Export BibTeX
@inproceedings{977255,
author = {Kouřilová, Pavla},
address = {Praha},
booktitle = {Scientina Movens 2012 : Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference},
edition = {1.vyd.},
editor = {Jiří Suchý et al.},
keywords = {Functional T-shirts; Clothing laminated system; Thermal comfort; Thermoregulation},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {978-80-86317-92-2},
pages = {127 - 132},
publisher = {Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělěsné výchovy a sportu},
title = {Funkční materiály a jejich vliv na tepelný komfort sportovce},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Sport and leisure time activities
Type:Article in Proceedings
Keywords:Functional T-shirts; Clothing laminated system; Thermal comfort; Thermoregulation

Příspěvek se zabývá zkoumáním funkčních trik určených pro sportovní aktivity na základě radiace tepelného záření a termoregulačního vlivu na tělo sportovce. V příspěvku bylo použito snímků získaných snímáním tělesné teploty sportovce termokamerou. Porovnáváním teplot a jejich gradientu na snímcích a testováním statistické významnosti rozdílů mezi vzorky byla seřazena zkoumaná trika dle navržených hypotéz tak, jak se nejlépe hodí pro výrobci udávané sporty. V případě shody byla tvrzení výrobců potvrzena nebo vyvrácena a byla navržena doporučení, ke kterým aktivitám by bylo dané triko se svými vlastnostmi vhodné.

This paper explores functional T-shirts intended for sports activities on the basis of radiation and thermal radiation effects on body thermoregulation athletes. The paper used images obtained athletes body temperature sensing thermal camera. Comparing of the temperature gradient and the images and testing the statistical significance of differences between samples were examined shirts sorted according to the proposed hypotheses, as is best suited for manufacturers reported sports. In case of conformity, the manufacturers' claims confirmed or refuted, was proposed recommendations for which activities would be given with T-shirt‘s features appropriate.