Kdo jsme?

Fakulta sociálních studií (FSS) vznikla v roce 1998; samostatnost fakulty orientované na sociální vědy je vyústěním dlouholeté existence některých oborů na Filozofické fakultě, kde byla již v roce 1921 zřízena katedra sociologie – dnes jedno z nejstarších pracovišť svého druhu v Evropě. V roce 2005 se fakulta přestěhovala do nově rekonstruované budovy na Joštově ulici, která nabízí studentům výborné podmínky: moderně řešenou knihovnu s velmi kvalitním fondem zahraničních publikací, počítačové studovny, specializovaná DTP studia a multimediální pracovny. Součástí fakulty je i několik místností využívaných univerzitními studentskými kluby. Místem vzájemného setkávání a diskusí je prosklená atriová hala, udivující svým prostorovým a architektonickým řešením.

Fakulta sociálních studií se zabývá širokým spektrem výzkumné a vývojové činnosti v řadě oborů, které korespondují s obory zde akreditovanými a vyučovanými. Jedná se o základní i aplikovaný výzkum týkající se například rodiny a mladé generace, utváření osobnosti v procesu socializace a individuace, reprodukčních procesů a sociální reprodukce, marginalizovaných skupin, chudoby, nezaměstnanosti, etnicity, politických systémů a situace v České republice i evropském prostoru, mediálních analýz i environmentální problematiky. Výzkumná činnost je finančně podporována řadou domácích i zahraničních grantových agentur a dalších institucí a je realizována v rámci domácí i zahraniční spolupráce.

Fakulta se neustále dynamicky rozvíjí a v současné době se zaměřuje na výuku v oborech sociologie, politologie, psychologie, sociální politika a sociální práce, mediální studia a žurnalistika, environmentální studia, mezinárodní vztahy, evropská studia, genderová studia, sociální antropologie a bezpečnostní a strategická studia. Její snahou je spojovat pedagogické aktivity s vlastním výzkumem, který je prováděn jak na katedrách, tak také na několika výzkumných institutech, jež jsou součástí fakulty. Výuka na FSS je tak permanentně obohacována o nejnovější poznatky základního i aplikovaného sociálně-vědního výzkumu.

Fakulta sociálních studií zaznamenává od svého vzniku o studium obrovský zájem, neboť studium sociálních věd skýtá jedinečnou příležitost zkoumat dosud nezmapované sociální a politické změny, jakož i individuální adaptace člověka v dnešním složitém světě. Kromě rozsáhlé spolupráce se zahraničními pracovišti v rámci výzkumu se fakulta internacionalizuje i v oblasti výuky. V současnosti nabízí dva magisterské obory vyučované v angličtině (European Politics a Sociology) a také studium v angličtině ve všech doktorských programech. Nedílnou součástí výuky jsou i krátkodobé kurzy vyučované v angličtině, většinou z nabídky zahraničních přednášejících. Od akademického roku 2001/2002 je fakulta zapojena také do celoživotního vzdělávání.

Absolventi fakulty nacházejí uplatnění v řadě profesí od státní správy a výzkumných a analytických pracovišť až po novinářskou profesi či půdu mezinárodních organizací.

Fakulta sociálních studií v číslech

  • Na naší fakultě studovalo k 31. 10. 2015 celkem 3 340 studentů v řádném diplomovém studiu, z toho 1 743 v bakalářských studijních programech a 1 335 v magisterských studijních programech.
  • V doktorských studijních programech studovalo k 31. 10. 2015 262 studentů.
  • Máme 7 kateder, zaměstnáváme 236 zaměstnanců, z toho 17 profesorů a 23 docentů.
  • Studenty vyučuje celkem 463 vyučujících, z toho je 196 zaměstnanců MU, 92 studentů a 175 externistů.
  • V roce 2015 si na naši fakultu podalo přihlášku ve všech vypsaných přijímacích řízeních 8 071 uchazečů, přijato ke studiu bylo 2 284.
  • Vzděláváme 36 těžce zdravotně postižených studentů.
  • Počet vyjíždějících studentů do zahraničí činil v akademickém roce 2014/2015 208, počet přijíždějících studentů ze zahraničí činil v daném akademickém roce 28.
  • V roce 2015 u nás úspěšně ukončilo řádné studium 972 absolventů, z toho 477 Bc., 469 Mgr., 26 Ph.D.
  • Naši absolventi mají výborné uplatnění na trhu práce (Uplatnění absolventů v praxi).
  • Od roku 1997 úspěšně ukončilo studium na naší fakultě 10 741 absolventů.