Publication details

 

Proč jako doktorand (ne)učit kurzy pedagogické a školní psychologie

Basic information
Original title:Proč jako doktorand (ne)učit kurzy pedagogické a školní psychologie
Title in English:Why as a doctoral student (not) to teach courses in educational psychology and school psychology
Author:Jan Mareš
Further information
Citation:MAREŠ, Jan. Proč jako doktorand (ne)učit kurzy pedagogické a školní psychologie. In PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.Export BibTeX
@misc{970293,
author = {Mareš, Jan},
booktitle = {PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech},
keywords = {teaching; doctoral study; higher education teaching; professional development; entry into the profession; self-reflection; selfexperience},
language = {cze},
title = {Proč jako doktorand (ne)učit kurzy pedagogické a školní psychologie},
url = {http://www.vzkas.upol.cz/index.php?id=101},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Psychology
WWW:link to a new windowhttp://www.vzkas.upol.cz/index.php?id=101
Type:Vyžádané přednášky
Keywords:teaching; doctoral study; higher education teaching; professional development; entry into the profession; self-reflection; selfexperience

Cílem příspěvku je přispět k debatě o systému profesní přípravy vyučujících doktorandů na základě osobní zkušenosti autora. Zapojení studentů doktorských studijních programů do výuky, které je z hlediska profesního růstu velmi užitečné, totiž může mít celou i řadu úskalí. Příspěvek se zaměří na reflexi individuální profesní zkušenosti autora s výukou kurzů pedagogické a školní psychologie, které krom obvyklých potíží, které přináší ve výuce nezkušenost a nedostatek profesní přípravy, přináší i konfrontaci těchto problémů s vlastním obsahem výuky. Vzniká tím specifická výuková situace i sebezkušenost, která může být z hlediska dalšího profesního směřování zásadní.

This paper aims to contribute to the debate on doctoral students teaching training system based on author personal experience. Involving students in doctoral programs of teaching, which is in terms of career growth very useful, because it may also have a whole range of difficulties. This paper will focus on the reflection of an individual author's professional experience in teaching courses teaching and school psychology, in addition to the usual problems that brings in teaching inexperience and lack of training, confrontation brings these issues with the editorial content of instruction. This creates the specific learning situation and selfexperience, which may be essential for future professional orientation.

Related projects: