Publication details

 

Anketa pro žáky. Anketa škole na míru.

Basic information
Original title:Anketa pro žáky. Anketa škole na míru.
Title in English:Surveys for students
Authors:Tomáš Kohoutek, Jan Mareš
Further information
Citation:KOHOUTEK, Tomáš a Jan MAREŠ. Anketa pro žáky. Anketa škole na míru. Praha: NÚV, 2012. ISBN 978-80-87652-94-7.Export BibTeX
@misc{974543,
author = {Kohoutek, Tomáš and Mareš, Jan},
address = {Praha},
keywords = {school self-evaluation; self-evaluation tool; survey for students; survey user manual},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {978-80-87652-94-7},
publisher = {NÚV},
title = {Anketa pro žáky. Anketa škole na míru.},
url = {http://nuv.cz/file/49/},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
WWW:link to a new windowhttp://nuv.cz/file/49/
Type:Účelové publikace
Keywords:school self-evaluation; self-evaluation tool; survey for students; survey user manual

V manuálu evaluačního nástroje naleznete popis cílů nástroje. Dále popis a strukturu nástroje, postup vzniku a výzkumného ověřování evaluačního nástroje, pokyny pro práci s nástrojem a výsledky, limity a doporučení k nástroji, evaluační nástroj a ukázku evaluační zprávu. Evaluační nástroj je školám k dispozici v elektronické podobě na portále evaluačních nástrojů, tj. jeho používání vyžaduje středně pokročilou znalost práce s počítačem. Cílem ankety je zjištění názorů žáků na určité aspekty činnosti školy nebo získání doporučení před určitým konkrétním rozhodnutím v dalším rozvoji školy. Anketa je určena pro široké spektrum typů škol. Zúčastnit se jí mohou žáci druhého stupně základních škol, starší žáci základních uměleckých škol, žáci středních odborných učilišť a integrovaných středních škol i studenti středních odborných škol, gymnázií a konzervatoří. Potřebám jednotlivých typů škol vychází vstříc nabídka specifických verzí ankety i možnost doplňovat vlastní otázky. Při volbě typu školy systém automaticky nabídne verzi maximálně přizpůsobenou potřebám daného typu školy. Pod tímto evaluačním nástrojem tedy nenajdete pouze jednu anketu, ani hotovou sadu anket. Najdete zde soubor otázek vhodných pro použití a dále doporučení pro skladbu otázek do jedné ankety, která může být adresovaná žákům a studentům.

The manual of tehe evaluation tool describes aims of the evaluation tool "Survey for students". The manual includes description of structure of the tool, the process of adaptation of the tool for a each school purpose and the evaluation tool results, its limitations and recommendations for use of tehe tool, tool pilot study and demonstration of an evaluation report. The evaluation tool is available to schools in electronic form on the portal evaluation tools, ie, its use requires an intermediate level of computer skills. The aim of the survey identifying the views of students to certain aspects of the school or get a recommendation before a particular decision in the further development of the school. Poll is designed for a wide range of types of schools. It can participate in the pupils of primary school, older pupils of basic schools of art, students of secondary vocational schools and integrated schools, students of secondary vocational schools, secondary schools and conservatoires. The needs of different types of schools offer caters to specific versions of polls and the possibility to add your own questions. When selecting a school automatically offers up version of the type adapted to the needs of the school. Under this evaluation tool so you will not find just one poll, finished or set of surveys. You will find a set of questions suitable for use and recommendations for the composition of the questions in one survey that can be addressed to the students.