Publication details

 

Souvislost psychických potíží a rizikového chování adolescentů

Basic information
Original title:Souvislost psychických potíží a rizikového chování adolescentů
Title in English:The link between psychic difficulties and risk behaviour in adolescents
Author:Lucie Foltová
Further information
Citation:FOLTOVÁ, Lucie. Souvislost psychických potíží a rizikového chování adolescentů. Česká a slovenská psychiatrie, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2012, roč. 108, č. 2, s. 72-79. ISSN 1212-0383.Export BibTeX
@article{981537,
author = {Foltová, Lucie},
article_location = {Praha},
article_number = {2},
keywords = {adolescents; ELSPAC; frame of mind; risk behaviour},
language = {cze},
issn = {1212-0383},
journal = {Česká a slovenská psychiatrie},
title = {Souvislost psychických potíží a rizikového chování adolescentů},
url = {http://www.cspsychiatr.cz/dwnld/CSP_2012_2_72_79.pdf},
volume = {108},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Psychology
WWW:link to a new windowhttp://www.cspsychiatr.cz/dwnld/CSP_2012_2_72_79.pdf
Type:Article in Periodical
Keywords:adolescents; ELSPAC; frame of mind; risk behaviour

Cíl: Ověřit, zda u neklinického souboru adolescentů lze identifikovat případnou souvislost jejich psychického stavu se zapojením do několika specifických typů rizikového chování. Materiál a metoda: Soubor vychází ze studie ELSPAC a zahrnuje 1531 adolescenta. Byla použita data ze šetření v 15 letech věku respondentů, kteří byli rozděleni do pěti sledovaných skupin dle rizikového chování (návykové, antisociální, rizikové sexuální, komorbidní a bez rizikového chování). Pomocí statistických metod (Chí2-test, ANOVA, Scheffeho test, RR) v programu SPSS byly sledovány rozdíly mezi skupinami v subškálách dotazníku SDQ a ve vybraných psychických potížích. Výsledky: U chlapců koresponduje míra emočních problémů a také hyperaktivity s nesoustředěností s antisociálním chováním (obojí p<0,001). U dívek jsou sledované rozdíly podobné (též p<0,001). Dále byly nalezeny signifikantní rozdíly mezi skupinami v položkách psychických potíží. Nejméně jimi trpí nerizikoví adolescenti. U dívek souvisejí s rizikovým chováním anxiozita, potíže se spánkem, vtíravé myšlenky (vše p<0,001) a únava (p<0,01); vše nejčastěji u skupiny s antisociálním chováním. U chlapců nejčastěji trpí také skupina s antisociálním chováním - pocity úzkosti, vznětlivostí a únavou; a dále syndromová skupina vtíravými myšlenkami a nechutenstvím (vše p<0,05). Závěr: Psychické potíže souvisejí s rizikovým chováním adolescentů. Zapojení se do rizikového chování neznamená, že tito jedinci nejsou schopni chování prosociálního.

Aim: To verify if it is possible to identify an association between a frame of mind of adolescents and their involvement in some specific kind of a risk behaviour by the nonclinical group. Material and methods: The study sample is formed by the participants of ELSPAC (European Longitudinal Study of Parenthood and Childhood) and include 1.531 adolescents. The data used are from the fifteen-year-old age (of the children from the project) period. Respondents were divided into five groups by the risk behaviour (an addictive b., an anti-social b., a risk sexual b., a syndrome group, a control non-risk group). The data were analysed in the SPSS programme by standard statistical methods (Chí2-test, ANOVA, Scheffe test, RR), using these methods the differences between groups in subscales of SDQ questionnaire and in selected psychic difficulties were determined. Results: A degree of emotional problems and a score of hyperactivity-inattention scale too correspond to antisocial behaviour in boys, similarly in girls (all p<0,001). Further significant differences between groups were found in the psychic difficulties items. Non-risk adolescents suffer from them at least. In girls, risk behaviour relates to anxiosity, sleeping disorders, obtrusive thoughts (all p<0,001), and exhaustion (p<0,01); the most often in the group with antisocial behaviour. In boys, the group with antisocial behaviour also suffers the most often – from anxiosity, irascibility and exhaustion; and then the syndrome group from obtrusive thoughts and loss of appetite (all p<0,01). Conclusion: Psychic difficulties are related to risk behaviour. Involvement in risk behaviour does not mean that these individuals are not capable of prosocial behaviour.

Related projects: