Výstavby a rekonstrukce

Aktuální projekty

Masarykova univerzita prochází obdobím dynamického rozvoje, který je provázen nezbytným budováním její infrastruktury. Po ukončení programu výstavby univerzitního kampusu se areál v Bohunicích dále rozrůstá s podporou finančních zdrojů z Evropské unie. V roce 2012 byla dokončena výstavba projektu CETOCOEN, pokračuje výstavba CESEB a byla zahájena stavba CEITEC:

CEITEC

Pět miliard korun na vybudování unikátního vědeckého centra CEITEC získaly společně Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně a další brněnské vysoké školy a výzkumné instituce. Projekt z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace schválila Evropská komise na začátku června 2011, stavba byla zahájena v květnu 2012 a v září 2012 byl poklepán základní kámen. Dotace pro CEITEC MU je ve výši 3 mld. Kč, moderní vědecké centrum bude integrovat vědy o živé přírodě a materiálové vědy.

CETOCOEN

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí bylo založeno v roce 2010 s podporou Strukturálního fondu EU Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a je ve světě unikátním projektem. Nový pavilon centra byl slavnostně otevřen v říjnu 2012 v areálu Univerzitního kampusu Bohunice. Moderní výzkumná infrastruktura o celkové ploše 3500 m2 umožňuje studovat vliv toxických látek na životní prostředí a lidské zdraví. Dotace pro MU je 544 mil. Kč.

CESEB

S žádostí o finanční podporu z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace uspěl u ministerstva školství i projekt na vybudování Centra pro výuku a výzkum v oblasti experimentální, systematické a ekologické biologie – CESEB. Projekt získal podporu ve výši 790 mil. Kč. Výstavba čtyř nových pavilonů byla zahájena v prosinci 2011 a její dokončení se předpokládá ve druhé polovině roku 2013.

CARLA

Schválení projektu na vybudování Centra podpory humanitních věd – CARLA, který se ucházel o finanční podporu z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, umožňuje dlouho očekávanou rekonstrukci filozofické fakulty v centru Brna za 571 mil. Kč.

CERIT

Souhlas k zahájení realizace získal i projekt CERIT(Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací v informatice), který počítá do roku 2014 s rozšířením prostor pro výuku a výzkum, s výstavbou podnikatelského inkubátoru a vědecko-technického parku. Supervýkonné výpočetní centrum CERIT Scientific Cloud (CERIT-SC), které je součástí projektu, již spustilo první výpočty. Dotace bude čerpána ve výši 607 mil. Kč.

Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na Fakultě informatiky MU

Projekt Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na FI MU byl zahájen v létě roku 2011 a umožní dostavbu fakulty informatiky díky dotaci z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

CVIDOS

V závěru roku 2011 došlo k zahájení realizace projektu Centrum výzkumných institutů a doktorských studií – CVIDOS, jehož cílem je vybudování výzkumné infrastruktury na pedagogické fakultě. Také tento projekt je podpořen z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Infrastruktura Ekonomicko-správní fakulty MU pro doktorské studium

Projekt se zabývá rekonstrukcí a rozšířením Střediska vědeckých informací – knihovny ekonomicko-správní fakulty. Získal dotaci z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a byl zahájen souběžně s projektem CVIDOS v roce 2011.

Rekonstrukce neprobíhají jen v Brně. Na jaře 2011 Masarykova univerzita slavnostně otevřela po rozsáhlé modernizaci Univerzitního centra Telč v historických prostorách bývalé jezuitské koleje s kapacitou až 600 osob. Mimo výuku v kraji Vysočina centrum pořádá kulturní akce, zajišťuje odborné konference a semináře. Jedná se o největší projekt v České republice podpořený z FM EHP/Norska (tzv. Norských fondů).

Nová městská zóna se v Brně rozrůstá díky univerzitnímu kampusu

Univerzitní areál spolu s obchodními a stravovacími prostory tvoří základ nově vznikající brněnské městské čtvrti, která se stále rozrůstá. V kampusu fungují dvě akademické menzy Academic restaurant a Academic Canteen. V oblasti širšího prostoru kampusu se nyní staví rezidenční bydlení pro studenty, zaměstnance a další zájemce. Pod názvem Campus Residential Area zde nabízí Masarykova univerzita moderní bydlení v samostatných bytech, které využívají zvláště zahraniční studenti od akademického roku 2012/13. Vlastním životem už několik let žije v těsném sousedství kampusu obchodní centrum Campus Square.

Rozvoj MU v letech 2002 - 2010

Rozvoj infrastruktury univerzity byl v letech 2002 až 2010 realizován v rámci programu Rozvoj materiálně-technické základny číslo 233 330 schváleného usnesením vlády České republiky č. 230 z 27. 2. 2002 a upraveného usnesením vlády České republiky č. 986 z 20. 7. 2005, č. 1340 z 28. 11. 2007 a č. 916 z 23. 7. 2008. V první části programu byla rekonstruována a modernizována významná část historických budov Masarykovy univerzity v centru Brna (podprogram 233 333) - budova Joštova, areál Kotlářská a další. Druhou částí programu byl v českém vysokém školství jedinečný projekt výstavby nového moderního výukového a výzkumného Univerzitního kampusu Bohunice (podprogram 233 332). Celkový objem finančních prostředků určených na realizaci Programu 233 330 činil 6,4 mld. Kč. Prostředky byly z významné části kryty státním úvěrem u Evropské investiční banky. Univerzita spolufinancovala program rozvoje z vlastních zdrojů v celkovém rozsahu 2,6 mld. Kč.

Více: odkaz do nového oknawww.skm.muni.cz/cra