Election Regulations and Rules of Procedure of the MU Academic Senate (Czech only)

(účinnost od 9.5.2006)

odkaz do nového oknaVerze ke stažení (PDF)

Část první
Složení a orgány Akademického senátu Masarykovy univerzity v Brně

Článek 1

(1)  Akademický senát Masarykovy univerzity v Brně (dále jen "AS MU") volí akademická obec Masarykovy univerzity v Brně ( dále jen "MU") tak, aby v něm byla každá fakulta zastoupena stejným počtem členů.

(2)  Funkce člena AS MU je neslučitelná s funkcí rektora, prorektora a s funkcí děkanů nebo proděkanů.

(3)  Členové AS MU se volí za splnění podmínek uvedených v odstavci 1 a 2 takto:

a)  každá fakulta zvolí ze své akademické obce do senátu pět členů (tři z řad akademických pracovníků a dva z řad studentů a dva náhradníky - jednoho z řad akademických pracovníků a jednoho z řad studentů)

b)  pracoviště a ústavy uvedené v čl. 28 odst. 3 a 4 Statutu MU zvolí z akademických pracovníků zástupce a jednoho náhradníka.

(4)  Volby do AS MU se uskutečňují na jednotlivých fakultách přímým hlasováním všech členů akademické obce tak, aby byla splněna zákonná podmínka účasti členů akademické obce MU pro tuto volbu stanovená v § 8 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen "zákon"). Způsob voleb členů do AS MU upravuje na každé fakultě její volební řád.

(5)  Volba člena AS MU uvedeného v odstavci 3 písm. b) se uskutečňuje na shromáždění všech členů příslušné akademické obce. Volbu organizuje pracovišti s největším počtem členů akademické obce MU tak, aby byla splněna zákonná podmínka účasti členů akademické obce MU pro tuto volbu stanovená v § 8 odst. 1 zákona.

(6)  Na odvolání členů AS MU se vztahuje stejný režim jako na jejich vlastní volbu.

(7)  Členství v AS MU je čestnou funkcí.

(8)  Členství v AS MU zaniká

a)  ukončením působení na MU nebo na součásti, za kterou byl člen AS MU zvolen,

b)  vzdáním se tohoto členství, odvoláním nebo jmenováním do funkce, jejíž výkon je podle odstavce 2 neslučitelný s členstvím v AS MU,

c)  uplynutím funkčního období AS MU, nebo jeho skončením podle § 8 odst. 3 zákona.

(9)  Ustanovení odstavec 8 písm. a) se nepoužije v případě studenta, který řádně ukončí veškerá svá studia ve studijních programech uskutečňovaných součástí MU, za kterou byl do AS MU zvolen, ale nejpozději v den, kdy ukončí poslední z nich, podá přihlášku ke studiu v dalším studijním programu uskutečňovaném touto součástí MU. Za takového předpokladu tato osoba pokračuje v původním funkčním období člena AS MU, na něž byla zvolena, její členství v AS MU však skončí dnem, kdy

a)   měla stanoven termín zápisu do dalšího studijního programu uvedeného ve větě první, pokud do něj byla přijata, ale nezapsala se,

b)  marně uplynula lhůta pro podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu v dalším studijním programu uvedeném ve větě první, pokud bylo takové rozhodnutí vydáno,

c)  jí bylo doručeno rozhodnutí o zamítnutí žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu v dalším studijním programu uvedeného ve větě první, pokud bylo rozhodnutí o nepřijetí ke studiu vydáno a uvedená osoba podala žádost o přezkoumání tohoto rozhodnutí,

d)  podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve.

(10)  Uvolní-li se během funkčního období místo člena AS MU, nastoupí na jeho místo zvolený náhradník. Jinak se koná nejpozději do 30ti dnů volba nového člena z členů akademické obce příslušné fakulty, nebo pracovišť uvedených v čl. 28 odst. 3 a 4 Statutu MU (doplňující volby) a to způsobem stanoveným v odstavcích 4 a 5. Půjde-li o člena AS MU z řad studentů, prodlužuje se tato lhůta o dobu prázdnin, pokud k uvolnění dojde později než 30 dnů před jejich počátkem.

(11)  Skončí-li funkční období všech členů AS MU z důvodů uvedených v § 8 odst. 3 zákona, vyhlásí rektor nejpozději do 30 dnů nové volby.

(12)  Funkční období člena AS MU je tříleté.

(13)  Nastoupí-li v průběhu funkčního období za člena AS MU náhradník, původní funkční období se neprodlužuje.

Článek 2

(1)  AS MU se vnitřně člení na komoru akademických pracovníků a na komoru studentů.

(2)  V čele AS MU stojí předseda. Je volený z řad akademických pracovníků nadpoloviční většinou všech členů AS MU. Předseda řídí činnost a jednání AS MU a zastupuje AS MU navenek. Nejméně jednou za rok podává akademické obci MU zprávu o činnosti AS MU.

(3)  Předsedu AS MU zastupují dva místopředsedové, a to jeden z řad akademických pracovníků, zvolený nadpoloviční většinou všech členů komory akademických pracovníků, a jeden z řad studentů, zvolený nadpoloviční většinou všech členů komory studentů.

(4)  Předseda a místopředsedové připravují zasedání AS MU.

(5)  Potřebnou administrativu spojenou s činností AS MU zajišťuje pověřený zaměstnanec rektorátu. Náklady na činnost AS MU jsou hrazeny z rozpočtu MU.

Článek 3

(1)  AS MU v případě potřeby zřizuje svým usnesením stálé nebo dočasné komise jakožto operativní nebo poradní orgány.

(2)  Předsedou komise zřízené podle odstavce 1 je vždy člen AS MU, schválený do této funkce AS MU.

Část druhá
Práva a povinnosti členů AS MU

Článek 4

(1)  Člen AS MU má povinnost zúčastnit se jednání AS MU, aktivně se na nich podílet a odpovědně plnit uložené úkoly. Člena AS MU, který neplní své povinnosti, může AS MU navrhnout příslušné akademické obci k odvolání.

(2)  Člen AS MU má při jednání AS MU právo předkládat své návrhy, podněty a připomínky k otázkám působnosti AS MU a požadovat jejich řešení.

(3)  Člen AS MU má právo rozhodujícího hlasu ve všech otázkách projednávaných AS MU.

Článek 5

(1)  Člen AS MU odpovídá za výkon své funkce členům akademické obce.

(2)  Člen AS MU může být odvolán stejným způsobem, jakým byl zvolen.

Část třetí
Pravidla jednání AS MU

Článek 6

(1)  Řádné zasedání AS MU se koná nejméně dvakrát za semestr.

(2)  Mimořádné zasedání AS MU svolává jeho předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda, a to na žádost:

a)  nejméně jedné čtvrtiny členů AS MU,

b)  na žádost akademického senátu kterékoliv fakulty MU,

c)  rektora, případně zastupujícího prorektora.

(3)  Žádost o svolání mimořádného zasedání AS MU se předkládá písemně a toto zasedání se svolává do deseti dnů po jejím předložení.

Článek 7

(1)  AS MU je způsobilý se usnášet, nevyplývá-li ze zákona něco jiného, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

(2)  O každém návrhu rozhoduje AS MU hlasováním. O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. Usnesení je přijato, jestliže se pro ně vyslovila většina přítomných členů, pokud není zákonem a tímto řádem stanoveno jinak. AS MU se nemůže platně usnášet mimo své zasedání.

(3)  U návrhů uvedených v § 9 odst. 1 písm. h) zákona se AS MU usnáší vždy tajným hlasováním, v ostatních případech jen pokud se tak dohodne.

(4)  V usneseních týkajících se vnitřních předpisů MU a u usnesení týkajících se věcí, o nichž tak AS MU rozhodne, je zapotřebí souhlasu alespoň dvou třetin přítomných členů AS MU, nejméně však poloviny všech členů, pokud zákon nestanoví jinak.

(5)  Způsob projednávání a přijetí návrhu kandidáta na funkci rektora upravuje příloha č. 1 Statutu MU.

(6)  Usnesení AS MU, s nímž rektor nesouhlasí, rektor neprovede a oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu předsedovi AS MU s odůvodněním. Pokud nedojde k dohodě, jedná AS MU bez zbytečného odkladu v přítomnosti rektora o věci znovu a to nejpozději do 30ti dnů.

(7)  Pro přijetí usnesení ve věci uvedené v odstavci 6 se vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny všech členů AS MU.

(8)  Hlasování je veřejné nebo tajné. Veřejně se hlasuje zdvižením ruky. Tajně se hlasuje hlasovacími lístky. Pokud není stanoveno zákonem a tímto řádem jinak, o způsobu hlasování rozhoduje AS MU.

Článek 8

Jednání AS MU je veřejně přístupné. Rektor nebo v jeho zastoupení příslušný prorektor má právo vystoupit na zasedání AS MU, kdykoliv o to požádá.

Část čtvrtá
Závěrečná ustanovení

Článek 9
Závěrečná ustanovení

(1)  Tento řád a jeho změny a doplňky lze schválit nejméně dvoutřetinovou většinou přítomných členů AS MU.

(2)  AS MU může u nově zřízených fakult v počátku jejich činnosti stanovit na určité časové období výjimku z ustanovení čl. 1 odst. 1.

(3)  Tento řad byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona AS MU dne 31. května 1999.

(4)  Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., v. r.
rektor