Timeline (Czech only)

1968Vznik Vědecko-metodického střediska pro výpočetní techniku při Katedře matematických strojů Přírodovědecké fakulty UJEP (středisko s fakultní působností) – předchůdce ÚVT. Počítače MSP 2A a analogový AP 4.
1978Rozhodnutí rektora o vybudování Ústavu výpočetní techniky (ÚVT) a jeho organizačním včlenění k Přírodovědecké fakultě UJEP.
1979Statutární vznik ÚVT UJEP (úsek Výpočetního střediska a úsek Vědecko-výzkumný). Ředitelem ÚVT a vedoucím jeho Vědecko-výzkumného úseku se stal doc. Jiří Hořejš, vedoucím Výpočetního střediska Ing. Karel Rais. Provizorní sídlo v prostorách LPS VUT na Třídě Obránců míru.
1979Do provozu uveden počítač EC-1033, první univerzitní sálový počítač. Automatizace prvních ekonomických a správních agend univerzity (ASŘ – automatizované systémy řízení).
1980Vyčlenění ÚVT z PřF a jeho zařazení jako samostatného rektorátního pracoviště.
1980ÚVT získává své první vlastní sídlo – rekonstruovaný pavilón v areálu Přírodovědecké fakulty na Kotlářské ulici.
1983Ředitelem ÚVT se stává doc. Václav Račanský.
1986ÚVT koordinuje 5letý program elektronizace university. V jeho rámci jsou fakulty vybavovány vlastní výpočetní technikou na bázi osobních počítačů a minipočítačů.
1988Na všech fakultách UJEP zřízeny Laboratoře výpočetní techniky, pracující pod metodickým vedením ÚVT.
1992Univerzita připojena do Internetu.
1992ÚVT MU buduje centrální moravský uzel národní akademické počítačové sítě CESNET.
1994ÚVT MU se koncepčně i personálně podílí na vzniku Fakulty informatiky MU.
1994Při ÚVT MU vzniká Superpočítačové centrum Brno.
1996Ústav se přestěhoval do společného areálu s Fakultou informatiky na ulici Botanická 68a.
1999Zahájeno budování systému MeDiMed – metropolitního systému pro sběr, zpracování a využívání medicínských obrazových informací v brněnském regionu.
2000Otevřena Celouniverzitní počítačová studovna na Komenského náměstí. Více než 100 počítačů pro studenty MU s nepřetržitým provozem.
2003ÚVT buduje jednotnou hlasovou síť MU s využitím univerzitní počítačové sítě.