Identity cards issuing, updating and revoking (Czech only)

Vydávání a používání identifikačních (ID) průkazů na MU se řídí ustanoveními směrnice rektora č. 11/2012 (dále jen "směrnice"). Na MU je vydáváno několik typů osobních ID průkazů (viz Typy identifikačních průkazů na MU), platí však obecná zásada, že kterákoli osoba z MU může mít v držení vždy nejvýše jeden platný průkaz.

Pověřené pracoviště

Veškeré operace spojené s ID průkazy (první vydávání, opakované vydávání po změně údajů či ztrátě nebo poškození průkazu, rušení) řeší u zaměstnanců personální oddělení příslušného pracoviště a u studentů studijní oddělení příslušné fakulty.

Vydání průkazu

První vydání ID průkazu se děje většinou automaticky při vzniku studijního či zaměstnaneckého poměru na MU. Podmínkou pro vydání průkazu je vyfotografování žadatele (v informačním systému univerzity musí být uložena fotografie držitele průkazu, pořízená technickými prostředky MU). Hotový průkaz si student/zaměstnanec vyzvedne na pověřeném pracovišti; průkaz je obvykle hotov do 7 dnů po vyfotografování, není-li stanoveno jinak. První vydání ID průkazu zaměstnance je bezplatné. Výše poplatků za průkazy typu ISIC, ITIC a další je stanovena směrnicí.

Změna údajů, ztráta průkazu

Změnu údajů či ztrátu průkazu hlásí student/zaměstnanec na pověřeném pracovišti, které zajistí výrobu aktualizovaného/nového průkazu. Pokud držitel průkazu souhlasí s již dříve pořízenou a uloženou fotografií, není potřeba se nechat znovu fotografovat. Průkaz je opět k dispozici do 7 dnů od nahlášení požadavku na aktualizované/nové vydání. Aktualizované/nové vydání ID průkazu je poskytováno za poplatek dle směrnice.

Poškozený (nefunkční) průkaz

Dojde-li k poškození identifikačních či technologických prvků průkazu, je držitel průkazu povinen požádat pověřené pracoviště o vydání nového průkazu. Není-li pověřené pracoviště schopno ověřit nefunkčnost průkazu vlastními prostředky (průkaz není viditelně fyzicky poškozen), odesílá průkaz ke kontrole na ÚVT. Po potvrzení nefunkčnosti průkazu postupuje příslušné pracoviště podobně jako v případech změny údajů nebo ztráty průkazu. Je-li nefunkční průkaz fyzicky nepoškozený, je odesílán k reklamaci u dodavatele a nové vydání je bez poplatku.

Ukončení platnosti průkazu

Po ukončení platnosti průkazu ISIC/ITIC žádá student/zaměstnanec pověřené pracoviště o vydání nové revalidační známky (pokud o ni má zájem). Po ukončení studijního/pracovního poměru s univerzitou zůstává tento průkaz jeho majetkem. Ostatní typy průkazů je držitel povinen vrátit na pověřeném pracovišti (nestanoví-li pověřené pracoviště jinak).
 

Kontakt:Hana Vališová, Ing. Ivan Burian
e-mail: idkarty@icsdotmunidotcz
tel.: 549 49 8346, 3377, 2111