Information about the MU ISEP system (Czech only)

ISEP MU je informační systém pro evidenci projektů, vyvíjený na MU od roku 1999. Jeho základem je centrální celouniverzitní databáze vědeckých, výzkumně-vývojových, komerčních a interních projektů realizovaných na MU. V ISEPu jsou povinně evidovány údaje o všech vědeckovýzkumných projektech řešených na MU od 1.1.2006, a to jak obecné (identifikační a popisné) údaje, určené pro veřejné přehledy na internetových stránkách univerzity, tak vybrané ekonomické údaje (zejména rozpočtového charakteru), a rovněž údaje kontrolní (o realizovaných auditech a jiných kontrolách), dokumentační a řada dalších. Základní rámec ISEPu je vymezen směrnicí rektora MU o pravidlech předkládání, řízení a správy projektů na MU, vydanou v roce 2005 a aktualizovanou v březnu 2009.

ISEP má veřejnou a intranetovou část. Veřejná část je implementována na www.muni.cz a poskytuje dvojjazyčné česko-anglické přehledy řešených projektů (obsahující základní identifikační a popisné údaje) a k nim detaily projektů (s podrobnými identifikačními a popisnými údaji o projektech, řešitelích a výsledcích). Přehledy jsou strukturovány podle osob, pracovišť, součástí a let.

Intranetová část ISEPu je implementována v Inetu MU, a poskytuje jak nástroje pro pořizování dat (editory projektů, rozpočtů, auditů, strukturované projektové dokumentace aj.), tak výstupní přehledy a sestavy. Tato část ISEPu je obousměrně provázána s ekonomickým informačním systémem IS Magion, takže umožňuje sdílet údaje o projektech (primárně vedené v ISEPu) s údaji o projektových zakázkách a projektovém účetnictví (primárně vedenými v IS Magion).

Ekonomické údaje evidované u projektů jsou především určeny řešitelům, administrátorům a ekonomům projektů. Jedná se o údaje:

  • rozpočet (schválený plán příjmů a výdajů projektu),
  • čerpání (již realizované příjmy a výdaje projektu),
  • blokace (dosud nevyčerpané, ale již nějakým způsoben blokované finanční prostředky projektu typu poskytnutých záloh, potvrzených objednávek apod.),
  • plány čerpání (dosud volné finanční prostředky projektu, o nichž však již má řešitel či administrátor projektu představu, jak budou čerpány, např. plánované nákupy zboží/služeb či plánované přijetí nového pracovníka apod.),
  • rozdíl mezi rozpočtem a součtem čerpání, blokací a plánů čerpání, tedy prostředky projektu zbývající k realizaci.

Tyto údaje se vztahují k určitému časovému úseku řešení projektu a k některému z investorů projektu (mezi investory se velmi často řadí sama MU tím, že mnohé projekty spolufinancuje), a jsou evidovány ve struktuře nákladů a výnosů předepsané hlavním investorem projektu pro projekty daného typu.

Další informace a kontaktní údaje

Vybrané odkazy na neveřejné funkce ISEPu

Články o systému ISEP

Kontakt