Information needed when changing, setting up or abandoning switchboards (Czech only)

 1. Zřízení nové pobočky
  • Datum, od kdy má pobočka fungovat.
  • Fakulta.
  • Bude-li se jednat o osobní pobočku:
   1. Jméno, příjmení osoby z evidence osob na MU.
   2. UČO (zabrání se tak možnému přidělení pobočky někomu jinému).
  • Bude-li se jednat o pobočku na funkci (tzv. zlatá čísla):
   1. Přesné označení vedoucí funkce.
   2. Pracoviště, na němž je funkce vykonávána (z číselníku pracovišť).
  • Bude-li se jednat o pobočku určenou pracovišti:
   1. Číslo pracoviště ve formátu šestimístného čísla z číselníku pracovišť.
  • Bude-li se jednat o pobočku jiného typu např. laboratoř:
   1. Text pro tel. seznam na webu max. 100 znaků v české a anglické verzi.
   2. Krátký text pro zobrazení na disp. telefonního přístroje CallerID (max. 25 znaků).
  • Pokud bude mít pobočka další uživatele, např. postgraduální studenty v laboratoři:
   1. Jméno, příjmení, UČO (z evidence osob na MU).
  • Nákladové středisko ve formátu šestimístného čísla z číselníku pracovišť.
  • Umístění pobočky podle univerzitního číselníku adres, budov a místností. Standardním umístěním je místnost (udává se polohovým kódem), u venkovních poboček vázaných k budově - typicky vrátníků - budova (opět se udává polohový kód), u venkovních poboček vázaných k adrese - typicky staveb v areálu - adresa. V případech, kdy adresa, budova či místnost nejsou v číselníku zavedeny, je nutno kontaktovat správce číselníku na e-mailové adrese bumis-intr@munidotcz.
  • Zda je potřeba přidělit hlasovou schránku.
  • Zda se jedná o pobočku s vlastním fyzickým telefonním aparátem nebo o virtuální pobočku, jejíž číslo bude směrováno na některý již existující fyzický telefon.
  • Pokud je požadováno směrování telefonu - počet zvonění a číslo pobočky, na kterou má být telefon směrován.
  • Zda se jedná o analogový (popř. CallerID) nebo digitální přístroj.
  • V případě sekretářských souprav požadavky na nastavení.
  • Nutno uvést, má-li osoba svoji pobočku na jiném pracovišti, kde nadále působí.
  • Stupeň omezení volání.
  • Zda má být na pobočce umístěno fyzické zařízení schopné faxovat (např. telefon s faxem).
  • Pokud pobočka nemá být vedena v telefonních seznamech, je třeba toto explicitně uvádět (např. výtah).
 2. Přesun pobočky
  • Číslo přesouvané pobočky.
  • Údaje o přesouvané pobočce: u osobní pobočky jméno, příjmení, fakulta, UČO (z evidence osob na MU), u pobočky určené pracovišti fakulta a číslo pracoviště (z číselníku pracovišť) atp.
  • Číslo pobočky, na kterou se má pobočka přesměrovat, a údaje o ní v rozsahu viz předchozí bod.
  • Pokud je znám fyzický port, na který bude pobočka směrována, rovněž jej uvést.
  • Pokud se jedná o přesun osoby, která je vedena pod některou z poboček určených pracovištím (např. studenti Ph.D.) a nemá vlastní osobní pobočku, na jiné pracoviště, je nutné napsat, zda má být zřízena vlastní osobní pobočka.
  • Nákladové středisko ve formátu šestimístného čísla (vztahují se stejná pravidla jako na změnu nákladového střediska).
  • Nové umístění pobočky - primárně místnost (polohový kód), popřípadě budova nebo adresa (viz zřízení nové pobočky výše).
 3. Rušení pobočky
  • Číslo pobočky.
  • Jméno, příjmení, fakulta, UČO (z evidence osob na MU).
  • Datum, od kdy se pobočka ruší.
  • V případě, že jsou na rušenou pobočku směrovány jiné pobočky, je třeba uvádět, jak s těmito dále naložit.

Další doplňující informace

 • Při změně nákladového střediska (přestěhování pobočky, přeřazení osoby na jiné pracoviště atp.) je opět nutné nahlásit změnu nákladového střediska.
 • V systému existují osobní pobočky (pobočky na jméno). Pokud se stěhují pracovníci MU na jinou fakultu (pracoviště), stěhují se se svým číslem (není třeba číslo rušit a opět zadávat nové). Je však nepřípustné přejmenovávání těchto poboček. Vazba čísla pobočky a osobního účtu zaručuje ochranu osobních údajů.
 • Změny nákladových středisek je nutné nahlásit nejlépe již začátkem měsíce, od kterého platí. Poslední termín, který lze v mimořádných případech akceptovat, je poslední den v měsíci. Explicitně je nutné uvádět datum, od kdy se má nákladové středisko (NS) změnit, např. 3636 od 1.5.05 NS 928000.
 • Při změně fakulty/nákladového střediska je nutné, aby změnu ohlásila fakulta/NS, na něž pobočka přechází, a to písemně, odpovědnou osobou fakulty, pod kterou bude pobočka nově spadat, prostřednictvím Inetu MU. Fakultní správci si datum změny dohodnou mezi sebou: změny lze provádět pouze na další zúčtovací období, tj. od prvního dne následujícího měsíce. Není přípustné pouze odhlášení nákladového střediska: dokud nebude známo, kam pobočka nákladově přechází, zůstane v platnosti původní nákladové středisko.
 • Veškeré požadavky musí být zaznamenány ve speciální aplikaci pro podáváni požadavků a hlášení problémů v Inetu MU, a to i v případě urgentních problémů, kdy je připuštěno, aby tomuto písemnému ohlášení předcházelo ohlášení ústní.
 • ÚVT nenese žádnou odpovědnost za nedodržování pravidel k označování soukromých hovorů. Tedy například označování hovorů pomocí předvolby #888, jestliže je více uživatelů apod.
 • Fakulty, Rektorát a Celouniverzitní pracoviště nesou odpovědnost za řádné nahlášení všech uživatelů poboček (odpovědné osoby mají možnost kontroly například přes https://inet.muni.cz/app/telef/cepo/pobocka, případně jim ÚVT na vyžádání poskytne jednorázový výpis). Stejnou odpovědnost mají za správné nahlášení umístěni pobočky včetně adresy, budovy, místnosti, popisu pobočky, omezení volání a dalších volitelných atributů pobočky.
 • ÚVT nenese odpovědnost za užívání telefonu jinými osobami, než které jsou nahlášeny.
 • Informace o osobách evidovaných k pobočkám a umístění těchto poboček jsou automaticky přenášeny na web MU.
 • Telefonní přístroje typu CallerID umožňují na svém displeji zobrazit jméno volajícího a připojují se na standardní analogovou linku. Tyto telefony podporují ústředny na většině fakult. Službu je nutno na ústředně aktivovat.
 • Při zřizování poboček s digitálními telefony je nutné uvést jejich typ (např. 6408D+, 6416D+, 2420D, ...), popř. zda je potřeba u nich nastavit speciální funkce.