Kdo jsme?

Právnická fakulta (PrF) je od založení Masarykovy univerzity v roce 1919 jedním z jejích pilířů. V meziválečném období byla fakulta významným střediskem právní vědy, jehož věhlas překročil i hranice Československa. Proslavila se jako centrum normativní školy právní, jež je neodmyslitelně spjata se jménem profesora Františka Weyra, jednou z vůdčích osobností fakulty. K nim patřil rovněž profesor Karel Engliš, první rektor Masarykovy univerzity, pozdější děkan Právnické fakulty, ministr financí v několika prvorepublikových vládách a guvernér Československé národní banky. Rozvoj fakulty byl v minulosti dvakrát násilně přerušen – poprvé nacisty v listopadu 1939, podruhé vládním nařízením v roce 1950. K jejímu znovuotevření došlo v roce 1969.

Město Brno vytváří pro studium práva příznivé prostředí. Po roce 1989 se opět stalo právním centrem státu. Je sídlem vrcholných soudních orgánů – Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu, Nejvyššího státního zastupitelství a Kanceláře veřejného ochránce práv. Úzká spolupráce Právnické fakulty s těmito institucemi je nedílnou součástí její činnosti a pozitivně ovlivňuje kvalitu studia práv.

V oblasti vědeckého bádání je trvale zdůrazňováno propojení národního a evropského kontextu zkoumaných problémů. Řešené grantové projekty jsou orientované mimo jiné na problematiku právní úpravy vnějších obchodních vztahů EU, na oblast soutěžní politiky v ČR a EU či na mezinárodní právní a etické standardy zdravotnického výzkumu.

Učitelé fakulty i studenti doktorského studia se aktivně účastní vědeckých konferencí a seminářů v zahraničí, absolvují studijní pobyty na významných zahraničních institucích v Evropě a v USA. Odborníci z fakulty se poradenskými aktivitami zapojují do činnosti orgánů Rady Evropy a dlouhodobě spolupracují s řadou vysokých škol v zahraničí, například s John Marshall Law School v Chicagu. Zástupci fakulty působí v rozkladových komisích ministerstev, podílejí se na poradenské činnosti Rady vlády ČR pro lidská práva a na činnosti nevládních národních a mezinárodních organizací.

Studenti získávají univerzitní vzdělání v magisterském prezenčním studijním programu Právo a právní věda, obor Právo, v bakalářském kombinovaném studijním programu Právní specializace v oborech Teorie a praxe přípravného řízení trestního, Veřejná správa, Právní vztahy k nemovitostem, Právo a podnikání a Právo a mezinárodní obchod a v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy. Jako první v České republice otevřela Právnická fakulta postgraduální studium obchodního a podnikového práva LL.M. (Master of Laws), které je společným programem Nottingham Trent University ve Velké Británii, Právnické fakulty MU a Vysokého učení technického v Brně. Fakulta rovněž nabízí řadu programů celoživotního vzdělávání.

Fakulta připravuje studenty pro širokou škálu právnických profesí, její absolventi se uplatňují jak v oblasti soudnictví, státního zastupitelství a advokacie, tak ve veřejné správě a v soukromém sektoru.

O Právnickou fakultu MU je mezi absolventy středních škol v rámci České republiky největší zájem, přijímáni jsou jen ti nejlepší.

Právnická fakulta v číslech

  • Na naší fakultě studovalo k 31. 10. 2015 celkem 3 524 v řádném diplomovém studiu, z toho 737 v bakalářských studijních programech a 2 606 v magisterských studijních programech.
  • V doktorských studijních programech studovalo k 31. 10. 2015 181 studentů.
  • Máme 11 kateder, zaměstnáváme 191 zaměstnanců, z toho 13 profesorů a 28 docentů.
  • Studenty vyučuje celkem 233 vyučujících, z toho je 124 zaměstnanců MU, 14 studentů a 95 externistů.
  • V roce 2015 si na naši fakultu podalo přihlášku ve všech vypsaných přijímacích řízeních 4 513 uchazečů, přijato ke studiu bylo 1 170.
  • Vzděláváme 31 těžce zdravotně postižených studentů.
  • Počet vyjíždějících studentů do zahraničí činil v akademickém roce 2014/2015 112, počet přijíždějících studentů ze zahraničí činil v daném akademickém roce 5.
  • V roce 2015 u nás úspěšně ukončilo řádné studium 907 absolventů, z toho 246 Bc., 642 Mgr., 19 Ph.D.
  • Naši absolventi jsou žádanými odborníky a mají velmi dobré uplatnění na trhu práce (Uplatnění absolventů v praxi).
  • Od roku 1920 úspěšně ukončilo studium na naší fakultě 28 776 absolventů.