Rules of Procedure of the Faculty Scientific Board (Czech only)

Vnitřní předpis č. 12

(ve znění účinném od 2.6.2008)

Článek 1
Zasedání vědecké rady

(1)  Zasedání Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity (dále jen "vědecká rada") svolává děkan fakulty, a to za podmínek stanovených Statutem fakulty.

(2)  Zasedání vědecké rady řídí děkan fakulty a v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen vědecké rady.

(3)  Povinnost účastnit se zasedání vědecké rady mají všichni její členové.

(4)  Zápis ze zasedání vědecké rady zabezpečuje tajemník fakulty, který k tomu pověří příslušného pracovníka. Zápis podepisuje děkan fakulty nebo člen vědecké rady, který v jeho nepřítomnosti zasedání řídil.

Článek 2

(1) S výjimkou případů, kdy je dále uvedeno jinak, vědecká rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K platnému usnesení vědecké rady (přijetí návrhu) je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. O jednotlivých návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy, a to aklamací. Vědecká rada se může usnést na tom, že o určité otázce bude hlasovat tajně.

(2) O návrzích, o nichž se vědecká rada neusnáší tajným hlasováním, lze hlasovat též korespondenčně nebo prostřednictvím elektronické pošty. V případě takového hlasování zašle předseda vědecké rady všem členům vědecké rady návrh usnesení v dané věci, včetně příslušných podkladů, a sdělí lhůtu pro odpověď. Hlasování probíhá tak, že jednotliví členové vědecké rady zašlou ve stanovené lhůtě předsedovi vědecké rady podle zvoleného způsobu hlasování odpověď „souhlasím“, „nesouhlasím“, nebo „zdržuji se hlasování“. Odpovědi doručené po uplynutí stanovené lhůty jsou vyřazeny. K platnému usnesení je třeba vyjádření „souhlasím“ nadpoloviční většiny všech členů vědecké rady. Výsledek hlasování sdělí předseda členům vědecké rady stejným způsobem, jakým proběhlo hlasování.

Článek 3

(1)  Jednání vědecké rady při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem se řídí §§ 72 a 74 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách; dále jen "zákon"), a Zásadami Právnické fakulty Masarykovy univerzity pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

(2)  Při hlasování o výsledcích habilitace docentů a o návrzích na jmenování profesorů je třeba přítomnosti nejméně dvou třetin všech členů vědecké rady. Vědecká rada rozhoduje tajným hlasováním. Pro přijetí návrhu se musí vyslovit nadpoloviční většina všech členů vědecké rady.

(3)  K uskutečnění a kontrole hlasování a k vyhlášení jeho výsledků zvolí vědecká rada ze svého středu dva skrutátory.

Článek 4
Závěrečná ustanovení

(1)  Podle ust. § 27 odst. 1 písm. b) zákona schválil tento Jednací řád Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity Akademický senát fakulty dne 22. 11. 1999.

(2)  Podle ust. § 9 odst. 1 písm. b) zákona schválil tento Jednací řád Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity Akademický senát univerzity dne 6. 12. 1999.

(3) Podle ust. § 27 odst. 1 písm. b) schválil změnu Čl. 2 tohoto Jednacího řádu Vědecké rady Právnické fakulty MU Akademický senát fakulty dne 22. 4. 2008.

(4) Podle ust. § 9 odst. 1 písm.b) zákona schválil změnu Čl. 2 Jednacího řádu Vědecké rady Právnické fakulty MU Akademický senát univerzity dne 2. 6. 2008.

(5)  Tento vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem Masarykovy univerzity.

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., v. r.
děkan