Publication details

 

Veřejnoprávní regulace poskytování ekonomických údajů v rámci podnikání na kapitálovém trhu

Basic information
Original title:Veřejnoprávní regulace poskytování ekonomických údajů v rámci podnikání na kapitálovém trhu
Title in English:Public Law Regulation of Economic Data Providing during Business Activities on Capital Market
Author:Libor Kyncl
Further information
Citation:KYNCL, Libor. Veřejnoprávní regulace poskytování ekonomických údajů v rámci podnikání na kapitálovém trhu. In Interakce ekonomie, managementu a práva 2007 (sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra národního hospodářství, 2007. s. 71-78, 8 s. ISBN 978-80-87139-65-3.Export BibTeX
@inproceedings{725869,
author = {Kyncl, Libor},
address = {Brno},
booktitle = {Interakce ekonomie, managementu a práva 2007 (sborník z konference)},
edition = {1},
keywords = {Business Activities; Capital Market; Czech National Bank; public law; regulation; price; results; numeric data},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-87139-65-3},
pages = {71-78},
publisher = {Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra národního hospodářství},
title = {Veřejnoprávní regulace poskytování ekonomických údajů v rámci podnikání na kapitálovém trhu},
year = {2007}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Article in Proceedings
Keywords:Business Activities; Capital Market; Czech National Bank; public law; regulation; price; results; numeric data

Tento příspěvek si klade za cíl rozebrat veřejnoprávní regulaci cenových, výsledkových a jiných číselných údajů, které se jsou povinně poskytovány při podnikání na kapitálovém trhu. Profesionální investoři tyto informace předávají subjektům finančního dohledu, tedy především České národní bance. Text se bude věnovat zejména české právní úpravě a zákonu č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, ale bude se snažit zmínit i praktické aspekty.

This paper intends to analyze the public law regulation of price, results and another numeric data which are obligatorily provided during business activities on capital market. Professional investors hand over these data to the subjects of financial supervision - that means to the Czech National Bank. Text will primarily discuss Czech legal regulation and the Act No. 256/2004 Coll., on Business Activities on the Capital Market, in the current statutory text, but it will try to mention the practical aspects.