Publication details

 

Daň z přidané hodnoty z elektronických služeb

Basic information
Original title:Daň z přidané hodnoty z elektronických služeb
Title in English:Value Added Tax on Electronic Services
Author:Libor Kyncl
Further information
Citation:KYNCL, Libor. Daň z přidané hodnoty z elektronických služeb. In Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám. Vydání první. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2009. s. 212-217, 6 s. Teoretik. ISBN 978-80-87212-23-3.Export BibTeX
@inbook{853091,
author = {Kyncl, Libor},
address = {Praha},
booktitle = {Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám},
edition = {Vydání první},
keywords = {value added tax;electronic service;Czech Republic;payor of the tax;taxation},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {978-80-87212-23-3},
pages = {212-217},
publisher = {Nakladatelství Leges, s. r. o.},
title = {Daň z přidané hodnoty z elektronických služeb},
year = {2009}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Chapter of a book
Keywords:value added tax;electronic service;Czech Republic;payor of the tax;taxation

Cílem této kapitoly je zanalyzovat zdanění elektronických služeb daní z přidané hodnoty v České republice. Zaměřím se primárně na hmotněprávní část finančního práva regulující DPH, procesní aspekty regulace budou pouze stručně nastíněny. Regulace DPH je složkou fiskální části finančního práva a také subsekcí berního práva nebo v užším slova smyslu daňového práva. DPH je jedním ze zdrojů příjmů státního rozpočtu. Daňové právo umisťuje DPH mezi nepřímé daně. Předmětem kapitoly budou i další způsoby klasifikace.

The aim of this chapter is to analyze electronic services taxation by value added tax (VAT) in the Czech Republic. I will primarily focus on substantive law part of financial law regulating VAT, procedural aspects of regulation will only be shortly outlined. VAT regulation falls into the fiscal part of financial law and are also subsection of tax law in both broader and narrower sense of the word. VAT is one of sources of state budget. Tax law sorts VAT among indirect taxes. The theme of the chapter will also include other ways of VAT classification.