Publication details

 

Uplatnění soukromoprávních zásad v pracovněprávních vztazích

Basic information
Original title:Uplatnění soukromoprávních zásad v pracovněprávních vztazích
Title in English:Application of the Private Law Principles in Labour Relations
Author:Jaroslav Stránský
Further information
Citation:STRÁNSKÝ, Jaroslav. Uplatnění soukromoprávních zásad v pracovněprávních vztazích. In Ondrej Hamuĺák. Principy a zásady v právu. Teorie a praxe. Praha: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2010. s. 210-220, 11 s. ISBN 978-80-87212-59-2.Export BibTeX
@inproceedings{923187,
author = {Stránský, Jaroslav},
address = {Praha},
booktitle = {Principy a zásady v právu. Teorie a praxe},
editor = {Ondrej Hamuĺák},
keywords = {Private Law Principles; Civil Law; Labour Law; Autonomy of Will; Equality},
howpublished = {elektronická verze "online"},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {978-80-87212-59-2},
pages = {210-220},
publisher = {Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci},
title = {Uplatnění soukromoprávních zásad v pracovněprávních vztazích},
year = {2010}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Article in Proceedings
Keywords:Private Law Principles; Civil Law; Labour Law; Autonomy of Will; Equality

Příspěvek se zabývá otázkou, nakolik se v právní úpravě pracovněprávních vztahů uplatňují obecné soukromoprávní principy. Vychází přitom ze zvláštního vývoje, kterým vztah občanského a pracovního práva prošel a který byl poznamenán rozhodnutím o izolaci pracovního práva od práva občanského. Navzdory tomuto vývoji není pochyb o tom, že pracovní právo jako právní odvětví spadá do práva soukromého. Tudíž by na vztahy vznikající při výkonu závislé práce měly být aplikovány i obecné soukromoprávní principy. Příspěvek si pro účely bližší analýzy vybírá dva základní soukromoprávní principy, a sice právní rovnost smluvních stran a smluvní svobodu.

The paper examines the extent to which the general principles of private law apply to the regulation of labour relations. The analysis is based on the specific developments of the relationship of civil and labor law which was influenced by the isolation of labor law from civil law. Despite this recent separation, there is no doubt that the labour law falls under the private law system. Thus, the relations arising in connection with the performance of dependent work should be covered with the general private law principles. The article selects two basic principles of private law for the purpose of closer analysis, namely the legal equality of parties and freedom of contract.