Publication details

 

Vývoj soukromého práva v období nacistické okupace (1939 - 1945)

book cover

Basic information
Original title:Vývoj soukromého práva v období nacistické okupace (1939 - 1945)
Title in English:The development of private law in the Protectorate of Bohemia and Moravia (15th March 1939 – 8th May 1945)
Author:Jaromír Tauchen
Further information
Citation:TAUCHEN, Jaromír. Vývoj soukromého práva v období nacistické okupace (1939 - 1945). In Frýdek, M., Tauchen, J. (eds.). Soukromé právo v proměnách věků: Sborník příspěvků z letní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 175 - 189, 14 s. ISBN 978-80-210-5557-5.Export BibTeX
@inproceedings{950084,
author = {Tauchen, Jaromír},
address = {Brno},
booktitle = {Soukromé právo v proměnách věků: Sborník příspěvků z letní školy},
editor = {Frýdek, M., Tauchen, J. (eds.)},
keywords = {Protectorate Bohemia and Moravia; private law; commercial law; labor law; civil law},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5557-5},
pages = {175 - 189},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Vývoj soukromého práva v období nacistické okupace (1939 - 1945)},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Article in Proceedings
Keywords:Protectorate Bohemia and Moravia; private law; commercial law; labor law; civil law

Tento příspěvek se zabývá vývojem soukromého práva v období Protektorátu Čechy a Morava, tedy v období mezi 15. březnem 1939 – 8. květnem 1945. Pozornost je věnována třem hlavním oblastem soukromého práva, tedy právu občanskému, obchodnímu a pracovnímu. Občanské a obchodní právo zůstalo prakticky nedotčeno, avšak velmi výrazné změny byly provedeny právě v právu pracovním, kde byl soukromoprávní prvek prakticky úplně potlačen. V obecné rovině příspěvek poukazuje rovněž na základní východiska nacistické ideologie a nacistické právní teorie v oblasti „soukromého“ práva, aby si čtenář udělal představu o tom, jaké principy a zásady protektorátní právo částečně obsahovalo a jaké by byly bezesporu do protektorátního právního řádu zavedeny, pokud by v roce 1945 nedošlo k porážce nacismu.

This contribution deals with development of private law in the Protectorate of Bohemia and Moravia (15th March 1939 – 8th May 1945). The author puts emphasis on three main private law branches, namely the civil, commercial and labour law. The civil and commercial law remained practically untouched. On the contrary, in case of the labour law considerable changes were carried out and the private legal element was suppressed. Generally, the contribution refers to the basic ideas of the Nazi ideology and Nazi legal theory in the field of the “private” law, in order to show the reader the principles of protectorate law and also the principles, which would have been, without question, to the protectorate law imposed, if the Nazism had not been defeated in 1945.

Related projects: