Publikace [2016]

Záznamů v roce 2016 je celkem: 501

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 151

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 1Písmeno D, strana 2Písmeno E, strana 3Písmeno F, strana 4Písmeno G, strana 4Písmeno H, strana 4Písmeno CH, strana 4Písmeno I, strana 4Písmeno J, strana 5Písmeno K, strana 5Písmeno L, strana 6Písmeno M, strana 6Písmeno N, strana 7Písmeno O, strana 8Písmeno P, strana 9Písmeno Q, strana 12Písmeno R, strana 12Písmeno S, strana 13Písmeno T, strana 14Písmeno U, strana 15Písmeno V, strana 15Písmeno W, strana 16Písmeno X, strana 16Písmeno Y, strana 16Písmeno Z, strana 16
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 501 položek, zobrazeno 151 - 180

 

TAUCHEN, Jaromír.
Knížka pracovní. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,, 2016. neuveden, ISBN 978-80-7380-602-6, s. 98-101.


více

 

RONOVSKÁ, Kateřina - HAVEL, Bohumil.
Kogentnost úpravy právnických osob a její omezení autonomií vůle nebo vice versa?. Obchodněprávní revue, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2016, vol. 2016, no. 2, s. 33-39.


více

 

TELEC, Ivo.
Kolektivní ochrana soukromých práv: náhled a kasuistika. Acta iuridica olomucensia, Olomouc, Univerzita Palackého. ISSN 1801-0288, 2016, vol. 11, no. 1, s. 7-14.


více

 

JURNÍKOVÁ, Jana - KRÁLOVÁ, Alžbeta.
Komu svěřit posuzování a přezkum žádostí o mezinárodní ochranu?. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016, vol. 2016, no. 2, s. 131-141.


více

 

BRAŽINA, Radislav.
Konference Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě, jejich systém a efektivnost. Správní právo, Ministerstvo vnitra ČR. ISSN 0139-6005, 2016, no. 5.


více

 

KOLMAN, Petr.
Kouření v restauracích: Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Masarykova univerzita - MUNI.cz, 2016.


více

 

SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
Krátké zamyšlení nad dvěma úskalími uplatnění, přiznání a následného vymáhání nároku poškozeného. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016, vol. XXIV, no. 1, s. 79-87.


více

 

KOLMAN, Petr.
Kriminalita mladistvých je pěkný oříšek. MF Dnes - komentář, 2016.


více

 

KOLMAN, Petr.
Kuchyně dle státní příslušnosti. Praha : Lidové noviny, 22.4.2016, 2016.


více

 

PAPOUŠKOVÁ, Tereza.
KYSELA, Jan; BLAŽKOVÁ, Kristina; CHMEL, Jan a kol.: Právnický Olymp: Portréty vybraných soudců Ústavního soudu ČR. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016, vol. 24, no. 2, s. 287-289.


více

 

ONDRÝSEK, Roman.
Legalita aplikace zneužití práva v daňovém právu. Košice : UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH PRÁVNICKÁ FAKULTA, 2016. ISBN 978-80-8152-431-8, s. 225-240. Košice.


více

 

SPILKOVÁ, Monika.
Legislativní situace v ČR po zavedení novely trestního zákona č.139/2001 Sb. 2016.


více

 

POSPÍŠILOVÁ, Martina.
Lex Falkenhayn (1897). In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K–M. 1. vydání. Plzeň : Plzeň_ Aleš Čeněk, 2016. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M, ISBN 978-80-7380-602-6, s. 426-427.


více

 

POSPÍŠILOVÁ, Martina.
Lex Mareš (1920). In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K–M. 1. vydání. Plzeň : Plzeň_ Aleš Čeněk, 2016. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M, ISBN 978-80-7380-602-6, s. 433-436.


více

 

POSPÍŠILOVÁ, Martina - ŠUSTOVÁ, Magdaléna.
Lex Metelka (1919). In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K–M. 1. vydání. Plzeň : Plzeň_ Aleš Čeněk, 2016. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M, ISBN 978-80-7380-602-6, s. 439-440.


více

 

HAPLA, Martin.
Lidská práva - univerzální hodnoty, nebo historicky podmíněný koncept?. 2016.


více

 

obálkaHAPLA, Martin.
Lidská práva bez metafyziky: legitimita v (post)moderní době. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 156 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 556. ISBN 978-80-210-8186-4.


více

 

KONEČNÁ, Petra - PINKAVOVÁ, Zdena.
Limity oprávněné kritiky zaměstnavatele ve světle české judikatury. . 2016.


více

 

MACHOVÁ, Michaela.
Limity zásady „neznalosť práva škodí“ v slovenskom a českom trestnom práve. Justičná revue, Bratislava, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. ISSN 1335-6461, 2016, s. 415-427.


více

 

JANOVEC, Michal.
Local self-government financing through Municipal bonds. In Finansowanie samorzadu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorzadu Lokalnego. Vyd. 2016. Gdansk : Cedewu.pl, 2016. ISBN 978-83-7556-847-9, s. 135-144. 25.4.2016, Gdansk.


více

 

VALC, Jakub.
Má opravdu „každý“ právo na život?. 2016.


více

 

KONEČNÁ, Petra - ZDENA, Pinkavová.
Majetkové poměry v nesezdaném soužití v porovnání s majetkovým společenstvím v manželství. In Dny práva. Brno : Masarykova univerzita, 2016. s. 76-87. 2015, Brno.


více

 

KONEČNÁ, Petra.
Manželské majetkové režimy. In Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 66-72.


více

 

GROCHOVÁ, Martina.
Manželství jako podmínka přístupu k právnímu rodičovství. In DNY PRÁVA 2015 - DAYS OF LAW 2015. Část XI. Nesezdané soužití. : 2016. ISBN 978-80-210-8202-1, s. 42-55.


více

 

KOMENDOVÁ, Jana.
Martin Denis - Morsa Marc - Gosseries Philippe a kol. Droit du travail européen - Questions spéciales, 1re édition, Bruxelles, Larcier, 2015, 880 s. Právník, Praha, Ústav státu a práva AV ČR. ISSN 0231-6625, 2016, vol. 155, no. 5, s. 466-469.


více

 

TELEC, Ivo.
Máš právo léčit se, jak chceš. Vyd. 1. Praha : MAFRA, a. s., 2016. 2 s. Lidové noviny, příloha Orientace.


více

 

DÁVID, Radovan.
Maximální výživné aneb výše výživného pro rodiče s nadstandardními příjmy. Rekodifikace a praxe, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1805-6822, 2016, vol. 2016, no. 2, s. 26-27.


více

 

BITTEROVÁ, Nikoleta.
Medzinárodný súdny dialóg v otázkach ochrany ľudských práv – existuje vôbec? Ak áno, je možné hovoriť o harmónii či nesúlade?. 2016.


více

 

PETROV, Jan.
Mechanisms of implementation of the European Court of Human Rights' case-law in the post-Brighton constellation. 2016.


více

 

ŠKOP, Martin.
Member of Editorial Board. 2016.


více

 
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 501 položek, zobrazeno 151 - 180