Publikace [2015]

Záznamů v roce 2015 je celkem: 380

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 151

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 1Písmeno D, strana 2Písmeno E, strana 3Písmeno F, strana 3Písmeno G, strana 3Písmeno H, strana 3Písmeno CH, strana 4Písmeno I, strana 4Písmeno J, strana 4Písmeno K, strana 4Písmeno L, strana 5Písmeno M, strana 5Písmeno N, strana 6Písmeno O, strana 7Písmeno P, strana 7Písmeno Q, strana 10Písmeno R, strana 10Písmeno S, strana 10Písmeno T, strana 11Písmeno U, strana 12Písmeno V, strana 12Písmeno W, strana 13Písmeno X, strana 13Písmeno Y, strana 13Písmeno Z, strana 13
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 380 položek, zobrazeno 151 - 180

 

FRYŠTENSKÁ, Marcela.
Mediace a ekonomická analýza práva. 2015.


více

 

obálkaRONOVSKÁ, Kateřina.
Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 204 s. ISBN 978-80-210-7747-8.


více

 

KYNCL, Libor.
Metodologie a metoda regulace v právu. 2015.


více

 

RONOVSKÁ, Kateřina.
Mezinárodní konference Functioning of Trusts, CPK, Praha - moderování jednotlivých panelů a diskuse. 2015.


více

 

POTĚŠIL, Lukáš.
Mezinárodní kongres správního práva, správní vědy a správního soudnictví, Szczecin, 21. - 24. 9. 2014. Správní právo, Ministerstvo vnitra ČR. ISSN 0139-6005, 2015, vol. XLVII, no. 7 - 8, s. 503 - 507.


více

 

obálkaKYSELOVSKÁ, Tereza - DRLIČKOVÁ, Klára - HAVLÍČEK, Jan - HUDECOVÁ, Lucia - KRÁLÍČEK, Jaroslav - TRÁVNÍČKOVÁ, Simona - VALDHANS, Jiří.
Mezinárodní soudnictví. Vyd. 2.doplněné. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 132 s. učebnice - 517. ISBN 978-80-210-7751-5.


více

 

HAPLA, Martin.
Mnoho tváří lidské důstojnosti. Právní prostor, ATLAS consulting, spol. s r.o. ISSN 2336-4114, 2015.


více

 

obálkaLAVICKÝ, Petr - DÁVID, Radovan - DOBROVOLNÁ, Eva - HRDLIČKA, Miloslav - CHALUPA, Radim - PONDIKASOVÁ, Tereza.
Moderní civilní proces. 1. dotisk 1.,vydání. v Brně : MU, 2015. 272 s. učebnice - 499. ISBN 978-80-210-7601-3.


více

 

POSPÍŠIL, Ivo.
Mučení páchané v našem sousedství. Lidové noviny, 2015.


více

 

RADVAN, Michal.
Municipal Fees and Charges: Do They Compete with the Property Tax?. 2015.


více

 

obálkaRONOVSKÁ, Kateřina - KOUBA, Stanislav.
Nadace, nadační fondy, svěřenské fondy a daně. In Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vydání. Brno : Masarykova Univerzita (podpořeno: Vzdělávací nadace Jana Husa), 2015. Spisy Masarykovy univerzity, řada teoretická, ISBN 978-80-210-7747-8, s. 136 -146.


více

 

ŠULÁKOVÁ, Martina.
Náhrada nákladů řízení ve světle aktuální judikatury Ústavního soudu. Bulletin addvokacie. 2015, vol. 2015, no. 4, s. 25-30.


více

 

HADAMČÍK, Lukáš.
Náhrada nemajetkové újmy osob vězněných v době nesvobody. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23., no. 6., s. 214-218.


více

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Náhrada za omezení vlastnického práva zřízením legálního věcného břemene v době, kdy byl pozemek ve státním socialistickém vlastnictví, a za majetkovou újmu vzniklou v důsledku jeho výkonu. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2015, vol. 21, no. 2, s. 59-60.


více

 

FRÝDEK, Miroslav - JANOUŠKOVÁ, Petra.
Nahrávání v soudní síni in Koference Slovenské akademie věd - Ústav štátu a práva - ,,Ako právo reaguje na novoty,,. 2015.


více

 

SELUCKÁ, Markéta - HADAMČÍK, Lukáš.
Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 260 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7478-837-6.


více

 

POTĚŠIL, Lukáš.
Nařízení poskytnutí informací správním soudem. 2015.


více

 

KOTÁSEK, Josef.
Následné chování smluvních stran a jeho (ne)samozřejmé využití při jednoduchém výkladu smlouvy. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2015, vol. XXIII, no.  1, s. 27 - 32.


více

 

KOUKAL, Pavel.
Nehmotné statky a nehmotné věci v novém občanském zákoníku. In Aktuální problémy práva v podnikatelském prostředí ČR a EU. Praha : Troas, 2015. ISBN 978-80-905687-3-0, s. 220-233. 2013, Praha - VŠE.


více

 

HARAŠTA, Jakub.
Nejednoznačnost odkazů k soudním rozhodnutím a možnosti řešení. Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita. ISSN 1804-5383, 2015, vol. 6, no. 11, s. 15-28.


více

 

CILEČEK, Filip - RUBAN, Radek.
Nejvyšší soud České republiky: Domněnka jednání ve shodě členů statutárního orgánu ve vztahu k právnické osobě, jejíhož statutárního orgánu jsou členy. Obchodněprávní revue, Praha, C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2015, vol. 7, no. 2, s. 59-60.


více

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Nejvyšší soud České republiky: Kolize práv vlastníka komunikace a osob obtěžovaných imisemi pocházejícími z provozu na této komunikaci. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 12, s. 454-455.


více

 

RUBAN, Radek.
Nejvyšší soud České republiky: Počáteční absence oprávnění podat jménem společnosti derivativní žalobu. Obchodněprávní revue, Praha, C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2015, vol. 7, no. 1, s. 29-30.


více

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Nejvyšší soud České republiky: Právní režim popření otcovství u řízení zahájených před nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 15/09. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 6, s. 224-225.


více

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Nejvyšší soud České republiky: Prorogace mezinárodní příslušnosti soudu podle čl. 12 odst. 3 nařízení Brusel II bis. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 10, s. 375-376.


více

 

CILEČEK, Filip - RUBAN, Radek.
Nejvyšší soud České republiky: Setrvalé souhlasné hlasování jako kritérium jednání ve shodě. Obchodněprávní revue, Praha, C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2015, vol. 7, no. 4, s. 111-113.


více

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Nejvyšší soud České republiky: Test DNA na základě odběru vzorků DNA zemřelého jako nepřípustný důkaz v soudním řízení. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 17, s. 605-607.


více

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Nejvyšší soud České republiky: Vklad autorského díla do základního kapitálu obchodní společnosti. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 15-16, s. 566-567.


více

 

COUFALÍK, Petr.
Několik poznámek k náhradě nákladů řízení v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu. Bulletin advokacie, Praha, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2015, vol. 26, no. 3, s. 39-43.


více

 

CHOVANEC, Zdeněk - PEŠTÁL, Adam - BENEJ, Michal - PÁRAL, Martin - ČAPOV, Ivan.
Nemalobuněčný karcinom plic - Chirurgická léčba. 2015.


více

 
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 380 položek, zobrazeno 151 - 180