Publikace [2016]

Záznamů v roce 2016 je celkem: 387

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 151

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 1Písmeno D, strana 2Písmeno E, strana 2Písmeno F, strana 3Písmeno G, strana 3Písmeno H, strana 3Písmeno CH, strana 3Písmeno I, strana 4Písmeno J, strana 4Písmeno K, strana 4Písmeno L, strana 5Písmeno M, strana 5Písmeno N, strana 6Písmeno O, strana 6Písmeno P, strana 7Písmeno Q, strana 9Písmeno R, strana 9Písmeno S, strana 10Písmeno T, strana 11Písmeno U, strana 12Písmeno V, strana 12Písmeno W, strana 13Písmeno X, strana 13Písmeno Y, strana 13Písmeno Z, strana 13
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 387 položek, zobrazeno 151 - 180

 

KROB, Josef - VOJÁČEK, Ladislav.
MUNIpedie. Brno : Masarykova univerzita, 2016.


více

 

VOJÁČEK, Ladislav - TAUCHEN, Jaromír.
Mzda a plat. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. neuveden, ISBN 978-80-7380-602-6, s. 857-867.


více

 

HOUDEK, Zdeněk.
Nad charakterem porušení fiduciárních povinností člena voleného orgánu. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016.


více

 

ČEP, David - SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
Nad postavením člena statutárního orgánu v trestním řízení proti právnické osobě. 2016.


více

 

KOUKAL, Pavel.
Nehmotné majetkové statky a jejich ochrana v občanském zákoníku. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. ISBN 978-80-8152-400-4, s. 450-466. 2016, Košice.


více

 

CILEČEK, Filip - RUBAN, Radek.
Nejvyšší soud České republiky: Ediční povinnost účastníka řízení nezatíženého důkazním břemenem. Obchodněprávní revue, Praha, C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2016, vol. 8, no. 6, s. 166-168.


více

 

CILEČEK, Filip - RUBAN, Radek.
Nejvyšší soud České republiky: Obnovení účasti společníka společnosti s ručením omezeným po zániku účinků exekučního příkazu postihujícího jeho podíl. Obchodněprávní revue, Praha, C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2016, vol. 8, no. 2, s. 55-57.


více

 

KOLMAN, Petr.
Neostře sledované výživné. Epravo.cz, Praha, . 2016.


více

 

NEJEZCHLEB, Kamil.
NEROVNOST SUBJEKTŮ VE SPORECH O VYMÁHÁNÍ ÚJMY ZPŮSOBENÉ PROTISOUTĚŽNÍM JEDNÁNÍM. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISBN 978-80-7160-411-2, s. 189-196. 2015, Bratislava.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka (Ed.).
Nesezdané soužití. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016.


více

 

PALÁSEK, Milan.
Nesezdané soužití v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. In Dny Práva 2015. Část XI. Nesezdané soužití. : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8202-1, s. 118-132.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Nesezdané soužití v nové právní úpravě. In DNY PRÁVA 2015. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8202-1, s. 88 - 102. 2015, Brno.


více

 

HURDÍK, Jan - SELUCKÁ, Markéta.
New Czech Civil Law in Light of Human Rights. In The Influence of Human Rights and Basic Rights in Private Law (Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law). Heidelberg New York Dordrecht London : Springer, 2016. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, ISBN 978-3-319-25337-4, s. 187-198.


více

 

RONOVSKÁ, Kateřina - LAVICKÝ, Petr.
New Czech Foundation and Trust (like) Law: initial experience and reactions. Trust and Trustees, Oxford, Oxford University Press. ISSN 1363-1780, 2016, vol. 22, no. 5, s. 641-646.


více

 

STRÁNSKÝ, Jaroslav.
Nicotnost právního jednání a rozvázání pracovního poměru. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2016, vol. 2016, no. 5, s. 22-26.


více

 

PASTORKOVÁ, Mária.
Normy medzinárodného práva súkromného v oblasti práva duševného vlastníctva so zameraním na základné inštitúty. In DNY PRÁVA 2015-IV. část. Brno : Masarykova Univerzita ( řada teoretická Právnické fakulty MU; č. 548), 2016. ISBN 978-80-210-8195-6, s. 164-176.


více

 

FOREJTOVÁ, Monika - ŠLEJHAROVÁ, Markéta.
Nová právní úprava v dědických věcech s mezinárodním prvkem. Bulletin advokacie, Praha, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2016, vol. 2016, no. 3, s. 17-20.


více

 

KOLMAN, Petr.
Nová právní úprava veřejných zakázek aneb ZZVZ a novinky v přípravě zadávacích podmínek. Právní rádce, Economia a.s. ISSN 1210-4817, 2016, no. 4/2016.


více

 

LIŠKUTÍN, Tomáš.
Nové povinnosti podnikatelů při řešení spotřebitelských sporů. Epravo.cz, Praha, Epravo.cz a.s. ISSN 1213-189X, 2016.


více

 

RONOVSKÁ, Kateřina - DOBROVOLNÁ, Eva.
Nové rakouské dědické právo - rozhovor s prof. Dr. Martinem Schauerem. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2016, s. 69-70.


více

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Nové rakouské dědické právo "v detailu". 2016.


více

 

RONOVSKÁ, Kateřina.
Nové rakouské dědické právo: Proč? Kdy? A jak?. 2016.


více

 

HEJČ, David.
Novela místní a přechodné úpravy provozu jako opatření obecné povahy. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2016, vol. 24, no. 11, s. 386-780.


více

 

RADVAN, Michal.
Novinky v zákoně o místních poplatcích v roce 2016. Přehled daňového a finančního práva, Brno, Taxpress Česko, s.r.o. ISSN 2464-5915, 2016, vol. 1., no. 1, s. 4-7.


více

 

SEHNÁLEK, David.
Nový postup EU pro posílení právního státu. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016, vol. XXIV, no. 2/2016, s. 191-201.


více

 

KOLMAN, Petr.
Nový ZZVZ pod mikroskopem - vybrané důležité změny pro zadavatele. Obchodněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2016, vol. 6, no. 6/2016, s. 62-69.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
O právech a povinnostech v rodinném právu. ACTA IURIDICA OLOMOUCENSIA, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 1801-0288, 2016, vol.  10, no. 3/2015, s. 31-39.


více

 

PAVELEK, Ondřej.
Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních a sociálních služeb. 2016.


více

 

ŠVARCOVÁ, Kateřina.
OBEC JAKO VLASTNÍK MÍSTNÍ KOMUNIKACE. In Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Právní ROZPRAVY 2016. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2016. ISBN 978-80-87952-13-9, s. 533-542. 22.2.2016, Hradec Králové.


více

 

ŠVARCOVÁ, Kateřina.
OBEC JAKO VLASTNÍK MÍSTNÍ KOMUNIKACE. 2016.


více

 
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 387 položek, zobrazeno 151 - 180