Publikace [2015]

Záznamů v roce 2015 je celkem: 98

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 69

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 1Písmeno D, strana 1Písmeno E, strana 1Písmeno F, strana 1Písmeno G, strana 1Písmeno H, strana 1Písmeno CH, strana 1Písmeno I, strana 1Písmeno J, strana 1Písmeno K, strana 2Písmeno L, strana 2Písmeno M, strana 2Písmeno N, strana 2Písmeno O, strana 2Písmeno P, strana 2Písmeno Q, strana 3Písmeno R, strana 3Písmeno S, strana 3Písmeno T, strana 3Písmeno U, strana 3Písmeno V, strana 3Písmeno W, strana 4Písmeno X, strana 4Písmeno Y, strana 4Písmeno Z, strana 4
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 98 položek, zobrazeno 69 - 98

 

SMEKAL, Hubert.
Pronikání lidských práv do agendy Evropské unie. 2015.


více

 

VYHNÁNEK, Ladislav.
Proporcionálně či jinak? Problém ústavního přezkumu zásahů do sociálních práv. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2015, vol. 2014, no. 3, s. 203-221.


více

 

LOBOTKA, Andrej.
Průtahy soudních řízení ve věcech důchodového a nemocenského pojištění. Národní pojištění: odborný měsíčník, Praha, BMSS-Start s.r.o. ISSN 0323-2395, 2015, vol. 46, no. 3.


více

 

SMEKAL, Hubert.
Přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech. 2015.


více

 

ČERNOCH, Radek.
Quarta Falcidia a její odraz v pozdějším právu. Vyd. Disertační práce. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Pavel Salák jr., 2015. 163 s.


více

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Rakousko: Nejvyšší soudní dvůr - Zdržovací nárok v případě odtoku dešťové vody na sousední pozemek. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 5, s. 189-190.


více

 

MOLEK, Pavel.
Reakce na glosu Petra Coufalíka. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2015, vol. 2015, no. 1, s. 9-11.


více

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Regresní nárok České kanceláře pojistitelů na náhradu plnění ze škodné události. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2015, vol. 21, no. 3, s. 94-95.


více

 

JIRUŠEK, Martin.
Risk assessment in natural gas and nuclear sectors in CEE. 2015.


více

 

KOSAŘ, David.
Selecting Strasbourg Judges: A Critique. In Selecting Europe´s Judges. Oxford : Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-872778-1, s. 120-161.


více

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Sexuální trestné činy včera a dnes. 2015. 1 s. Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, roč. 28, č. 2.


více

 

RUBAN, Radek.
Subsidiarita derivativních žalob. In Dny práva 2014 - „Bermudský trojúhelník obchodního práva III“. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 19.11.2014.


více

 

GAJDIČIAR, Vladimír - KLESNIAKOVÁ, Jana.
Špecifické aspekty trestného činu daňového podvodu v právnom poriadku Slovenskej republiky. 2015.


více

 

VYHNÁNEK, Ladislav.
The Eternity Clause in the Czech Constitution as Limit to European Integration. Much Ado about Nothing?. Vienna Journal on International Constitutional Law, Wien, Verlag Österreich. ISSN 2306-3734, 2015, vol. IX, no. 3, forthcoming-10 s.


více

 

KYSELOVSKÁ, Tereza.
The Non-Contractual Obligations in the Czech Act on Private International Law and Rome II Regulation. 2015.


více

 

KOSAŘ, David.
The Strasbourg Court and Domestic Judicial Politics. In International Courts and Domestic Politics. Vyd. forthcoming. Cambridge : Cambridge University Press, 2015.


více

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Úloha a podoba dovolání. 2015.


více

 

KOSAŘ, David - VYHNÁNEK, Ladislav - ZDENĚK, Kühn - MAREK, Antoš.
Ustavní právo: Casebook. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer CZ, 2015. Casebooky, I. ISBN 978-80-7478-664-8.


více

 

VÝBORNÝ, Štěpán.
Ústavní soudy zemí Visegrádské čtyřky a koncept bránící se demokracie. MUNI Law Working Paper Series. ISSN 2336-4785, 2015, 19 s.


více

 

ZŮBEK, Jan.
Úvaha k institutu narovnání a jeho budoucnosti. Trestněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1213-5313, 2015, vol. 2015, no. 1, s. 1-6.


více

 

WUDARSKI, Arkadiusz - DOBROVOLNÁ, Eva.
Vybrané otázky formální publicity katastru nemovitostí v ČR a pozemkové knihy v Polsku s ohledem na rekodifikaci českého soukromého práva. Rekodifikace a praxe, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1805-6822, 2015, vol. III, no. 1, s. 14-21.


více

 

KONEČNÁ, Tereza.
Vybrané otázky restorativní justice v České republice. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2015.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Výživné: tradice v. inovace. 2015.


více

 

KOTÁSEK, Josef.
Wertpapieranleihen. In Wertpapieranleihen. Vyd. 1. Wien : Manz Verlag, 2015.


více

 

TELEC, Ivo.
Zakázané těžení a nebezpečná situace na elektronických úložištích dat. Bulletin advokacie, Praha, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2015, no. 1/2, s. 19-29.


více

 

obálkaČAPOV, Ivan - SOUČEK, Miroslav.
Základy diferenciální diagnostiky (určeno pro studenty LF MU). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 230 s. ISBN 978-80-210-7612-9.


více

 

KYNCL, Libor.
Zdanění veřejných licencí a pětikrokový daňový test. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 3, s. 102-107.


více

 

KLESNIAKOVÁ, Jana.
Zohľadnenie peňažných nárokov poškodeného pri ukladaní a výkone alternatívnych trestov. Trestněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1213-5313, 2015, vol. 14, no. 2, s. 38 - 43.


více

 

TAUCHEN, Jaromír.
Zpráva z konference "Sexuální trestné činy včera a dnes". Praha : Wolters Kluwer, 2015. 2 s.


více

 

DRÁPAL, Ljubomír - PONDIKASOVÁ, Tereza.
Zrušení pravomocného soudního rozhodnutí a „bezdůvodné obohacení“?. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 2015, no. 3.


více

 
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 98 položek, zobrazeno 69 - 98