Publikace [2016]

Záznamů v roce 2016 je celkem: 433

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 151

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 1Písmeno D, strana 2Písmeno E, strana 2Písmeno F, strana 3Písmeno G, strana 4Písmeno H, strana 4Písmeno CH, strana 4Písmeno I, strana 4Písmeno J, strana 4Písmeno K, strana 5Písmeno L, strana 5Písmeno M, strana 5Písmeno N, strana 6Písmeno O, strana 7Písmeno P, strana 8Písmeno Q, strana 10Písmeno R, strana 10Písmeno S, strana 11Písmeno T, strana 12Písmeno U, strana 13Písmeno V, strana 13Písmeno W, strana 14Písmeno X, strana 14Písmeno Y, strana 14Písmeno Z, strana 14
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 433 položek, zobrazeno 151 - 180

 

KONEČNÁ, Petra.
Manželské majetkové režimy. In Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 66-72.


více

 

GROCHOVÁ, Martina.
Manželství jako podmínka přístupu k právnímu rodičovství. In DNY PRÁVA 2015 - DAYS OF LAW 2015. Část XI. Nesezdané soužití. : 2016. ISBN 978-80-210-8202-1, s. 42-55.


více

 

KOMENDOVÁ, Jana.
Martin Denis - Morsa Marc - Gosseries Philippe a kol. Droit du travail européen - Questions spéciales, 1re édition, Bruxelles, Larcier, 2015, 880 s. Právník, Praha, Ústav státu a práva AV ČR. ISSN 0231-6625, 2016, vol. 155, no. 5, s. 466-469.


více

 

DÁVID, Radovan.
Maximální výživné aneb výše výživného pro rodiče s nadstandardními příjmy. Rekodifikace a praxe, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1805-6822, 2016, vol. 2016, no. 2, s. 26-27.


více

 

BITTEROVÁ, Nikoleta.
Medzinárodný súdny dialóg v otázkach ochrany ľudských práv – existuje vôbec? Ak áno, je možné hovoriť o harmónii či nesúlade?. 2016.


více

 

PETROV, Jan.
Mechanisms of implementation of the European Court of Human Rights' case-law in the post-Brighton constellation. 2016.


více

 

ŠKOP, Martin.
Member of Editorial Board. 2016.


více

 

VAŇKOVÁ, Zdeňka.
Meze a možnosti práva na vzdělání. In sborník. : 2016.


více

 

RONOVSKÁ, Kateřina.
Mezigenerační majetkové transfery. 2016.


více

 

POSPÍŠIL, Ivo - TÝČ, Vladimír - SMEKAL, Hubert - ŠIPULOVÁ, Katarína - JANOVSKÝ, Jozef - KILIAN, Petr - MAJERČÍK, Ľubomír - PETROV, Jan - ŠTIAVNICKÝ, Ján - KNĚŽÍNEK, Jan - GIBA, Marián - VALUCH, Jozef - VÁLEK, Petr.
Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: případy České republiky a Slovenska. Praha : Leges, 2016. 208 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-144-1.


více

 

KUBEŠA, Tomáš.
MIF poplatky za karetní transakce a meze soutěžní regulace. Revue soutěžního práva ANTITRUST. ISSN 1804-1183, 2016, vol. 2015, no. 4, s. 113-115.


více

 

BRAŽINA, Radislav.
Minimální požadavky na odůvodnění správního rozhodnutí ve středoevropském kontextu. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016, vol. 2016, no. 2, s. 121-130.


více

 

SPILKOVÁ, Monika.
Miroslav Myška. Benešov nad Černou : Foto Mida, 2016. ISBN 978-80-87445-04-4.


více

 

MATOUŠ, Michal.
Mohou být spolky dotčeny na hmotných právech ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s.? In Kontroverzní názory v právu :sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2015. . 2016.


více

 

CHAMRÁTHOVÁ, Anna.
Možné zásahy veřejného ochránce práv v oblasti veřejné služby. In Dny práva 2015 - Days of law 2015, Část IX. Veřejná služba ve veřejné správě (a to i jako služba veřejnosti). 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8200-7, s. 141-153. 2015, Brno.


více

 

MYŠKA, Matěj - HARAŠTA, Jakub - LOUTOCKÝ, Pavel - MÍŠEK, Jakub.
Možnosti citační analýzy v České republice. Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita. ISSN 1804-5383, 2016, vol. 7, no. 13, s. 147-189.


více

 

FRYŠTÁK, Marek.
Možnosti přenositelnosti konceptu hate crimes do české trestněprávní úpravy. Trestněprávní revue, Praha, C. H. Beck. ISSN 1213-5313, 2016, vol.  15, no. 7-8, s. 164-167.


více

 

KROB, Josef - VOJÁČEK, Ladislav.
MUNIpedie. Brno : Masarykova univerzita, 2016.


více

 

VOJÁČEK, Ladislav - TAUCHEN, Jaromír.
Mzda a plat. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. neuveden, ISBN 978-80-7380-602-6, s. 857-867.


více

 

HOUDEK, Zdeněk.
Nad charakterem porušení fiduciárních povinností člena voleného orgánu. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016.


více

 

ČEP, David - SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
Nad postavením člena statutárního orgánu v trestním řízení proti právnické osobě. 2016.


více

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Nájem nezkouladovaných bytových a nebytových prostor. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2016, vol. 274-275, no. 6, 2 s.


více

 

SALÁK, Pavel.
Nález věci skryté a jeho právní úprava v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2016, vol. 24, no. 12, s. 419-426.


více

 

KOUKAL, Pavel.
Nehmotné majetkové statky a jejich ochrana v občanském zákoníku. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. ISBN 978-80-8152-400-4, s. 450-466. 2016, Košice.


více

 

CILEČEK, Filip - RUBAN, Radek.
Nejvyšší soud České republiky: Ediční povinnost účastníka řízení nezatíženého důkazním břemenem. Obchodněprávní revue, Praha, C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2016, vol. 8, no. 6, s. 166-168.


více

 

CILEČEK, Filip - RUBAN, Radek.
Nejvyšší soud České republiky: Obnovení účasti společníka společnosti s ručením omezeným po zániku účinků exekučního příkazu postihujícího jeho podíl. Obchodněprávní revue, Praha, C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2016, vol. 8, no. 2, s. 55-57.


více

 

KOLMAN, Petr.
Neostře sledované výživné. Epravo.cz, Praha, . 2016.


více

 

NEJEZCHLEB, Kamil.
NEROVNOST SUBJEKTŮ VE SPORECH O VYMÁHÁNÍ ÚJMY ZPŮSOBENÉ PROTISOUTĚŽNÍM JEDNÁNÍM. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISBN 978-80-7160-411-2, s. 189-196. 2015, Bratislava.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka (Ed.).
Nesezdané soužití. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016.


více

 

PALÁSEK, Milan.
Nesezdané soužití v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. In Dny Práva 2015. Část XI. Nesezdané soužití. : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8202-1, s. 118-132.


více

 
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 433 položek, zobrazeno 151 - 180