Publikace [2015]

Záznamů v roce 2015 je celkem: 494

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 151

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 1Písmeno D, strana 2Písmeno E, strana 3Písmeno F, strana 4Písmeno G, strana 4Písmeno H, strana 4Písmeno CH, strana 5Písmeno I, strana 5Písmeno J, strana 5Písmeno K, strana 5Písmeno L, strana 7Písmeno M, strana 7Písmeno N, strana 8Písmeno O, strana 9Písmeno P, strana 9Písmeno Q, strana 12Písmeno R, strana 12Písmeno S, strana 13Písmeno T, strana 14Písmeno U, strana 15Písmeno V, strana 15Písmeno W, strana 16Písmeno X, strana 16Písmeno Y, strana 16Písmeno Z, strana 16
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 494 položek, zobrazeno 151 - 180

 

ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva.
K povinnosti posoudit úvěruschopnost spotřebitele. Jurisprudence, Wolters Kluwer. ISSN 1802-3843, 2015, vol. 2015, no. 3, s. 36-41.


více

 

KOLMAN, Petr.
K problematice lhůty pro uložení pořádkové pokuty ve správním právu trestním. Justičná revue : časopis pre právnu prax, Právnický inštitút Ministerstva spravodlivosti. ISSN 1335-6461, 2015, vol. 5/2015.


více

 

KADEČKA, Stanislav - RIGEL, Filip.
K připravované novelizaci shromažďovacího práva. OBEC a finance : odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů, Praha, Triada, spol. s r. o. ISSN 1211-4189, 2015, vol. 20, no. 1, s. 44-45.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Kapitola 1. O rodinném právu. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. 25 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-552-7.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Kapitola 11. Rodiče a děti. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. 34 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-552-7.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Kapitola 12. Děti a ostatní příbuzní a jejich osoby blízké. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. 7 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-552-7.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Kapitola 13. Vyživovací povinnost a právo na výživné mezi příbuznými a práva neprovdané matky. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. 28 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-552-7.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Kapitola 19. Procesní aspekty práva proti domácímu násilí. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. 4 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-552-7.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Kapitola 2. Právní osobnost, zletilost, svéprávnost, osoby blízké a další pojmy (nejen) obecné části občanského zákoníku. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. 13 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-552-7.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Kapitola 20. O evropských standardech. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. 2 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-552-7.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka - HRUŠÁKOVÁ, Milana.
Kapitola 3. Manželství. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. 61 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-552-7.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka - HRUŠÁKOVÁ, Milana.
Kapitola 4. Registrované partnerství osob téhož pohlaví. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. 8 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-552-7.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Kapitola 5. Jiné formy soužití muže a ženy. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. 5 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-552-7.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Kapitola 6. Příbuzenství obecně. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. 6 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-552-7.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Kapitola 7. Mateřství. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. 8 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-552-7.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Kapitola 8. Otcovství. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. 16 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-552-7.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Kapitola 9. Osvojení nezletilého nesvéprávného dítěte. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. 22 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-552-7.


více

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Karel MALÝ - Jiří ŠOUŠA jr. (edd.) Městské právo ve střední Evropě. Sborník příspěvků z mezinárodní právnické konference "Práva městská Království českého" z 19.-21. září 2011, Praha. Praha, Nakladatelství Karolinum 2013, 400 s., ISBN 978-80-246-2113-5. (rec.). Praha : Historický ústav AV ČR, 2015. 2 s. Český časopis historický, roč. 112, č. 4, 2014.


více

 

CHADIMA, Marek.
Karné řízení ve věcech státních zaměstnanců - lze aplikovat čl. 6 EÚLP?. 2015.


více

 

MÍŠEK, Jakub.
Kauza Ryneš. Revue pro právo a technologie, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1804-5383, 2015, vol. 6, no. 11, s. 67-75.


více

 

ONDREJOVÁ, Dana.
Klamavá reklama v (novém) občanském zákoníku. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 5, no. 5, s. 159-165.


více

 

ŠTACHOVÁ, Naďa.
Koldín při práci (exkurz do trestního práva). In Pavel Kristián z Koldína. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference. Klatovy : Město Klatovy, 2015. ISBN 978-80-260-7486-1, s. 41-50. 2012, Klatovy.


více

 

PONDIKASOVÁ, Tereza - ČUHELOVÁ, Kateřina.
Komentář k § 31- 64 (společně s JUDr. Kateřinou Čuhelovou). In Lavický, Petr. Zákon o zvláštních řízeních soudních, zákon o veřejných rejstřících. Praha : Wolters Kluwer, 2015. Praktický komentář, III. svazek, ISBN 978-80-7478-869-7, s. 99 -192.


více

 

LAVICKÝ, Petr.
Komentář k obecné části ZŘS (§ 1 až § 30). In Zákon o zvláštních řízeních soudních. Řízení nesporné. Praktický komentář. Praha : Wolters Kluwer, a. s., 2015. Praktický komentář, ISBN 978-80-7478-869-7, s. 1-95.


více

 

SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
Komparace některých trestněprávních aspektů české a slovenské právní úpravy drogové trestné činnosti. 2015.


více

 

JANČÁŘOVÁ, Ilona.
Komparace vybraných aspektů správního a soudního trestání. Acta Universitatis Carolinae, Iuridica, Praha, Univerzita Karlova v Praze. ISSN 0323-0619, 2015, vol. 2015, no. 1, s. 57-72.


více

 

KRISTKOVÁ, Alena.
Komparativní pohled na kontinentální trestní řízení. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1211-2860, 2015, vol. 15, no. 3, s. 1-10.


více

 

KADLUBIEC, Vojtěch.
Kompenzace nemajetkové újmy na zdraví po 1. 1. 2014 – vybrané aspekty. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol.  23, no. 17, s. 593-598.


více

 

LAVICKÝ, Petr.
Koncepce budoucí právní úpravy civilního procesu v ČR. 2015.


více

 

KOLMAN, Petr.
Konference MZLU , Právo veřejných zakázek - Vybrané příklady z rozhodovací praxe. 2015.


více

 
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 494 položek, zobrazeno 151 - 180