Publikace [2014]

Záznamů v roce 2014 je celkem: 387

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 151

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 2Písmeno D, strana 2Písmeno E, strana 3Písmeno F, strana 3Písmeno G, strana 4Písmeno H, strana 4Písmeno CH, strana 4Písmeno I, strana 4Písmeno J, strana 4Písmeno K, strana 5Písmeno L, strana 5Písmeno M, strana 6Písmeno N, strana 6Písmeno O, strana 7Písmeno P, strana 8Písmeno Q, strana 9Písmeno R, strana 9Písmeno S, strana 10Písmeno T, strana 11Písmeno U, strana 12Písmeno V, strana 12Písmeno W, strana 13Písmeno X, strana 13Písmeno Y, strana 13Písmeno Z, strana 13
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 387 položek, zobrazeno 151 - 180

 

MATĚJOVÁ, Lenka - HRŮZA, Filip.
Local governments and their role in the cultural policies of Central Europe. In Advances in Business and Finance. Singapore : Singapore Management and Sports Science Institute, 2014. ISBN 978-981-07-5948-3, s. 72-77. 2014, Singapore.


více

 

RADVAN, Michal.
Local vs. State Taxes. 2014.


více

 

FRYŠTÁK, Marek.
Lze zjišťovat v přípravném řízení skutkový stav věci rychle a jednoduše. In Aktuálne problémy prípravného konania trestného. 1. vyd. Praha : Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-030-7, s. 145-156. 3.4.2014, Bratislava.


více

 

KOLMAN, Petr.
Mají penzisté jistotu důchodů?. Praha : Lidové noviny, 2014.


více

 

KOLMAN, Petr - KOLMAN, Jiří.
Mají smlouvy zveřejňovat státní a polostátní podniky?. Právní rádce, Economia a.s. ISSN 1210-4817, 2014, vol. 2014, no. 3, s. 38-41.


více

 

KOLMAN, Petr.
Méně je někdy více i na úřadě. Universitas, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3387, 2014, no. 1/2014, s. 52-53.


více

 

VAŇKOVÁ, Zdeňka.
Menšinová sexuální orientace jako důvod k sociální diskriminaci. Vyd. první. Wroclav : 2014. 2014, Wroclav - Polsko.


více

 

ZAHUMENSKÝ, David.
Meze úpravy povinností žáků školním řádem v kontextu projevů náboženského vyznání. In Sborník konference: Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd - Právní ROZPRAVY 2014. 4. vyd. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2014. ISBN 978-80-87952-02-3.


více

 

ŠTACHOVÁ, Naďa.
Mezi nadějí a zoufalstvím. K počátkům profesní etiky advokátů v českých zemích. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva. ISSN 0231-6625, 2014, vol. 153, no. 5, s. 411-423.


více

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Michal Skřejpek - David Falada - Jan Kuklík: Exegésis. Výklad právních textů. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014. 107 s. ISBN 978-80-7380-489-3. (rec.). 2014. 2 s. Časopis pro právní vědu a praxi, 2014, roč. 22, č. 1.


více

 

LOBOTKA, Andrej.
Miloš Klang: Malá encyklopedie latiny v právu : recenze. Bulletin-advokacie.cz. 2014.


více

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Miroslava Burianová: Móda v ulicích protektorátu. Život - oděv - lidé, Praha, Národní muzeum - Grada Publishing, a.s., 2013, 288 s. (rec.). 2014. 2 s. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 2014, roč. 28, č. 1.


více

 

SCHÖN, Monika.
Modifikace rodičovské odpovědnosti. 2014.


více

 

HAVELKA, Libor.
Moving Back and Forth: On the Relationship between the Brussels I Regulation and International and National Law. 2014.


více

 

RONOVSKÁ, Kateřina - HAVEL, Bohumil.
Nadační fond v realitě nového občanského zákoníku. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 2014, no. 3, s. 82 - 88.


více

 

RUBAN, Radek.
Nahlížení do spisů ÚOHS ve vztahu k uskutečňování programů shovívavosti. Obchodní právo, Praha, První archivní a spisovenská s.r.o. ISSN 1210-8278, 2014, vol.  23, no.  1, s. 23-33.


více

 

ZŮBEK, Jan.
Nárok poškozeného z pohledu trestního, civilního a insolvenčního práva. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 2014, no. 4, s. 121-128.


více

 

HANÁK, Jakub.
Nastavení systému pro komunitní kompostování v obci. Odpady. ISSN 1210-4922, 2014, vol. 24, no. 1, s. 26-26.


více

 

HAVELKA, Libor.
National Sanctions for the Enforcement of EU Law. 2014.


více

 

JANOUŠEK, Michal.
Návrat laesio enormis do občanského práva. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 5/2014, s. 165-171.


více

 

OBROVSKÁ, Lucie.
Nejčastější projevy věkové diskriminace v činnosti ombudsmana. 2014.


více

 

NOVÝ, Zdeněk.
Nejlepší zájem dítěte při rozhodování o navrácení dítěte dle Haagské úmluvy o civilních aspektech únosů dětí ve světle lidsko-právních závazků ČR. Právní rozhledy, Praha, C.H. BECK. 2014.


více

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Nejvyšší soud České republiky: Vražda matky dítěte jeho otcem a zbavení rodičovské zodpovědnosti. Právní rozhledy, Praha, C. H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 2, s. 68-69.


více

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Nejvyšší soud České republiky: Zpřístupňování díla pacientům při poskytování zdravotních služeb v lázeňských zařízeních. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 5, s. 186-187.


více

 

KOUDELKA, Zdeněk.
Nejvyšší soud vrací právo. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1211-2860, 2014, vol. 2014, no. 1, s. 2-2.


více

 

ONDREJOVÁ, Dana.
Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Vyd. první. Praha : C.H.Beck, 2014. 384 s. Komentář. ISBN 978-80-7400-522-0.


více

 

HAVLAN, Petr.
NĚKOLIK KRITICKÝCH POZNÁMEK KE KONTROLE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. In KONTROLA ROZHODOVACÍCH PROCESOV VO VEREJNEJ SPRÁVE. Vyd. 1. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2014. s. 446-449. 2013, Právnická fakulta UK v Bratislave.


více

 

ČERNOCH, Radek.
Několik nesourodých poznámek především k první řeči proti Catilinovi. In Constans et perpetua voluntas – Pocta profesorovi Petrovi Blahovi k 75. narodeninám. Trnava : Trnavská univerzita, 2014. ISBN 978-80-8082-764-9, 63–76-14 s. 7.2.2014, Trnava.


více

 

VESELÁ, Renata.
Několik poznámek k metodám výuky práva. 2014. ISBN 978-80-89607-19-8.


více

 

ZEMAN, Jiří.
Několik úvah k otázce určování pravomoci na základě kritéria místní příslušnosti soudů v řízeních s mezinárodním prvkem. Jurisprudence, Praha, Wolters Kluwer a.s. ISSN 1802-3843, 2014, vol. 23, no. 1, s. 29-35.


více

 
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 387 položek, zobrazeno 151 - 180