Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 189

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 3Letter K, page 3Letter L, page 3Letter M, page 3Letter N, page 3Letter O, page 4Letter P, page 4Letter Q, page 5Letter R, page 5Letter S, page 5Letter T, page 6Letter U, page 6Letter V, page 6Letter W, page 6Letter X, page 6Letter Y, page 6Letter Z, page 6
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 189 records, displayed 151 - 180

 

KRISTKOVÁ, Alena.
Specifika přípravného řízení trestního ve Španělsku. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016, vol. 2015, no. 4, pp. 358-365.


more

 

RONOVSKÁ, Kateřina.
Spolková autonomie v novém soukromém právu: její význam a limity. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2016, vol. 2016, no. 4, pp. 115-119.


more

 

KOUDELKA, Zdeněk.
Spor o polský Ústavní tribunál. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1211-2860, 2016, vol. 2016, no. 1, pp. 4-7.


more

 

DÁVID, Radovan.
Správa nemovité věci, prodej movitých a nemovitých věcí (§ 320b až § 338a). In Občanský soudní řád (§ 251 až 376). Exekuční řád (§ 28 až 151). Praktický komentář. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer, a s., 2016. Praktický komentář, ISBN 978-80-7478-988-5, pp. 127-223.


more

 

KOLMAN, Petr.
Správní právo trestní - ke změnám v přestupkovém právu. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1211-2860, 2016, no. 1/2016.


more

 

POTĚŠIL, Lukáš.
Správní soudnictví a správní orgány (aneb vztah moci soudní a moci výkonné na příkladu odůvodňování a odůvodnění rozhodnutí). 2016.


more

 

KOLMAN, Jiří.
Srovnání české právní úpravy svobodného přístupu k informacím s unijní úpravou zpřístupňující informace institucí EU. Bulletin advokacie online. ISSN 1805-8280, 2016, vol. 2016, no. Neuvedeno, pp. 1-16.


more

 

KAZDA, Jan.
Státní soud (1923). In in Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň : Aleš Čeněk, 2016.


more

 

COUFALÍK, Petr.
Střet Nejvyššího soudu a Ústavního soudu v pohledu na současnou právní úpravu dovolání v civilním sporném řízení. Právní rozhledy, Praha, C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2016, vol. 23, no. 6, pp. 209-214.


more

 

ŠVARCOVÁ, Kateřina.
SYSTEMIC BIAS OF OFFICIALS. London : Sciemcee Publishing, 2016. ISBN 978-0-9928772-9-3, pp. 72-76. 2016, London.


more

 

ŠVARCOVÁ, Kateřina.
SYSTEMIC BIAS OF OFFICIALS. 2016.


more

 

VEČEŘA, Miloš.
Teorie práva v příkladech. 3. aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 47 pp. ISBN 978-80-7478-717-1.


more

 

COUFALÍK, Petr.
Test rovného zacházení účastníků řízení. 2016.


more

 

NOVÝ, Zdeněk.
The Resolution of Investment Disputes in the EU Draft TTIP. 2016.


more

 

KOSAŘ, David.
The Strasbourg Court and Domestic Judicial Politics. In International Courts and Domestic Politics. Vyd. forthcoming. Cambridge : Cambridge University Press, 2016.


more

 

FRYŠTÁK, Marek.
Účast obhájce ve vyšetřování. Trestněprávní revue, Praha, C. H. Beck. ISSN 1213-5313, 2016, vol.  15, no.  5, pp. 116-122.


more

 

JANOVSKÝ, Jozef - ŠIPULOVÁ, Katarína - SMEKAL, Hubert.
Understanding Adoption of International Human Rights Treaties. 2016.


more

 

SMEKAL, Hubert - ŠIPULOVÁ, Katarína - JANOVSKÝ, Jozef.
Understanding Adoption of International Human Rights Treaties: Political Regimes and Commitment Patterns. 2016.


more

 

REMSOVÁ, Kateřina.
Uplatnění koncepce nutně použitelných ustanovení dle zákona o mezinárodním právu soukromém. In Dny práva 2015 - Days of Law 2015 : Část IV. : Kodifikace obecné části kolizního práva - cesta či omyl?. Brno : Masarykova univerzita, 2016. pp. 190-206. 2015, Brno.


more

 

LAVICKÝ, Petr - ADAMOVÁ, Hana - ŠTEVČEK, Marek - DÁVID, Radovan - DOBROVOLNÁ, Eva - HANÁKOVÁ, Věra - HRDLIČKA, Miloslav - JAKŠIČ, Vít - JURÁŠ, Marek - KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ, Ingrid.
Uspokojení práv na nepeněžité plnění. In Občanská soudní řád (§ 251 až § 376) Exekuční řád (§28-§151). : 2016. ISBN 978-80-7478-988-5.


more

 

KOLMAN, Petr.
Veřejné právo - Proč cizinec nesmí být členem české politické strany?. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2016.


more

 

BITTEROVÁ, Nikoleta.
Viacnásobná diskriminácia ako porušovanie ľudských práv - príklad nútenej sterilizácie rómskych žien na Slovensku a v Českej republike. In Dny práva 2015, Část III. Rovnost v právu. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8194-9, pp. 7-35. 2015, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno.


more

 

ŽIDLICKÁ, Michaela - CIPROVSKÝ, Tomáš - DOSTALÍK, Petr.
Vliv římského práva na evropské právní myšlení – pocta Valentinu Urfusovi. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. Elportál.


more

 

STRÁNSKÝ, Jaroslav.
Vnitropodnikové řídící dokumenty v pracovněprávních vztazích. Statutární zástupce firmy, Praha, Nakladatelství FORUM s.r.o. ISSN 1805-2118, 2016, vol. V, no. 2, pp. 26-30.


more

 

OROSZ, Ladislav - MOLEK, Pavel - ŠIMÍČEK, Vojtěch - SVÁK, Ján.
Volebné právo a súdny prieskum volieb v Českej republike a Slovenskej republike. Vyd. První. Bratislava : C.H.Beck, 2016. 472 pp. BECKOVA EDÍCIA PRÁVNE INŠTITÚTY. ISBN 978-80-89603-41-1.


more

 

MOLEK, Pavel - BOBÁK, Martin.
Vybrané aspekty svobody projevu. Praha : UNION 2015, Ročenka Unie státních zástupců České republiky, 2016. ISBN 978-80-905764-2-1, pp. 17-47.


more

 

KADLUBIEC, Vojtěch.
Vývoj právní úpravy výpočtu náhrady za nemajetkovou újmu na zdraví. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2016, vol. 2016, no. 8, pp. 267 - 273.


more

 

KLIKOVÁ, Alena.
ZÁKLADNÍ BODY PŘIPRAVOVANÉ NOVELY STAVEBNÍHO ZÁKONA. 2016.


more

 

book coverPRŮCHA, Petr.
Základy správního práva. 1.vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 204 pp. učebnice - 529. ISBN 978-80-210-8115-4.


more

 

KOLMAN, Petr.
Zákony o zlých lidech. Právní prostor, Ostrava, ATLAS consulting, spol. s r.o. ISSN 2336-4114, 2016.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 189 records, displayed 151 - 180