Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 81

Alphabetical list of 30 titles starting from: 52

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 3Letter R, page 3Letter S, page 3Letter T, page 3Letter U, page 3Letter V, page 3Letter W, page 3Letter X, page 3Letter Y, page 3Letter Z, page 3
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 81 records, displayed 52 - 81

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Pravidla výkladu legislativních zkratek a vybraných gramatických jevů v římskoprávním oddílu Příručky práva městského Jana z Gelnhausenu. Studia historica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7429, 2015, vol. 60, no. 1-2, pp. 65-76.


more

 

PONDIKASOVÁ, Tereza.
Právní jednání týkající se majetku ve svěřenském fondu - vybrané otázky. Rekodifikace a praxe, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1805-6822, 2015.


more

 

TELEC, Ivo.
Právo duševního vlastnictví v informační společnosti. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Leges, s. r. o., 2015. 240 pp. ISBN 978-80-7502-061-1.


more

 

MOLEK, Pavel.
Právo na spravedlivý proces. 2015.


more

 

KLESNIAKOVÁ, Jana.
Problematické momenty trestnoprávnej ochrany obetí stalkingu a ich postavenie v spoločnosti. 2015.


more

 

KAZDA, Jan.
Proces schvalování zákona na ochranu republiky a zákona o státním soudu. In II. Československé setkání doktorských studentů právních dějin a římského práva – sborník příspěvků. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. 11.6.2014, Bratislava.


more

 

LAVICKÝ, Petr - KRÁLÍK, Michal.
Projednací zásada v občanském soudním řízení. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2015, vol. 2015, no. 1, pp. 38-39.


more

 

SMEKAL, Hubert.
Pronikání lidských práv do agendy Evropské unie. 2015.


more

 

VYHNÁNEK, Ladislav.
Proporcionálně či jinak? Problém ústavního přezkumu zásahů do sociálních práv. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2015, vol. 2014, no. 3, pp. 203-221.


more

 

SMEKAL, Hubert.
Přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech. 2015.


more

 

ČERNOCH, Radek.
Quarta Falcidia a její odraz v pozdějším právu. Vyd. Disertační práce. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Pavel Salák jr., 2015. 163 pp.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Rakousko: Nejvyšší soudní dvůr - Zdržovací nárok v případě odtoku dešťové vody na sousední pozemek. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 5, pp. 189-190.


more

 

MOLEK, Pavel.
Reakce na glosu Petra Coufalíka. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2015, vol. 2015, no. 1, pp. 9-11.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Regresní nárok České kanceláře pojistitelů na náhradu plnění ze škodné události. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2015, vol. 21, no. 3, pp. 94-95.


more

 

JIRUŠEK, Martin.
Risk assessment in natural gas and nuclear sectors in CEE. 2015.


more

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Sexuální trestné činy včera a dnes. 2015. 1 p. Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, roč. 28, č. 2.


more

 

RUBAN, Radek.
Subsidiarita derivativních žalob. In Dny práva 2014 - „Bermudský trojúhelník obchodního práva III“. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 19.11.2014.


more

 

KYSELOVSKÁ, Tereza.
The Non-Contractual Obligations in the Czech Act on Private International Law and Rome II Regulation. 2015.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Úloha a podoba dovolání. 2015.


more

 

VÝBORNÝ, Štěpán.
Ústavní soudy zemí Visegrádské čtyřky a koncept bránící se demokracie. MUNI Law Working Paper Series. ISSN 2336-4785, 2015, 19 pp.


more

 

ZŮBEK, Jan.
Úvaha k institutu narovnání a jeho budoucnosti. Trestněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1213-5313, 2015, vol. 2015, no. 1, pp. 1-6.


more

 

WUDARSKI, Arkadiusz - DOBROVOLNÁ, Eva.
Vybrané otázky formální publicity katastru nemovitostí v ČR a pozemkové knihy v Polsku s ohledem na rekodifikaci českého soukromého práva. Rekodifikace a praxe, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1805-6822, 2015, vol. III, no. 1, pp. 14-21.


more

 

KONEČNÁ, Tereza.
Vybrané otázky restorativní justice v České republice. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2015.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Výživné: tradice v. inovace. 2015.


more

 

KOTÁSEK, Josef.
Wertpapieranleihen. In Wertpapieranleihen. Vyd. 1. Wien : Manz Verlag, 2015.


more

 

TELEC, Ivo.
Zakázané těžení a nebezpečná situace na elektronických úložištích dat. Bulletin advokacie, Praha, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2015, no. 1/2, pp. 19-29.


more

 

KYNCL, Libor.
Zdanění veřejných licencí a pětikrokový daňový test. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 3, pp. 102-107.


more

 

KLESNIAKOVÁ, Jana.
Zohľadnenie peňažných nárokov poškodeného pri ukladaní a výkone alternatívnych trestov. Trestněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1213-5313, 2015, vol. 14, no. 2, pp. 38 - 43.


more

 

TAUCHEN, Jaromír.
Zpráva z konference "Sexuální trestné činy včera a dnes". Praha : Wolters Kluwer, 2015. 2 pp.


more

 

DRÁPAL, Ljubomír - PONDIKASOVÁ, Tereza.
Zrušení pravomocného soudního rozhodnutí a „bezdůvodné obohacení“?. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 2015, no. 3.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 81 records, displayed 52 - 81