Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 429

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 3Letter G, page 4Letter H, page 4Letter CH, page 4Letter I, page 4Letter J, page 4Letter K, page 5Letter L, page 5Letter M, page 5Letter N, page 6Letter O, page 7Letter P, page 8Letter Q, page 10Letter R, page 10Letter S, page 11Letter T, page 12Letter U, page 13Letter V, page 13Letter W, page 14Letter X, page 14Letter Y, page 14Letter Z, page 14
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 429 records, displayed 151 - 180

 

GROCHOVÁ, Martina.
Manželství jako podmínka přístupu k právnímu rodičovství. In DNY PRÁVA 2015 - DAYS OF LAW 2015. Část XI. Nesezdané soužití. : 2016. ISBN 978-80-210-8202-1, p. 42-55.


more

 

KOMENDOVÁ, Jana.
Martin Denis - Morsa Marc - Gosseries Philippe a kol. Droit du travail européen - Questions spéciales, 1re édition, Bruxelles, Larcier, 2015, 880 s. Právník, Praha, Ústav státu a práva AV ČR. ISSN 0231-6625, 2016, vol. 155, no. 5, pp. 466-469.


more

 

DÁVID, Radovan.
Maximální výživné aneb výše výživného pro rodiče s nadstandardními příjmy. Rekodifikace a praxe, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1805-6822, 2016, vol. 2016, no. 2, pp. 26-27.


more

 

BITTEROVÁ, Nikoleta.
Medzinárodný súdny dialóg v otázkach ochrany ľudských práv – existuje vôbec? Ak áno, je možné hovoriť o harmónii či nesúlade?. 2016.


more

 

PETROV, Jan.
Mechanisms of implementation of the European Court of Human Rights' case-law in the post-Brighton constellation. 2016.


more

 

ŠKOP, Martin.
Member of Editorial Board. 2016.


more

 

VAŇKOVÁ, Zdeňka.
Meze a možnosti práva na vzdělání. In sborník. : 2016.


more

 

RONOVSKÁ, Kateřina.
Mezigenerační majetkové transfery. 2016.


more

 

POSPÍŠIL, Ivo - TÝČ, Vladimír - SMEKAL, Hubert - ŠIPULOVÁ, Katarína - JANOVSKÝ, Jozef - KILIAN, Petr - MAJERČÍK, Ľubomír - PETROV, Jan - ŠTIAVNICKÝ, Ján - KNĚŽÍNEK, Jan - GIBA, Marián - VALUCH, Jozef - VÁLEK, Petr.
Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: případy České republiky a Slovenska. Praha : Leges, 2016. 208 pp. Teoretik. ISBN 978-80-7502-144-1.


more

 

KUBEŠA, Tomáš.
MIF poplatky za karetní transakce a meze soutěžní regulace. Revue soutěžního práva ANTITRUST. ISSN 1804-1183, 2016, vol. 2015, no. 4, pp. 113-115.


more

 

BRAŽINA, Radislav.
Minimální požadavky na odůvodnění správního rozhodnutí ve středoevropském kontextu. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016, vol. 2016, no. 2, p. 121-130.


more

 

SPILKOVÁ, Monika.
Miroslav Myška. Benešov nad Černou : Foto Mida, 2016. ISBN 978-80-87445-04-4.


more

 

MATOUŠ, Michal.
Mohou být spolky dotčeny na hmotných právech ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s.? In Kontroverzní názory v právu :sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2015. . 2016.


more

 

CHAMRÁTHOVÁ, Anna.
Možné zásahy veřejného ochránce práv v oblasti veřejné služby. In Dny práva 2015 - Days of law 2015, Část IX. Veřejná služba ve veřejné správě (a to i jako služba veřejnosti). 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8200-7, pp. 141-153. 2015, Brno.


more

 

MYŠKA, Matěj - HARAŠTA, Jakub - LOUTOCKÝ, Pavel - MÍŠEK, Jakub.
Možnosti citační analýzy v České republice. Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita. ISSN 1804-5383, 2016, vol. 7, no. 13, pp. 147-189.


more

 

FRYŠTÁK, Marek.
Možnosti přenositelnosti konceptu hate crimes do české trestněprávní úpravy. Trestněprávní revue, Praha, C. H. Beck. ISSN 1213-5313, 2016, vol.  15, no. 7-8, pp. 164-167.


more

 

KROB, Josef - VOJÁČEK, Ladislav.
MUNIpedie. Brno : Masarykova univerzita, 2016.


more

 

VOJÁČEK, Ladislav - TAUCHEN, Jaromír.
Mzda a plat. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. neuveden, ISBN 978-80-7380-602-6, pp. 857-867.


more

 

HOUDEK, Zdeněk.
Nad charakterem porušení fiduciárních povinností člena voleného orgánu. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016.


more

 

ČEP, David - SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
Nad postavením člena statutárního orgánu v trestním řízení proti právnické osobě. 2016.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Nájem nezkouladovaných bytových a nebytových prostor. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2016, vol. 274-275, no. 6, 2 pp.


more

 

SALÁK, Pavel.
Nález věci skryté a jeho právní úprava v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2016, vol. 24, no. 12, pp. 419-426.


more

 

KOUKAL, Pavel.
Nehmotné majetkové statky a jejich ochrana v občanském zákoníku. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. ISBN 978-80-8152-400-4, pp. 450-466. 2016, Košice.


more

 

CILEČEK, Filip - RUBAN, Radek.
Nejvyšší soud České republiky: Ediční povinnost účastníka řízení nezatíženého důkazním břemenem. Obchodněprávní revue, Praha, C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2016, vol. 8, no. 6, pp. 166-168.


more

 

CILEČEK, Filip - RUBAN, Radek.
Nejvyšší soud České republiky: Obnovení účasti společníka společnosti s ručením omezeným po zániku účinků exekučního příkazu postihujícího jeho podíl. Obchodněprávní revue, Praha, C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2016, vol. 8, no. 2, p. 55-57.


more

 

KOLMAN, Petr.
Neostře sledované výživné. Epravo.cz, Praha, . 2016.


more

 

NEJEZCHLEB, Kamil.
NEROVNOST SUBJEKTŮ VE SPORECH O VYMÁHÁNÍ ÚJMY ZPŮSOBENÉ PROTISOUTĚŽNÍM JEDNÁNÍM. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISBN 978-80-7160-411-2, pp. 189-196. 2015, Bratislava.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka (Ed.).
Nesezdané soužití. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016.


more

 

PALÁSEK, Milan.
Nesezdané soužití v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. In Dny Práva 2015. Část XI. Nesezdané soužití. : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8202-1, p. 118-132.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Nesezdané soužití v nové právní úpravě. In DNY PRÁVA 2015. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8202-1, pp. 88 - 102. 2015, Brno.


more

 
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 429 records, displayed 151 - 180