Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 371

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 3Letter G, page 3Letter H, page 3Letter CH, page 4Letter I, page 4Letter J, page 4Letter K, page 4Letter L, page 5Letter M, page 5Letter N, page 6Letter O, page 7Letter P, page 7Letter Q, page 9Letter R, page 10Letter S, page 10Letter T, page 11Letter U, page 11Letter V, page 12Letter W, page 12Letter X, page 13Letter Y, page 13Letter Z, page 13
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 371 records, displayed 151 - 180

 

KYNCL, Libor.
Metodologie a metoda regulace v právu. 2015.


more

 

RONOVSKÁ, Kateřina.
Mezinárodní konference Functioning of Trusts, CPK, Praha - moderování jednotlivých panelů a diskuse. 2015.


more

 

POTĚŠIL, Lukáš.
Mezinárodní kongres správního práva, správní vědy a správního soudnictví, Szczecin, 21. - 24. 9. 2014. Správní právo, Ministerstvo vnitra ČR. ISSN 0139-6005, 2015, vol. XLVII, no. 7 - 8, pp. 503 - 507.


more

 

book coverKYSELOVSKÁ, Tereza - DRLIČKOVÁ, Klára - HAVLÍČEK, Jan - HUDECOVÁ, Lucia - KRÁLÍČEK, Jaroslav - TRÁVNÍČKOVÁ, Simona - VALDHANS, Jiří.
Mezinárodní soudnictví. Vyd. 2.doplněné. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 132 pp. učebnice - 517. ISBN 978-80-210-7751-5.


more

 

HAPLA, Martin.
Mnoho tváří lidské důstojnosti. Právní prostor, ATLAS consulting, spol. s r.o. ISSN 2336-4114, 2015.


more

 

book coverLAVICKÝ, Petr - DÁVID, Radovan - DOBROVOLNÁ, Eva - HRDLIČKA, Miloslav - CHALUPA, Radim - PONDIKASOVÁ, Tereza.
Moderní civilní proces. 1. dotisk 1.,vydání. v Brně : MU, 2015. 272 pp. učebnice - 499. ISBN 978-80-210-7601-3.


more

 

HAVELKA, Libor.
Moving Back and Forth: On the Relationship between the Brussels I Regulation and International and National Law. In Boundaries of European Private International Law. Brusel : Bruylant, 2015. ISBN 2-8027-4697-9, pp. 249-264.


more

 

POSPÍŠIL, Ivo.
Mučení páchané v našem sousedství. Lidové noviny, 2015.


more

 

RADVAN, Michal.
Municipal Fees and Charges: Do They Compete with the Property Tax?. 2015.


more

 

book coverRONOVSKÁ, Kateřina - KOUBA, Stanislav.
Nadace, nadační fondy, svěřenské fondy a daně. In Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vydání. Brno : Masarykova Univerzita (podpořeno: Vzdělávací nadace Jana Husa), 2015. Spisy Masarykovy univerzity, řada teoretická, ISBN 978-80-210-7747-8, pp. 136 -146.


more

 

ŠULÁKOVÁ, Martina.
Náhrada nákladů řízení ve světle aktuální judikatury Ústavního soudu. Bulletin addvokacie. 2015, vol. 2015, no. 4, pp. 25-30.


more

 

HADAMČÍK, Lukáš.
Náhrada nemajetkové újmy osob vězněných v době nesvobody. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23., no. 6., pp. 214-218.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Náhrada za omezení vlastnického práva zřízením legálního věcného břemene v době, kdy byl pozemek ve státním socialistickém vlastnictví, a za majetkovou újmu vzniklou v důsledku jeho výkonu. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2015, vol. 21, no. 2, pp. 59-60.


more

 

FRÝDEK, Miroslav - JANOUŠKOVÁ, Petra.
Nahrávání v soudní síni in Koference Slovenské akademie věd - Ústav štátu a práva - ,,Ako právo reaguje na novoty,,. 2015.


more

 

SELUCKÁ, Markéta - HADAMČÍK, Lukáš.
Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 260 pp. Právní monografie. ISBN 978-80-7478-837-6.


more

 

POTĚŠIL, Lukáš.
Nařízení poskytnutí informací správním soudem. 2015.


more

 

KOTÁSEK, Josef.
Následné chování smluvních stran a jeho (ne)samozřejmé využití při jednoduchém výkladu smlouvy. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2015, vol. XXIII, no.  1, pp. 27 - 32.


more

 

KOUKAL, Pavel.
Nehmotné statky a nehmotné věci v novém občanském zákoníku. In Aktuální problémy práva v podnikatelském prostředí ČR a EU. Praha : Troas, 2015. ISBN 978-80-905687-3-0, pp. 220-233. 2013, Praha - VŠE.


more

 

HARAŠTA, Jakub.
Nejednoznačnost odkazů k soudním rozhodnutím a možnosti řešení. Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita. ISSN 1804-5383, 2015, vol. 6, no. 11, pp. 15-28.


more

 

CILEČEK, Filip - RUBAN, Radek.
Nejvyšší soud České republiky: Domněnka jednání ve shodě členů statutárního orgánu ve vztahu k právnické osobě, jejíhož statutárního orgánu jsou členy. Obchodněprávní revue, Praha, C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2015, vol. 7, no. 2, pp. 59-60.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Nejvyšší soud České republiky: Kolize práv vlastníka komunikace a osob obtěžovaných imisemi pocházejícími z provozu na této komunikaci. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 12, pp. 454-455.


more

 

RUBAN, Radek.
Nejvyšší soud České republiky: Počáteční absence oprávnění podat jménem společnosti derivativní žalobu. Obchodněprávní revue, Praha, C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2015, vol. 7, no. 1, pp. 29-30.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Nejvyšší soud České republiky: Právní režim popření otcovství u řízení zahájených před nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 15/09. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 6, pp. 224-225.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Nejvyšší soud České republiky: Prorogace mezinárodní příslušnosti soudu podle čl. 12 odst. 3 nařízení Brusel II bis. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 10, pp. 375-376.


more

 

CILEČEK, Filip - RUBAN, Radek.
Nejvyšší soud České republiky: Setrvalé souhlasné hlasování jako kritérium jednání ve shodě. Obchodněprávní revue, Praha, C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2015, vol. 7, no. 4, pp. 111-113.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Nejvyšší soud České republiky: Test DNA na základě odběru vzorků DNA zemřelého jako nepřípustný důkaz v soudním řízení. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 17, pp. 605-607.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Nejvyšší soud České republiky: Vklad autorského díla do základního kapitálu obchodní společnosti. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 15-16, pp. 566-567.


more

 

COUFALÍK, Petr.
Několik poznámek k náhradě nákladů řízení v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu. Bulletin advokacie, Praha, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2015, vol. 26, no. 3, pp. 39-43.


more

 

CHOVANEC, Zdeněk - PEŠTÁL, Adam - BENEJ, Michal - PÁRAL, Martin - ČAPOV, Ivan.
Nemalobuněčný karcinom plic - Chirurgická léčba. 2015.


more

 

ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva.
Nesprávná výše RPSN ve smlouvě o spotřebitelském úvěru. Právní rádce, Praha, Economia, a.s. ISSN 1210-4817, 2015, vol. XXIII, no. 7-8, pp. 56-60.


more

 
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 371 records, displayed 151 - 180