Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 40

Alphabetical list of 30 titles starting from: 11

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 1Letter P, page 1Letter Q, page 2Letter R, page 2Letter S, page 2Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 40 records, displayed 11 - 40

 

NEJEZCHLEB, Kamil.
Ekonomizace přezkumu fúzí v ČR – vývoj a vyspělost substantivního přezkumu. 2016.


more

 

SELUCKÁ, Markéta.
Elimination of the Impacts of Financial Crisis on Legal Relationships According to Czech Private Law. In The Effects of Financial Crises on the Binding Force of Contracts - Renegotiation, Rescission or Revision (Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law). : Springer, 2016. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, ISBN 978-3-319-27254-2.


more

 

ŠPOTTOVÁ, Kristina.
Europeanization – Misinterpretation of the Concept In Practical Research. In Conference of the International Journal of Arts & Sciences. Neuveden : Neuveden, 2016. pp. 91-98. 2015, Malta.


more

 

FALTOVÁ, Šárka.
Finanční kontrola veřejné správy de lege ferenda. Vyd. 2016. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016.


more

 

NEJEZCHLEB, Kamil.
Flexibilita SIEC testu při posuzování spojení soutěžitelů. Sborník konference Dny práva 2015. 2016.


more

 

JANOUŠEK, Michal - HADAMČÍK, Lukáš.
Forma právního jednání a následky jejího nedodržení. Právní rádce, Economia a.s. ISSN 1210-4817, 2016, vol. 24, no. 1, pp. 28-33.


more

 

KOUKAL, Pavel - MYŠKA, Matěj - JAROSLAV, Šavelka.
Free Licenses and Recodification of Civil Law in the Czech Republic. In Free and Open Source Software (FOSS) and other Alternative License Models A Comparative Analysis. Heidelberg : Springer, 2016. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, ISBN 978-3-319-21559-4, pp. 141 - 157.


more

 

KOPEČEK, Lubomír - PETROV, Jan.
From Parliament to Courtroom: Judicial Review of Legislation as a Political Tool in the Czech Republic. East European Politics and Societies, Am. Council of Learned Societies, SAGE, USA. ISSN 0888-3254, 2016, vol. 30, no. 1, pp. 120-146.


more

 

SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
Institut svolení poškozeného jako okolnost vylučující protiprávnost. In Dny práva 2015. : 2016. 2015, Brno.


more

 

BITTEROVÁ, Nikoleta.
Interpretačné prístupy Ústavného súdu SR a Ústavného súdu ČR vo veciach povinného očkovania. Justičná revue, Bratislava, Ministerstvo spravodlivosti SR, Slovakia. ISSN 1335-6461, 2016, vol. 2015, no. 12, pp. 1403-2826.


more

 

VICHEREK, Roman.
Jak „trestat“ děti a trestně neodpovědné mladistvé. Trestněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1213-5313, 2016, vol. 2016, no. 1, pp. 1-5.


more

 

KANDOVÁ, Katarína.
Je konanie vo veciach detí, ktoré páchajú činy inak trestné, spravodlivé?. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015. Vyd. 1. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7160-411-2, pp. 710-718. 2015, Bratislava.


more

 

SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
Krátké zamyšlení nad dvěma úskalími uplatnění, přiznání a následného vymáhání nároku poškozeného. Časopis pro právní vědu a praxi. 2016.


more

 

KONEČNÁ, Petra.
Manželské majetkové režimy. In Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. pp. 66-72.


more

 

CILEČEK, Filip - RUBAN, Radek.
Nejvyšší soud České republiky: Obnovení účasti společníka společnosti s ručením omezeným po zániku účinků exekučního příkazu postihujícího jeho podíl. Obchodněprávní revue, Praha, C.H. Beck. 2016, no. 2.


more

 

NEJEZCHLEB, Kamil.
NEROVNOST SUBJEKTŮ VE SPORECH O VYMÁHÁNÍ ÚJMY ZPŮSOBENÉ PROTISOUTĚŽNÍM JEDNÁNÍM. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISBN 978-80-7160-411-2, pp. 189-196. 2015, Bratislava.


more

 

HURDÍK, Jan - SELUCKÁ, Markéta.
New Czech Civil Law in Light of Human Rights. In The Influence of Human Rights and Basic Rights in Private Law (Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law). Heidelberg : Springer, 2016. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, ISBN 978-3-319-25337-4, pp. 187-198.


more

 

JAKUBÍČEK, Robert.
Odpovědnost nositele moci (domina) za obchodní jednání osob alieno iuri subiectae aneb actiones exercitoria, institoria, de peculio et de in rem verso. In Zodpovednosť a zavinenie v rímskom obligačnom práve. Vyd. 2015. Banská Bystrica : Belianum, 2016. ISBN 978-80-557-0888-1, pp. 44-65.


more

 

KOSAŘ, David.
Perils of Judicial Self-Government in Transitional Societies. Vyd. forthcoming. New York : Cambridge University Press, 2016. Comparative Constitutional Law and Policy.


more

 

BRZOBOHATÁ, Karin.
Prameny práva. In Teorie práva v příkladech. 3., aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 3., aktualizované vydání, ISBN 978-80-7478-717-1, pp. 76-105.


more

 

KRISTKOVÁ, Alena - KANDALEC, Pavel.
Principle of Opportunity in the Czech Criminal Procedure. Studia Iuridica Lunlinensia, Poland. ISSN 1731-6375, 2016, vol. 25, no. bude doplněno, pp. 1-10.


more

 

COUFALÍK, Petr.
Procesní legitimace. In DNY PRÁVA 2015 – DAYS OF LAW 2015. Vyd. První. Brno : Masarykova univerzita, 2016.


more

 

LOBOTKA, Andrej.
Přehled publikací věnujících se zákonu o státní službě. Národní pojištění: odborný měsíčník, Praha, BMSS-Start s.r.o. ISSN 0323-2395, 2016, vol. 47, no. 1, pp. 7-9.


more

 

SMEJKAL, Michal.
Recenze: Jaroslav Stránský a kolektiv: Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. www.epravo.cz, 2016.


more

 

KOLMAN, Petr.
Referendum není všelék. MF Dnes - komentář, 2016.


more

 

MYŠKA, Matěj.
Revue pro právo a technologie. 2016.


more

 

BARTIZALOVÁ, Markéta.
Role prokurátorů ve vývoji mezinárodního trestního práva. Státní zastupitelství, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-3758, 2016.


more

 

KAZDA, Jan.
Státní soud (1923). In in Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň : Aleš Čeněk, 2016.


more

 

VEČEŘA, Miloš - HARVÁNEK, Jaromír.
Teorie práva v příkladech. 3. aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2016. 85 pp. ISBN 978-80-7478-717-1.


more

 

ŽIDLICKÁ, Michaela - CIPROVSKÝ, Tomáš - DOSTALÍK, Petr.
Vliv římského práva na evropské právní myšlení – pocta Valentinu Urfusovi. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. Elportál.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 40 records, displayed 11 - 40