Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 354

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 3Letter G, page 3Letter H, page 3Letter CH, page 3Letter I, page 3Letter J, page 4Letter K, page 4Letter L, page 4Letter M, page 5Letter N, page 5Letter O, page 6Letter P, page 7Letter Q, page 8Letter R, page 8Letter S, page 9Letter T, page 10Letter U, page 11Letter V, page 11Letter W, page 11Letter X, page 12Letter Y, page 12Letter Z, page 12
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 354 records, displayed 151 - 180

 

PASTORKOVÁ, Mária.
Normy medzinárodného práva súkromného v oblasti práva duševného vlastníctva so zameraním na základné inštitúty. In DNY PRÁVA 2015-IV. část. Brno : Masarykova Univerzita ( řada teoretická Právnické fakulty MU; č. 548), 2016. ISBN 978-80-210-8195-6, pp. 164-176.


more

 

FOREJTOVÁ, Monika - ŠLEJHAROVÁ, Markéta.
Nová právní úprava v dědických věcech s mezinárodním prvkem. Bulletin advokacie, Praha, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2016, vol. 2016, no. 3, p. 17-20.


more

 

KOLMAN, Petr.
Nová právní úprava veřejných zakázek aneb ZZVZ a novinky v přípravě zadávacích podmínek. Právní rádce, Economia a.s. ISSN 1210-4817, 2016, no. 4/2016.


more

 

LIŠKUTÍN, Tomáš.
Nové povinnosti podnikatelů při řešení spotřebitelských sporů. Epravo.cz, Praha, Epravo.cz a.s. ISSN 1213-189X, 2016.


more

 

RONOVSKÁ, Kateřina - DOBROVOLNÁ, Eva.
Nové rakouské dědické právo - rozhovor s prof. Dr. Martinem Schauerem. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2016, pp. 69-70.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Nové rakouské dědické právo "v detailu". 2016.


more

 

RONOVSKÁ, Kateřina.
Nové rakouské dědické právo: Proč? Kdy? A jak?. 2016.


more

 

HEJČ, David.
Novela místní a přechodné úpravy provozu jako opatření obecné povahy. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2016, vol. 24, no. 11, pp. 386-780.


more

 

KOLMAN, Petr.
Nový ZZVZ pod mikroskopem - vybrané důležité změny pro zadavatele. Obchodněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2016, vol. 6, no. 6/2016, pp. 62-69.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
O právech a povinnostech v rodinném právu. ACTA IURIDICA OLOMOUCENSIA, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 1801-0288, 2016, vol.  10, no. 3/2015, pp. 31-39.


more

 

PAVELEK, Ondřej.
Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních a sociálních služeb. 2016.


more

 

ŠVARCOVÁ, Kateřina.
OBEC JAKO VLASTNÍK MÍSTNÍ KOMUNIKACE. In Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Právní ROZPRAVY 2016. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2016. ISBN 978-80-87952-13-9, pp. 533-542. 22.2.2016, Hradec Králové.


more

 

ŠVARCOVÁ, Kateřina.
OBEC JAKO VLASTNÍK MÍSTNÍ KOMUNIKACE. 2016.


more

 

RADVAN, Michal.
Objection and Appeal Procedures. 2016.


more

 

KRATOCHVÍL, Vladimír.
Od nepřímého pachatelství k přímému (skrze quasispolupachatelství sui generis), anebo beztrestnost?. Státní zastupitelství, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-3758, 2016, vol. XIV, no. 1/2016, pp. 12-19.


more

 

KYSELOVSKÁ, Tereza.
Odborná asistentka Časopisu pro právní vědu a praxi. 2016.


more

 

BEJČEK, Josef.
Odhlasované libozvučné mantry a zdravý rozum. Antitrust, Praha, Sdružení KAIROS. ISSN 1804-1183, 2016, vol. 2016, no. 1, p. 1-1.


more

 

PROVAZNÍK, Jan.
Odklony v českém trestním řízení – úvahy před možnou rekodifikací. Trestněprávní revue, Praha, C. H. Beck. ISSN 1213-5313, 2016, vol. 14, no. 4, pp. 79-85.


more

 

ŠPOTTOVÁ, Kristina.
Odpovědnost členských států za pochybení soudních orgánů a její reflexe v české legislativě a judikatuře. Brno : MU, 2016. ISBN 978-80-210-8198-7, pp. 113-133. 2015, Brno.


more

 

JAKUBÍČEK, Robert.
Odpovědnost nositele moci (domina) za obchodní jednání osob alieno iuri subiectae aneb actiones exercitoria, institoria, de peculio et de in rem verso. In Zodpovednosť a zavinenie v rímskom obligačnom práve. Vyd. 2015. Banská Bystrica : Belianum, 2016. ISBN 978-80-557-0888-1, pp. 44-65.


more

 

ČEP, David - KANDOVÁ, Katarína.
Odpovědnost státního zástupce při plnění úkolů v trestním řízení. In COFOLA 2016. : 2016. 2016.


more

 

KANDOVÁ, Katarína - ČEP, David.
Odpovědnost státního zástupce za plnění úkolů v trestním řízení. 2016.


more

 

MATOUŠ, Michal.
Odpovědnost za nezákonnost souhlasu podle stavebního zákona. 2016.


more

 

JÍLKOVÁ, Nikola.
Odůvodnění rozhodnutí při ukládání (správněprávní nebo trestněprávní) sankce. 2016.


more

 

STRAKOVÁ, Lucie.
Ochrana osobních údajů v rámci smart meteringu. 2016.


more

 

POTĚŠIL, Lukáš - JÍLKOVÁ, Nikola.
Ochrana subjektivních práv ve veřejné službě. In Dny Práva 2015. Část IX. Veřejná služba ve veřejné správě (a to i jako služba veřejnosti). Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8200-7, pp. 154 - 165. 2015.


more

 

KRATOCHVÍL, Vladimír.
OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST V ZÁKONĚ UVEDENÉ A ZÁSADA SUBSIDIARITY TRESTNÍ REPRESE. Trestněprávní revue, Praha, C. H. Beck. ISSN 1213-5313, 2016, vol. 2016, no. 3, pp. 53-58.


more

 

KOLMAN, Petr.
Ombudsman, diskriminace a zákaz vstupu mužů do posiloven. PRÁVNÍ PROSTOR.CZ, Praha, ATLAS consulting, spol. s r.o. ISSN 2336-4114, 2016.


more

 

MYŠKA, Matěj - HARAŠTA, Jakub.
Omezení autorského práva a zvláštních práv pořizovatele databáze v případě datové analýzy. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016, vol. 23/2015, no. 4, pp. 375-384.


more

 

MATOUŠ, Michal - VENCLÍČEK, Jiří.
Organizační architektura správy regionálního rozvoje v evropském kontextu. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016, vol.  XXIII, no. 4/2015, pp. 385-390.


more

 
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 354 records, displayed 151 - 180