Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 287

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 3Letter G, page 3Letter H, page 3Letter CH, page 3Letter I, page 3Letter J, page 3Letter K, page 3Letter L, page 4Letter M, page 4Letter N, page 5Letter O, page 5Letter P, page 6Letter Q, page 7Letter R, page 7Letter S, page 8Letter T, page 9Letter U, page 9Letter V, page 9Letter W, page 10Letter X, page 10Letter Y, page 10Letter Z, page 10
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Next pageLast page
found: 287 records, displayed 151 - 180

 

EMMERT, František.
Odnímání a zbavování občanství v období komunistického režimu a definitivní náprava tehdy způsobených křivd. Právní rozhledy, Praha, C. H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 22/2014, no. 23-24, pp. 808-812.


more

 

book coverRONOVSKÁ, Kateřina - JANOUŠEK, Michal.
Odraz proměn nadačního práva v judikatuře českých "nejvyšších" soudů. In Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vydání. Brno : Masarykova Univerzita (podpořeno: Vzdělávací nadace Jana Husa), 2015. Spisy Masarykovy univerzity, řada teoretická, ISBN 978-80-210-7747-8, pp. 126-135.


more

 

KADLUBIEC, Vojtěch.
Odškodňování nemajetkové újmy na zdraví v pracovním právu. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol.  23, no. 9, pp. 328-331.


more

 

KRÁLOVÁ, Alžbeta.
Ograniczenia wladzy dyskrecjonalnej w czeskiej procedurze wizowej. In Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015. ISBN 978-83-232-2861-5, p. 307-318. 2.5.2015.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu (vybrané otázky inspirované rakouskou teorií a praxí). Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 10, pp. 343-347.


more

 

DUDOVÁ, Jana.
Ochrana před hlukem v přírodě a udržitelnost kvality života. ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE-IURIDICA, Praha, Karlova univerzita. ISSN 0323-0619, 2015, vol. 2015, no. 2, pp. 135-139.


more

 

PROVAZNÍK, Jan - SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
Opravné prostředky ve zvažovaném novém trestním řádu ČR. Katedra trestného práva Akadémie Policajného zboru v Bratislave, 2015. 2015, Bratislava.


more

 

VEVERKOVÁ, Lenka - VLČEK, Petr - ČAPOV, Ivan.
„Pane doktore, bolí mne nohy“ Diferenciální diagnostika bolestí dolních končetin. Interní medicína pro praxi, Olomouc, Lazecká 297, Solen, s. r. o,. ISSN 1212-7299, 2015, vol. 2015, 17, no. 2015; 17(3):, pp. 133-136.


more

 

CHOVANEC, Jan.
Patterns of Intertextuality in Online Video Ad Clusters. 2015.


more

 

CHOVANEC, Jan.
Patterns of Intertextuality in Online Video Ad Clusters. 2015.


more

 

VEVERKOVÁ, Lenka.
Perforátory – ošetřit nebo neošetřit?. 2015.


more

 

KOSAŘ, David.
Perils of Judicial Self-Government in Transitional Societies. Vyd. forthcoming. New York : Cambridge University Press, 2015. Comparative Constitutional Law and Policy.


more

 

KOLMAN, Jiří.
Plán genderové rovnosti centra CzechGlobe. Přednáška dne 31. 3. 2015 NKC SoÚ AV ČR v Praze. 2015.


more

 

NECKÁŘ, Jan.
Podmínky pro osvobození od soudních poplatků ve správním soudnictví. Epravo.cz, Praha, Epravo.cz a.s. ISSN 1213-189X, 2015.


more

 

BAROŠ, Jiří - POSPÍŠIL, Ivo.
Pojem ústavního pořádku. In Rychetský, Pavel - Langášek, Tomáš - Herc, Tomáš - Mlsna, Petr. Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015. Kodex, ISBN 978-80-7478-809-3, pp. 1110-1134.


more

 

VRBÍK, Marek.
Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy podle § 247a odst. 2 daňového řádu. . 2015.


more

 

FILIP, Jan.
Položaj i perspektiva ustavnog sudstva. Uticaj ustavnog sudstva bivše Jugoslavije na Repupliku Češku. In The Position and Perspective of Constitutional Justice. Vyd. 1. Beograd : The Constitutional Court of the Republic of Serbia, 2015. ISBN 978-86-519-1887-5, pp. 125-142. 2013, Beograd.


more

 

VÝBORNÝ, Štěpán - MAREŠ, Miroslav.
Popírání zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a zločinů proti míru po aktuální novelizaci trestního zákoníku. Trestní právo. ISSN 1211-2860, 2015, vol. 19, no. 1, pp. 4-11.


more

 

FILIP, Jan.
Position and Perspective of Constitutional Justice and the Influence of Constitutional Justice of the Former Yugoslavia in the Czech Republic. In Position and Perspective of Constitutional Justice. Vyd. 1. Beograd : The Constitutional Court of the Republic of Serbia, 2015. ISBN 978-86-519-1887-5, pp. 371-389. 2013, Beograd.


more

 

TELEC, Ivo.
Posuzování obvyklé ceny u převodu nemovitostí. Bulletin advokacie, Praha, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2015, vol. 2015, no. 6, pp. 15 - 19.


more

 

KOLUMBER, David.
Povaha poválečné Jugoslávie z hlediska státovědného. In Sborník konference: Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd - Právní ROZPRAVY 2015. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-08-5, pp. 248-251.


more

 

RIGEL, Filip.
Povinné očkování jako podmínka přijetí dítěte do mateřské školy. Soudní rozhledy, C. H. Beck. ISSN 1211-4405, 2015, vol. 21, no. 4, pp. 126-128.


more

 

HARAŠTA, Jakub - ZACHAR, Matej.
Povinné subjekty dle zákona o kybernetické bezpečnosti. Security Magazín, Praha, Security Media, s.r.o. ISSN 1210-8723, 2015, vol. 21, no. 1, pp. 51-54.


more

 

book coverPEKÁREK, Milan - DUDOVÁ, Jana - HANÁK, Jakub - PRŮCHOVÁ, Ivana - TKÁČIKOVÁ, Jana.
Pozemkové právo. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 488 pp. učebnice - 516. ISBN 978-80-210-7750-8.


more

 

book coverPEKÁREK, Milan - DUDOVÁ, Jana - HANÁK, Jakub - PRŮCHOVÁ, Ivana - TKÁČIKOVÁ, Jana.
Pozemkové právo. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 488 pp. ISBN 978-80-210-7536-8.


more

 

ŽIDEK, Dominik.
Prameny právní úpravy ekonomických nástrojů ve veřejném právu. Právní prostor, ATLAS consulting, spol. s r.o. ISSN 2336-4114, 2015.


more

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Pravidla výkladu legislativních zkratek a vybraných gramatických jevů v římskoprávním oddílu Příručky práva městského Jana z Gelnhausenu. Studia historica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7429, 2015, vol. 60, no. 1-2, pp. 65-76.


more

 

KLESNIAKOVÁ, Jana.
Právna úprava procesného postavenia poškodených trestným činom a obetí v SRN. Právní rozhledy, Praha, C. H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 6, pp. 218-224.


more

 

KLESNIAKOVÁ, Jana - GAJDIČIAR, Vladimír.
Právna úprava procesného postavenia poškodených trestným činom a obetí v SRN. Právní rozhledy, Praha, C. H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 6, pp. 218-224.


more

 

PONDIKASOVÁ, Tereza.
Právní jednání týkající se majetku ve svěřenském fondu - vybrané otázky. Rekodifikace a praxe, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1805-6822, 2015.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Next pageLast page
found: 287 records, displayed 151 - 180