Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 496

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 4Letter G, page 4Letter H, page 4Letter CH, page 4Letter I, page 4Letter J, page 5Letter K, page 5Letter L, page 6Letter M, page 6Letter N, page 7Letter O, page 8Letter P, page 9Letter Q, page 11Letter R, page 11Letter S, page 12Letter T, page 14Letter U, page 15Letter V, page 15Letter W, page 16Letter X, page 16Letter Y, page 16Letter Z, page 16
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 496 records, displayed 151 - 180

 

TAUCHEN, Jaromír.
Knížka pracovní. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,, 2016. neuveden, ISBN 978-80-7380-602-6, pp. 98-101.


more

 

RONOVSKÁ, Kateřina - HAVEL, Bohumil.
Kogentnost úpravy právnických osob a její omezení autonomií vůle nebo vice versa?. Obchodněprávní revue, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2016, vol. 2016, no. 2, pp. 33-39.


more

 

TELEC, Ivo.
Kolektivní ochrana soukromých práv: náhled a kasuistika. Acta iuridica olomucensia, Olomouc, Univerzita Palackého. ISSN 1801-0288, 2016, vol. 11, no. 1, pp. 7-14.


more

 

JURNÍKOVÁ, Jana - KRÁLOVÁ, Alžbeta.
Komu svěřit posuzování a přezkum žádostí o mezinárodní ochranu?. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016, vol. 2016, no. 2, pp. 131-141.


more

 

BRAŽINA, Radislav.
Konference Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě, jejich systém a efektivnost. Správní právo, Ministerstvo vnitra ČR. ISSN 0139-6005, 2016, no. 5.


more

 

KOLMAN, Petr.
Kouření v restauracích: Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Masarykova univerzita - MUNI.cz, 2016.


more

 

SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
Krátké zamyšlení nad dvěma úskalími uplatnění, přiznání a následného vymáhání nároku poškozeného. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016, vol. XXIV, no. 1, pp. 79-87.


more

 

KOLMAN, Petr.
Kriminalita mladistvých je pěkný oříšek. MF Dnes - komentář, 2016.


more

 

KOLMAN, Petr.
Kuchyně dle státní příslušnosti. Praha : Lidové noviny, 22.4.2016, 2016.


more

 

PAPOUŠKOVÁ, Tereza.
KYSELA, Jan; BLAŽKOVÁ, Kristina; CHMEL, Jan a kol.: Právnický Olymp: Portréty vybraných soudců Ústavního soudu ČR. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016, vol. 24, no. 2, pp. 287-289.


more

 

ONDRÝSEK, Roman.
Legalita aplikace zneužití práva v daňovém právu. Košice : UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH PRÁVNICKÁ FAKULTA, 2016. ISBN 978-80-8152-431-8, pp. 225-240. Košice.


more

 

SPILKOVÁ, Monika.
Legislativní situace v ČR po zavedení novely trestního zákona č.139/2001 Sb. 2016.


more

 

HAPLA, Martin.
Lidská práva - univerzální hodnoty, nebo historicky podmíněný koncept?. 2016.


more

 

book coverHAPLA, Martin.
Lidská práva bez metafyziky: legitimita v (post)moderní době. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 156 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 556. ISBN 978-80-210-8186-4.


more

 

KONEČNÁ, Petra - PINKAVOVÁ, Zdena.
Limity oprávněné kritiky zaměstnavatele ve světle české judikatury. . 2016.


more

 

MACHOVÁ, Michaela.
Limity zásady „neznalosť práva škodí“ v slovenskom a českom trestnom práve. Justičná revue, Bratislava, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. ISSN 1335-6461, 2016, p. 415-427.


more

 

JANOVEC, Michal.
Local self-government financing through Municipal bonds. In Finansowanie samorzadu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorzadu Lokalnego. Vyd. 2016. Gdansk : Cedewu.pl, 2016. ISBN 978-83-7556-847-9, pp. 135-144. 25.4.2016, Gdansk.


more

 

VALC, Jakub.
Má opravdu „každý“ právo na život?. 2016.


more

 

KONEČNÁ, Petra - ZDENA, Pinkavová.
Majetkové poměry v nesezdaném soužití v porovnání s majetkovým společenstvím v manželství. In Dny práva. Brno : Masarykova univerzita, 2016. pp. 76-87. 2015, Brno.


more

 

KONEČNÁ, Petra.
Manželské majetkové režimy. In Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. pp. 66-72.


more

 

GROCHOVÁ, Martina.
Manželství jako podmínka přístupu k právnímu rodičovství. In DNY PRÁVA 2015 - DAYS OF LAW 2015. Část XI. Nesezdané soužití. : 2016. ISBN 978-80-210-8202-1, p. 42-55.


more

 

KOMENDOVÁ, Jana.
Martin Denis - Morsa Marc - Gosseries Philippe a kol. Droit du travail européen - Questions spéciales, 1re édition, Bruxelles, Larcier, 2015, 880 s. Právník, Praha, Ústav státu a práva AV ČR. ISSN 0231-6625, 2016, vol. 155, no. 5, pp. 466-469.


more

 

TELEC, Ivo.
Máš právo léčit se, jak chceš. Vyd. 1. Praha : MAFRA, a. s., 2016. 2 pp. Lidové noviny, příloha Orientace.


more

 

DÁVID, Radovan.
Maximální výživné aneb výše výživného pro rodiče s nadstandardními příjmy. Rekodifikace a praxe, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1805-6822, 2016, vol. 2016, no. 2, pp. 26-27.


more

 

BITTEROVÁ, Nikoleta.
Medzinárodný súdny dialóg v otázkach ochrany ľudských práv – existuje vôbec? Ak áno, je možné hovoriť o harmónii či nesúlade?. 2016.


more

 

PETROV, Jan.
Mechanisms of implementation of the European Court of Human Rights' case-law in the post-Brighton constellation. 2016.


more

 

ŠKOP, Martin.
Member of Editorial Board. 2016.


more

 

VAŇKOVÁ, Zdeňka.
Meze a možnosti práva na vzdělání. In sborník. : 2016.


more

 

RONOVSKÁ, Kateřina.
Mezigenerační majetkové transfery. 2016.


more

 

POSPÍŠIL, Ivo - TÝČ, Vladimír - SMEKAL, Hubert - ŠIPULOVÁ, Katarína - JANOVSKÝ, Jozef - KILIAN, Petr - MAJERČÍK, Ľubomír - PETROV, Jan - ŠTIAVNICKÝ, Ján - KNĚŽÍNEK, Jan - GIBA, Marián - VALUCH, Jozef - VÁLEK, Petr.
Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: případy České republiky a Slovenska. Praha : Leges, 2016. 208 pp. Teoretik. ISBN 978-80-7502-144-1.


more

 
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 496 records, displayed 151 - 180