Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 236

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 3Letter K, page 3Letter L, page 4Letter M, page 4Letter N, page 4Letter O, page 4Letter P, page 5Letter Q, page 6Letter R, page 6Letter S, page 7Letter T, page 7Letter U, page 8Letter V, page 8Letter W, page 8Letter X, page 8Letter Y, page 8Letter Z, page 8
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|Next pageLast page
found: 236 records, displayed 151 - 180

 

KOLMAN, Petr.
Právo cizinců být členem české politické strany. 2015.


more

 

TELEC, Ivo.
Právo duševního vlastnictví v informační společnosti. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Leges, s. r. o., 2015. 240 pp. ISBN 978-80-7502-061-1.


more

 

MOLEK, Pavel.
Právo na spravedlivý proces. 2015.


more

 

DRLIČKOVÁ, Klára.
Právo rozhodné pro dědické právní poměry - vybrané otázky (srovnání úpravy v ZMPS a Nařízení o dědictví). 2015.


more

 

KOLMAN, Petr.
Privatizace a fair play. Mladá fronta deník E15, 2015.


more

 

LAVICKÝ, Petr - DVOŘÁK, Bohumil.
Pro futuro. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 2015, no. 5, pp. 153-159.


more

 

KLESNIAKOVÁ, Jana.
Problematické momenty trestnoprávnej ochrany obetí stalkingu a ich postavenie v spoločnosti. 2015.


more

 

KAZDA, Jan.
Proces schvalování zákona na ochranu republiky a zákona o státním soudu. In II. Československé setkání doktorských studentů právních dějin a římského práva – sborník příspěvků. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. 11.6.2014, Bratislava.


more

 

LAVICKÝ, Petr - KRÁLÍK, Michal.
Projednací zásada v občanském soudním řízení. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2015, vol. 2015, no. 1, pp. 38-39.


more

 

SMEKAL, Hubert.
Pronikání lidských práv do agendy Evropské unie. 2015.


more

 

book coverMRKÝVKA, Petr.
Propedeutika finančního práva I - obecná část. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 128 pp. učebnice - 502. ISBN 978-80-210-7745-4.


more

 

RADVAN, Michal.
Property Law and Tax Law - Czech Republic Reforms. 2015.


more

 

VYHNÁNEK, Ladislav.
Proporcionálně či jinak? Problém ústavního přezkumu zásahů do sociálních práv. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2015, vol. 2014, no. 3, pp. 203-221.


more

 

LOBOTKA, Andrej.
Průtahy soudních řízení ve věcech důchodového a nemocenského pojištění. Národní pojištění: odborný měsíčník, Praha, BMSS-Start s.r.o. ISSN 0323-2395, 2015, vol. 46, no. 3, pp. 39-42.


more

 

ELIÁŠ, Karel - ZUKLÍNOVÁ-HENDRYCHOVÁ, Michaela - DOLEŽAL, Tomáš - KORBEL, František - PIHERA, Vlastimil - TELEC, Ivo.
První novela NOZ očima Karla Eliáše a dalších civilistů. Právní rádce, Praha, . ISSN 1210-4817, 2015, vol. 23, no. 3, pp. 22-27.


more

 

TELEC, Ivo.
Předmluva. In Znalecké právo. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7400-539-8, pp. VII-IX.


more

 

MOLEK, Pavel - STRÁSKÁ, Jitka.
Přehled rozhodnutí ve správním soudnictví 2003 - 2013. Praha : C. H. Beck, 2015. 714 pp. Judikatura. ISBN 978-80-7400-296-0.


more

 

HARAŠTA, Jakub.
Přehled zahraničních zkušeností s vlivem aditivní výroby na vývoj a nasazení vojenských technologií. Vojenské Rozhledy, Ministerstvo obrany ČR-OKP. ISSN 1210-3292, 2015, vol. 24, no. 2, pp. 64-71.


more

 

NECKÁŘ, Jan.
Příjmy z autorských práv z pohledu daně z příjmů fyzických osob a pojistného. Poradce, Sdružení účetních a daňových poradců. ISSN 1211-1686, 2015, vol. 2015, no. 2, p. 12-23.


more

 

GROCHOVÁ, Martina.
Přiměřená výše výživného v rozhodovací praxi českých opatrovnických soudů. Čas na objektivizaci?. 2015.


more

 

FRYŠTÁK, Marek.
Přípravné řízení de lege ferenda. Trestněprávní revue, Praha, C. H. Beck. ISSN 1213-5313, 2015, vol. 14, no. 6, pp. 133-139.


more

 

SMEKAL, Hubert.
Přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech. 2015.


more

 

ČERNOCH, Radek.
Quarta Falcidia a její odraz v pozdějším právu. Vyd. Disertační práce. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Pavel Salák jr., 2015. 163 pp.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Rakousko: Nejvyšší soudní dvůr - Zdržovací nárok v případě odtoku dešťové vody na sousední pozemek. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 5, pp. 189-190.


more

 

MOLEK, Pavel.
Reakce na glosu Petra Coufalíka. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2015, vol. 2015, no. 1, pp. 9-11.


more

 

HEJČ, David.
Reaktivní a ochranná opatření (obecné povahy) před kybernetickým bezpečnostním incidentem. 2015.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Recenze publikace Lukáš Pauldura a kol.: Slovník právních pojmů - občanský zákoník. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2015, no. 4, pp. 59-60.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Regresní nárok České kanceláře pojistitelů na náhradu plnění ze škodné události. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2015, vol. 21, no. 3, pp. 94-95.


more

 

KOMENDOVÁ, Jana.
Regulation of Telework in the EU Law. In Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy. Warszawa : Difin, 2015. Neuveden, ISBN 978-83-62517-93-0, pp. 247-255.


more

 

JANOUŠEK, Michal.
Relativní neplatnost – je opravdu námitka stále dovoláním se? Aneb k historickému výkladu relativní neplatnosti a jeho použitelnosti na stávající právní stav. Konference Cofola, 2015, 2015.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|Next pageLast page
found: 236 records, displayed 151 - 180