Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 338

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 3Letter G, page 3Letter H, page 3Letter CH, page 3Letter I, page 3Letter J, page 4Letter K, page 4Letter L, page 5Letter M, page 5Letter N, page 5Letter O, page 6Letter P, page 7Letter Q, page 9Letter R, page 9Letter S, page 9Letter T, page 10Letter U, page 11Letter V, page 11Letter W, page 12Letter X, page 12Letter Y, page 12Letter Z, page 12
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 338 records, displayed 151 - 180

 

FRÝDEK, Miroslav - JANOUŠKOVÁ, Petra.
Nahrávání v soudní síni in Koference Slovenské akademie věd - Ústav štátu a práva - ,,Ako právo reaguje na novoty,,. 2015.


more

 

SELUCKÁ, Markéta - HADAMČÍK, Lukáš.
Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 260 pp. Právní monografie. ISBN 978-80-7478-837-6.


more

 

POTĚŠIL, Lukáš.
Nařízení poskytnutí informací správním soudem. 2015.


more

 

KOTÁSEK, Josef.
Následné chování smluvních stran a jeho (ne)samozřejmé využití při jednoduchém výkladu smlouvy. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2015, vol. XXIII, no.  1, pp. 27 - 32.


more

 

KOUKAL, Pavel.
Nehmotné statky a nehmotné věci v novém občanském zákoníku. In Aktuální problémy práva v podnikatelském prostředí ČR a EU. Praha : Troas, 2015. ISBN 978-80-905687-3-0, pp. 220-233. 2013, Praha - VŠE.


more

 

HARAŠTA, Jakub.
Nejednoznačnost odkazů k soudním rozhodnutím a možnosti řešení. Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita. ISSN 1804-5383, 2015, vol. 6, no. 11, pp. 15-28.


more

 

CILEČEK, Filip - RUBAN, Radek.
Nejvyšší soud České republiky: Domněnka jednání ve shodě členů statutárního orgánu ve vztahu k právnické osobě, jejíhož statutárního orgánu jsou členy. Obchodněprávní revue, Praha, C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2015, vol. 7, no. 2, pp. 59-60.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Nejvyšší soud České republiky: Kolize práv vlastníka komunikace a osob obtěžovaných imisemi pocházejícími z provozu na této komunikaci. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 12, pp. 454-455.


more

 

RUBAN, Radek.
Nejvyšší soud České republiky: Počáteční absence oprávnění podat jménem společnosti derivativní žalobu. Obchodněprávní revue, Praha, C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2015, vol. 7, no. 1, pp. 29-30.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Nejvyšší soud České republiky: Právní režim popření otcovství u řízení zahájených před nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 15/09. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 6, pp. 224-225.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Nejvyšší soud České republiky: Prorogace mezinárodní příslušnosti soudu podle čl. 12 odst. 3 nařízení Brusel II bis. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 10, pp. 375-376.


more

 

CILEČEK, Filip - RUBAN, Radek.
Nejvyšší soud České republiky: Setrvalé souhlasné hlasování jako kritérium jednání ve shodě. Obchodněprávní revue, Praha, C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2015, vol. 7, no. 4, pp. 111-113.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Nejvyšší soud České republiky: Vklad autorského díla do základního kapitálu obchodní společnosti. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 15-16, pp. 566-567.


more

 

COUFALÍK, Petr.
Několik poznámek k náhradě nákladů řízení v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu. Bulletin advokacie, Praha, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2015, vol. 26, no. 3, pp. 39-43.


more

 

CHOVANEC, Zdeněk - PEŠTÁL, Adam - BENEJ, Michal - PÁRAL, Martin - ČAPOV, Ivan.
Nemalobuněčný karcinom plic - Chirurgická léčba. 2015.


more

 

POTĚŠIL, Lukáš.
Nicotnost a správní rozhodnutí ve středoevropském kontextu. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 208 pp. Spisy Právnické fakulty MU č. 517 (řada teoretická, Edice Scientia). ISBN 978-80-210-7830-7.


more

 

KYSELOVSKÁ, Tereza - FILANOVÁ, Silvie.
Normativní právní teorie a její vliv na vývoj doktríny a uchopení mezinárodního práva soukromého aneb od Zimmermanna k novému ZMPS. 2015.


more

 

HURDÍK, Jan - VEČEŘA, Miloš - HAPLA, Martin - KŘÍŽKA, Vít - PONDIKASOVÁ, Tereza - STACHOŇOVÁ, Monika.
Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. 2015. Brno. 26.6.2015 - 26.6.2015.


more

 

HAPLA, Martin - KŘÍŽKA, Vít.
Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. Sborník abstraktů z vědeckého sympozia. 2015.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
O právech a povinnostech v rodinném právu. 2015.


more

 

RUBAN, Radek.
Obersten Gericht der Tschechischen Republik: Anfechtung wegen Formmangel. Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, C.H. Beck, Germany. 2015.


more

 

RIGEL, Filip.
Obchodně-tržní způsob vedení volební kampaně. Soudní rozhledy, Praha, C. H. Beck. ISSN 1211-4405, 2015, vol. 21, no. 5, pp. 166-168.


more

 

DVOŘÁK, Jan - EMMERT, František - HADAMČÍK, Lukáš - FABIČOVICOVÁ, Alena - HAVELKOVÁ, Petra.
Odmaturuj! ze společenských věd. Brno : Didaktis, 2015. 288 pp. ISBN 978-80-7358-243-2.


more

 

EMMERT, František.
Odnímání a zbavování občanství v období komunistického režimu a definitivní náprava tehdy způsobených křivd. Právní rozhledy, Praha, C. H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 22/2014, no. 23-24, pp. 808-812.


more

 

book coverRONOVSKÁ, Kateřina - JANOUŠEK, Michal.
Odraz proměn nadačního práva v judikatuře českých "nejvyšších" soudů. In Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vydání. Brno : Masarykova Univerzita (podpořeno: Vzdělávací nadace Jana Husa), 2015. Spisy Masarykovy univerzity, řada teoretická, ISBN 978-80-210-7747-8, pp. 126-135.


more

 

KADLUBIEC, Vojtěch.
Odškodňování nemajetkové újmy na zdraví v pracovním právu. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol.  23, no. 9, pp. 328-331.


more

 

book coverSELUCKÁ, Markéta (Ed.).
Off-Premises contracts and consumer protection in law and praxis : Workshop proceedings [online]. 1. vydání. Brno : Masaryk University, Faculty of Law, 2015. 70 pp. ISBN 978-80-210-7883-3.


more

 

KRÁLOVÁ, Alžbeta.
Ograniczenia wladzy dyskrecjonalnej w czeskiej procedurze wizowej. In Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015. ISBN 978-83-232-2861-5, p. 307-318. 2.5.2015.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu (vybrané otázky inspirované rakouskou teorií a praxí). Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 10, pp. 343-347.


more

 

KOUKAL, Pavel.
Ochrana před diskriminací, zneužití práva a autonomie vůle. In Diskriminácia v zmluvnom práve. Trnava : TYPI Universitatis Tyrnaviensis, 2015. ISBN 978-80-8082-835-6, pp. 17-29. 2014, Trnava.


more

 
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 338 records, displayed 151 - 180