Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 56

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 2Letter R, page 2Letter S, page 2Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 56 records, displayed 1 - 30

 

KOLMAN, Petr.
2015, 2016 - člen redakční rady časopisu Veřejné zakázky a PPP projekty. 2016.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Aktuální právní otázky ve věci novorozených dětí. 2016.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Anotace díla Králík, M. Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy. Bulletin advokacie online, Česká advokátní komora. 2016.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Contribution to Family´s Needs. Essentional Requirements: Living Together. Vyd. 2016. Itálie : Common Core of European Family Law Projec: Duties of Care and Duties of Cash in Family Law, 2016. 32 pp. The Common Core of European Private Law.


more

 

KALVODOVÁ, Věra.
Členka redakční rady časopisu Česká kriminologie. 2016.


more

 

LAVICKÝ, Petr - DOBROVOLNÁ, Eva.
Das tschechische Zivilprozessrecht - von der österreichischen ZPO bis zur Gegenwart. Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, Wien, Manz, Austria. ISSN 2078-1059, 2016, vol. neuveden, no. 1, pp. 11-18.


more

 

KOŽIAK, Jaromír - RUBAN, Radek.
Dispozice s vypořádacím podílem v obchodní korporaci. In Dny práva 2015 - „Zákonná regulace v. smluvní úprava“. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 19.11.2015, Brno.


more

 

JURNÍKOVÁ, Jana - KRÁLOVÁ, Alžbeta.
Dokazování v kontextu požadavku na úplný a ex nunc přezkum v azylovém řízení: nové výzvy (nejenom) pro české správní soudy?. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2015“. : 2016. p. 341-349. 2015.


more

 

POTĚŠIL, Lukáš.
Dokazování a ústní jednání ve správním řízení. In Dokazovanie v konaní - prax a nové výzvy. neuveden : neuveden, 2016. pp. 368-371. 2015.


more

 

SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
Dokazování drogových trestných činů - teorie a praxe. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015, sekce Dokazovanie v konaní - prax a nové výzvy. Vyd. 2016. Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2016. ISBN 978-80-7160-411-2, pp. 387-394. 9.10.2015, Bratislava.


more

 

SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
Drug Crime Segment Europeanization. The Lawyer Quarterly, Praha, Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the Czech Republic. ISSN 1805-840X, 2016, vol. 1/2016.


more

 

book coverBLAŽEK, Jiří - KERLINOVÁ, Alena - TOMÁŠKOVÁ, Eva.
Ekonomika veřejné správy. 1.,vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 180 pp. učebnice - 528. ISBN 978-80-210-8040-9.


more

 

NEJEZCHLEB, Kamil.
Ekonomizace přezkumu fúzí v ČR – vývoj a vyspělost substantivního přezkumu. 2016.


more

 

SELUCKÁ, Markéta.
Elimination of the Impacts of Financial Crisis on Legal Relationships According to Czech Private Law. In The Effects of Financial Crises on the Binding Force of Contracts - Renegotiation, Rescission or Revision (Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law). : Springer, 2016. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, ISBN 978-3-319-27254-2.


more

 

ŠPOTTOVÁ, Kristina.
Europeanization – Misinterpretation of the Concept In Practical Research. In Conference of the International Journal of Arts & Sciences. Neuveden : Neuveden, 2016. pp. 91-98. 2015, Malta.


more

 

ŠEFČÍK, Michael.
Fakultativní použití reverse-charge jakožto opatření ke zmírnění negativních dopadů režimu přenesení daňové povinnosti. Praha : Česká advokátní komora, 2016. Bulletin advokacie.


more

 

FALTOVÁ, Šárka.
Finanční kontrola veřejné správy de lege ferenda. Vyd. 2016. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016.


more

 

NEJEZCHLEB, Kamil.
Flexibilita SIEC testu při posuzování spojení soutěžitelů. Sborník konference Dny práva 2015. 2016.


more

 

JANOUŠEK, Michal - HADAMČÍK, Lukáš.
Forma právního jednání a následky jejího nedodržení. Právní rádce, Economia a.s. ISSN 1210-4817, 2016, vol. 24, no. 1, pp. 28-33.


more

 

KOUKAL, Pavel - MYŠKA, Matěj - ŠAVELKA, Jaromír.
Free Licenses and Recodification of Civil Law in the Czech Republic. In Free and Open Source Software (FOSS) and other Alternative License Models A Comparative Analysis. Heidelberg : Springer, 2016. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, ISBN 978-3-319-21559-4, pp. 141 - 157.


more

 

KOPEČEK, Lubomír - PETROV, Jan.
From Parliament to Courtroom: Judicial Review of Legislation as a Political Tool in the Czech Republic. East European Politics and Societies, Am. Council of Learned Societies, SAGE, USA. ISSN 0888-3254, 2016, vol. 30, no. 1, pp. 120-146.


more

 

SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
Institut svolení poškozeného jako okolnost vylučující protiprávnost. In Dny práva 2015. : 2016. 2015, Brno.


more

 

BITTEROVÁ, Nikoleta.
Interpretačné prístupy Ústavného súdu SR a Ústavného súdu ČR vo veciach povinného očkovania. Justičná revue, Bratislava, Ministerstvo spravodlivosti SR, Slovakia. ISSN 1335-6461, 2016, vol. 2015, no. 12, pp. 1403-2826.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Jak postupovat v případě, že na pozemek ze sousedního pozemku, který je pronajat, zalétává divoká vegetace (planě rostoucí ostružiník) způsobující škodu?. Rekodifikace a praxe, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1805-6822, 2016, no. 2, pp. 24-25.


more

 

VICHEREK, Roman.
Jak „trestat“ děti a trestně neodpovědné mladistvé. Trestněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1213-5313, 2016, vol. 2016, no. 1, pp. 1-5.


more

 

KANDOVÁ, Katarína.
Je konanie vo veciach detí, ktoré páchajú činy inak trestné, spravodlivé?. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015. Vyd. 1. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7160-411-2, pp. 710-718. 2015, Bratislava.


more

 

SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
Krátké zamyšlení nad dvěma úskalími uplatnění, přiznání a následného vymáhání nároku poškozeného. Časopis pro právní vědu a praxi. 2016.


more

 

KONEČNÁ, Petra.
Manželské majetkové režimy. In Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. pp. 66-72.


more

 

CILEČEK, Filip - RUBAN, Radek.
Nejvyšší soud České republiky: Obnovení účasti společníka společnosti s ručením omezeným po zániku účinků exekučního příkazu postihujícího jeho podíl. Obchodněprávní revue, Praha, C.H. Beck. 2016, no. 2.


more

 

NEJEZCHLEB, Kamil.
NEROVNOST SUBJEKTŮ VE SPORECH O VYMÁHÁNÍ ÚJMY ZPŮSOBENÉ PROTISOUTĚŽNÍM JEDNÁNÍM. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISBN 978-80-7160-411-2, pp. 189-196. 2015, Bratislava.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 56 records, displayed 1 - 30