Uznávání vzdělání ze Slovenské republiky

V souladu s odkaz do nového oknadohodou mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice (Praha, 23.3.2001, publikována pod č. 33/2001 Sb.m.s.) Česká republika automaticky (bez dalšího) považuje vysokoškolské diplomy, vydané v době od 1. ledna 1993 do 22. března 2001 ve Slovenské republice, za rovnocenné vysokoškolským diplomům vydávaným v dané době v České republice.

S ohledem na podobnost systémů vysokoškolského vzdělávání a skutečnost, že zůstávají obě země nejen v oblasti školství ve velice úzkém kontaktu, se i pro diplomy vydané po 22. březnu 2001 aplikuje stejná praxe jako pro diplomy vydané před tímto datem. České vysoké školy i zaměstnavatelé nadto zpravidla uznávají doklady vydané slovenskými vysokými školami automaticky i bez osvědčení o rovnocennosti dokladu.

Držitelé dokladu mohou nicméně předkládat žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání (jestliže osvědčení o uznání vysoká škola nebo zaměstnavatel vyžaduje) veřejné vysoké škole v České republice, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program. V tomto případě platí postup uvedený v obecných informacích o postupu při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Úřední překlad do českého jazyka není vzhledem k příbuznosti obou jazyků vyžadován.

Postup při zápisu ke studiu na Masarykovu univerzitu

Absolventi bakalářského nebo magisterského studijního programu zahraniční vysoké školy, která má sídlo ve Slovenské republice, předkládají při zápisu ke studiu na Masarykovu univerzitu pouze notářsky ověřenou kopii diplomu.

Odkazy

odkaz do nového oknahttp://www.minedu.sk - seznam vysokých škol ve Slovenské republice