Obecné informace o postupu při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání

Právní předpisy upravující uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

Orgány rozhodující o uznání zahraničního vzdělání

 • Veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný akreditovaný studijní program. Vhodnou VŠ je možné vyhledat např. v přehledu akreditovaných studijních programů MŠMT.
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – rozhoduje o vzdělání získaném v zemích s uzavřenou dvoustrannou mezinárodní smlouvou (Maďarsko, Německo, Polsko, Slovinsko), v případě pochybností určuje příslušnost vysoké školy k uznání nebo může rozhodnout o uznání samo, je odvolacím orgánem v případě zamítnutí žádosti
 • Ministerstvo obrany – rozhoduje o vzdělání získaném v oblasti vojenství
 • Ministerstvo vnitra – rozhoduje o vzdělání získaném v oblasti bezpečnostních sil

Podání žádosti

Je-li příslušným uznávacím orgánem Masarykova univerzita, podává absolvent bakalářského a magisterského studijního programu zahraniční vysoké školy písemnou ŽÁDOST na rektorát MU – Studijní odbor, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno. Absolvent doktorského studijního programu adresuje žádost o uznání vzdělání na Odbor výzkumu, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno.

Povinnými přílohami žádosti o uznání zahraničního vzdělání jsou:

 • Úředně ověřená kopie diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu o řádném ukončení studia vydaného zahraniční vysokou školou
 • Úředně ověřená kopie dodatku k diplomu, případně originál či úředně ověřená kopie výpisu absolvovaných předmětů
 • Úřední překlady obou dokladů do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují)
 • Úředně ověřená písemná plná moc, žádá-li jiná osoba než absolvent
 • Rozhodnutí o přiznání postavení uprchlíka, žádá-li o uznání osoba, které bylo toto postavení přiznáno

V průběhu řízení může být požadováno doplnění dalších dokumentů relevantních pro posouzení zahraničního vzdělání.

Doklady o vzdělání doložené k žádosti o uznání vzdělání Masarykova univerzita nevrací. 

Ověření pravosti podpisu a razítek na originálech dokladů o vzdělání

Postup ověřování lze podle existujících mezinárodních smluv rozdělit do tří skupin:

1. S příslušným státem je uzavřena dvoustranná smlouva o právní pomoci – na doklady vydané ve smluvních státech se nevztahují náležitosti stanovené v par. 90 odst. 3 zákona o vysokých školách, doklady platí na území smluvních států bez dalšího ověření.

2. S příslušným státem je uzavřena mnohostranná úmluva o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin (Haagská úmluva) – doklady nemusí být legalizovány zastupitelským orgánem ČR ve smluvní zemi, v níž byl diplom vydán. Je stanovena jednotná forma ověření listiny formou tzv. apostilly. Smluvní státy určí odkaz do nového oknaorgány, které doklady apostillou opatří.

3. Ostatní státy – diplomy a doklady o ukončení studia vystavené ve zbývajících státech musí být ověřeny v souladu s ustanovením par. 90 odst. 3 zákona o vysokých školách, pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů musí být ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má zahraniční vysoká škola sídlo (příp. příslušným cizozemským orgánem) a zároveň příslušným zastupitelským orgánem České republiky v zemi, v níž má sídlo zahraniční vysoká škola.

V tabulce najdete soupis jednotlivých států s odkazem na orgán, který rozhoduje v prvním stupni o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, a požadované ověření vysokoškolských diplomů získaných v tom kterém státě. Aktuální stav smluvních závazků je rovněž k dispozici na webové adrese odkaz do nového oknahttp://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/mezinarodni_smlouvy/index.html.

Lhůta pro vyřízení žádosti

Lhůta pro vyřízení žádosti o uznání zahraničního vzdělání činí 30 dní, při složitějších případech 60 dní ode dne doručení kompletní žádosti včetně příloh. Do lhůt se nezapočítává doba, po kterou je řízení přerušeno.

Opravné prostředky

V případě zamítnutí žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání má žadatel právo do 15 dní od doručení rozhodnutí podat prostřednictvím veřejné vysoké školy odvolání k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, jestliže napadené rozhodnutí vydala veřejná vysoká škola. Rektor veřejné vysoké školy buď žadateli vyhoví v celém rozsahu autoremedurou, nebo věc postoupí k rozhodnutí Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Kontakty

Masarykova univerzita

Informace k uznávání bakalářských a magisterských diplomů:

 • Mgr. et Mgr. Bc. Michaela Šustrová, e-mail: sustrova@rectdotmunidotcz, tel. +420 549 494 262
  • úřední hodiny: úterý: 13:00 - 15:00 a středa: 9:00 - 11:00
 • Mgr. Jaroslava Králová, e-mail: kralova@rectdotmunidotcz, tel. +420 549 496 293
  • úřední hodiny: čtvrtek: 13:00 - 15:00 a pátek: 9:00 - 11:00

Osobní a telefonické konzultace jsou od září do června možné pouze v úředních hodinách.

V červenci a v srpnu jsou úřední hodiny zrušeny a konzultace jsou možné pouze prostřednictvím e-mailu.

Informace k uznávání doktorských diplomů:

 • Mgr. Dominika Hobzová, e-mail: hobzova@rectdotmunidotcz, tel. +420 549 497 924

Informace o průběhu řízení je možné poskytovat pouze účastníkům řízení, tj. žadatelům, případně jejich zástupcům na základě úředně ověřené plné moci.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

odbor vysokých škol, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
tel. +420 234 811 111, fax +420 234 811 790, odkaz do nového oknahttp://www.msmt.cz

Ministerstvo obrany

sekce personální, nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6 – Dejvice
tel. +420 979 201 111, +420 973 212 238, odkaz do nového oknahttp://www.army.cz

Ministerstvo vnitra

odbor vzdělávání a správy policejního školství, P. O. BOX 21/OV, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
tel. +420 974 832 746, +420 974 832 687, fax +420 974 833 518, e-mail: ov@mvcrdotcz, odkaz do nového oknahttp://www.mvcr.cz

Seznam soudních tlumočníků

Seznam je přístupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti (odkaz do nového oknahttp://www.justice.cz – ostatní znalci a tlumočníci), seznam notářů je k dispozici na stránkách Notářské komory České republiky (odkaz do nového oknahttp://www.nkcr.cz).