Všeobecné informace

Elektronická přihláška

Přijímací řízení je správní proces, v němž se rozhoduje o přijetí uchazeče ke studiu v akreditovaném studijním programu. Přijímací řízení se zahajuje podáním přihlášky. Další postup po doručení přihlášky uchazeče příslušné fakultě MU se řídí zákonem o vysokých školáchStatutem MU. Přijímací řízení se ukončuje vydáním rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu ve studijním programu a oboru uvedeném v přihlášce ke studiu. Vezme-li uchazeč přihlášku zpět nebo se nepodrobí stanoveným úkonům v rámci přijímacího řízení (zejména přijímací zkoušce), poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se nevrací.

Přihlášku ke studiu lze podat elektronicky na adrese odkaz do nového oknahttp://is.muni.cz/prihlaska/.

Termíny přijímacího řízení do doktorských studijních programů stanovují fakulty.

Současně se stanovením termínu přijímacích zkoušek stanoví fakulta počet studentů přijímaných do doktorských studijních programů/oborů.

Poplatek za přihlášku

Poplatek za služby spojené s přijímacím řízením byl stanoven na 400,- Kč. Uchazeč platí poplatek za každou podanou přihlášku. Údaje k platbě každé jednotlivé e-přihlášky včetně individuálního variabilního symbolu vygeneruje systém po úplném vyplnění přihlášky. Doklad o úhradě za podání elektronické přihlášky není na fakultu nutné posílat poštou. Uchazečům, kteří se nezúčastní přijímací zkoušky, nebude poplatek vrácen.

Termíny konání přijímacích zkoušek

Administrativně správní záležitosti spojené s přijímacím řízením vyřizuje uchazeč s oddělením výzkumu a vývoje příslušné fakulty (kontakt naleznete na stránce odkaz do nového oknaSeznam studijních oddělení).

Výhody elektronické přihlášky

Vyplněním elektronických formulářů při podání přihlášky získáte přístupové heslo pro další kontakt s příslušným děkanátem a také individuální variabilní symbol pro manipulační poplatek (neplaťte tedy předem bez jeho znalosti). Později si na webu budete moci zkontrolovat, zda dorazila vaše platba, zda je vaše přihláška v pořádku přijata. Studijní oddělení vás může informovat o přijímacích zkouškách prostřednictvím elektronické pošty a podobně.