Publication details

 

Myxomy dolní čelisti

Basic information
Original title:Myxomy dolní čelisti
Title in English:Myxomas of the mandible
Authors:Milan Machálka, Ludmila Procházková, Jarmila Klusáková
Further information
Citation:MACHÁLKA, Milan, Ludmila PROCHÁZKOVÁ a Jarmila KLUSÁKOVÁ. Myxomy dolní čelisti. Česká stomatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, roč. 102, č. 1, s. 25; 28. ISSN 1210-7891.Export BibTeX
@article{484626,
author = {Machálka, Milan and Procházková, Ludmila and Klusáková, Jarmila},
article_location = {Praha},
article_number = {1},
keywords = {mesenchyme; odontogenic myxoma; mandible; oral tumor},
language = {cze},
issn = {1210-7891},
journal = {Česká stomatologie},
title = {Myxomy dolní čelisti},
volume = {102},
year = {2002}
}
Original language:Czech
Field:ORL, ophthalmology, stomatology
Type:Article in Periodical
Keywords:mesenchyme; odontogenic myxoma; mandible; oral tumor

Odontogenní myxomy dolní čelisti jsou vzácné nezhoubné mezenchymové nádory, které často recidivují pro obtížnost jejich úplného odstranění bez resekce postižené části kosti. Nemetastazují, mění však svoje skiaskopické uspořádání z ohraničených typů nádoru v destruktivní, plástovité nebo voštinovitě uspořádané. Mnohé primárně diagnostikované centrální kostní fibromy jsou po bedlivé histologické analýze později zařazeny i mezi fibromyxomy. I když jsou v dětství popisované jako méně časté nádory, autoři popisují dva případy v tomto období. Vždy jsou primárně spojeny s retencí některého zubu v dolní čelisti. Jejich léčba byla v obou případech konzervativně-chirurgická se snahou zajistit dokončení vývoje čelisti a její plnou funkčnost.

Odontogenic myxomas of the mandible are rare benign mesenchymic tumors. It is difficult to remove them completely without having resected the afflicted part of bone. That is why these tumors recur frequently. Although these tumors do not metastasize but they change their skiascopic arrangement from demarcated types of tumors to destructive tumors which are arranged in either sliced or honeycombed form. Numerous originally diagnosed central bone fibromas are classified as fibromyxomas after a careful histological analysis has been performed. Though myxomas are mentioned in literature as tumors that occur less frequently in childhood, the authors describe two cases of this age. Both myxomas occurred in connection with retention of some tooth in the mandible. Conservative-surgical treatment was performed, the aim of which was to assure the completion of development of the mandible and its full functioning, as well.

Related projects: