Publication details

 

Transformace folikulárního lymfomu – výjimka nebo pravidlo?

Basic information
Original title:Transformace folikulárního lymfomu – výjimka nebo pravidlo?
Title in English:Transformation of follicular lymphoma – the rarity or the rule?
Authors:Jozef Michalka, Andrea Janíková, David Šálek, Mojmír Moulis, Zdeněk Král, Ivo Hanke, Jiří Mayer
Further information
Citation:MICHALKA, Jozef, Andrea JANÍKOVÁ, David ŠÁLEK, Mojmír MOULIS, Zdeněk KRÁL, Ivo HANKE a Jiří MAYER. Transformace folikulárního lymfomu – výjimka nebo pravidlo? Transfuze a hematologie dnes, 2011, roč. 17, č. 3, s. 137-143. ISSN 1213-5763.Export BibTeX
@article{964640,
author = {Michalka, Jozef and Janíková, Andrea and Šálek, David and Moulis, Mojmír and Král, Zdeněk and Hanke, Ivo and Mayer, Jiří},
article_number = {3},
keywords = {Follicular lymphoma; B-lymphoma; Transformation; Transplantation},
language = {cze},
issn = {1213-5763},
journal = {Transfuze a hematologie dnes},
title = {Transformace folikulárního lymfomu – výjimka nebo pravidlo?},
volume = {17},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Oncology and hematology
Type:Article in Periodical
Keywords:Follicular lymphoma; B-lymphoma; Transformation; Transplantation

Transformace indolentního folikulárního lymfomu (FL) znamená jeho přechod do agresivnějšího typu lymfoproliferace (zpravidla do difuzního velkobuněčného B-lymfomu) a představuje závažný léčebný problém, neboť je spolu s rezistencí k léčbě nejčastější příčinou úmrtí pacientů s FL. Diagnóza transformace FL se opírá především o histologii postižené tkáně. K podezření na histologickou transformaci nás mohou vést některé klinicko-laboratorní ukazatele (hyperkalcemie, výrazná elevace laktátdehydrogenázy, rychlý růst nádorů, atypická nebo extranodální lokalizace, nové zjevné B-symptomy). Incidence transformace se pohybuje od 10 do 70 %. Ve srovnání s již vstupně zachyceným transformovaným folikulárním lymfomem mají pacienti s transformací vyvíjející se v průběhu léčby extrémně špatnou prognózu. Nádor se vyznačuje rychlou progresí, rezistencí k léčbě a převážná většina pacientů umírá do jednoho roku od stanovení transformace.

Transformation of indolent follicular lymphoma (FL) designates its evolution into a more aggressive type of lymphoproliferation (in most cases diffuse large B-cell lymphoma) and represents a serious problem because together with therapy resistance it is the most frequent cause of death due to FL. Transformation is confirmed above all by the histological examination of involved tissue. Histological transformation may be suspected when indirect clinical and laboratory signs are present (hypercalcaemia, rapid lactate dehydrogenase elevation, rapid tumour growth, atypical or extranodal involvement, new intensive B-symptomatology). The reported incidence of transformation ranges from 10 to 70%. Compared with de-novo transformed follicular lymphoma, patients with transformation of follicular lymphoma during therapy have a poor prognosis. The tumour is characterized by rapid progression, therapy resistance and the majority of patients die within one year.