Publication details

 

Naše patnáctileté zkušenosti s LASIKem

Basic information
Original title:Naše patnáctileté zkušenosti s LASIKem
Title in English:Our Fifteen-Year Experience with LASIK
Authors:Sylva Procházková, Petr Novák, David Klečka
Further information
Citation:PROCHÁZKOVÁ, Sylva, Petr NOVÁK a David KLEČKA. Naše patnáctileté zkušenosti s LASIKem. Česká a slovenská oftalmologie, Praha: ČLS JEP, 2012, roč. 68, č. 1, s. 17-21. ISSN 1211-9059.Export BibTeX
@article{970893,
author = {Procházková, Sylva and Novák, Petr and Klečka, David},
article_location = {Praha},
article_number = {1},
keywords = {LASIK; the effectiveness index; the safety index},
language = {cze},
issn = {1211-9059},
journal = {Česká a slovenská oftalmologie},
title = {Naše patnáctileté zkušenosti s LASIKem},
url = {https://ceskaaslovenskaoftalmologie.cz},
volume = {68},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:ORL, ophthalmology, stomatology
WWW:authenticated link to a new windowhttps://ceskaaslovenskaoftalmologie.cz
Type:Article in Periodical
Keywords:LASIK; the effectiveness index; the safety index

Autoři referují o výsledcích korekce refrakční vady LASIKem u pacientů s mírnou, střední a těžkou myopií v dlouhodobém časovém horizontu. Metodika: Retrospektivní srovnávací studie. Výsledky: Autoři mají zkušenosti s touto refrakční metodou od roku 1996 a hodnotí pooperační výsledky z vlastního působení ve dvou refrakčních centrech vybavených špičkovou přístrojovou technikou v daném období. Soubor B z roku 2007–2010 oproti staršímu souboru A z roku 1999–2005 ukazuje na snížení rozptylu výsledků o 40–50 %, navíc jsou u tohoto souboru prakticky eliminovány extrémní výsledky. V případě nekorigované zrakové ostrosti (UCVA), nejlépe korigované zrakové ostrosti (BCVA), indexu efektivity a bezpečnosti lze pozorovat u obou souborů obdobné střední hodnoty, avšak znatelně větší variabilitu u staršího souboru A. Závěr: Na svých souborech autoři představují a porovnávají dlouhodobé výsledky LASIKu, které potvrzují efektivitu a bezpečnost této chirurgické metody.

The authors report on results of correcting refractive errors by LASIK in patients suffering from low, middle and high myopia. Method: A retrospective comparative study. Results: The authors have been using this refractive method since 1996 and evaluate the postoperative outcome of their own work in the two refractive centers, equipped with sophisticated Instrumentation, in the period given above. Group B of years 2007–2010 compared to the older group A from 1999–2005 indicates a decrease in the variance of the results by 40–50 %, and moreover, in this set extreme results are virtually eliminated. In the case of the Uncorrected Visual Acuity (UCVA), the Best Corrected Visual Acuity (BCVA), the index of the effectiveness and safety similar mean values can be seen in both sets, but the variability was significantly greater among the older group A. Conclusion: On their groups of patients the authors present and compare on their groups of patients considerable long-term LASIK results, which confirm the effectiveness and safety of this refractive surgical procedure.