Publication details

 

Řešení žilních chorob dolních končetin z pohledu chirurga

Basic information
Original title:Řešení žilních chorob dolních končetin z pohledu chirurga
Title in English:The surgical treatment of varicose veins
Author:Lenka Veverková
Further information
Citation:VEVERKOVÁ, Lenka. Řešení žilních chorob dolních končetin z pohledu chirurga. Referátový výběr z dermatovenerologie, Praha: Czechopress Agency, 2012, roč. 54, Speciál I, s. 3-7. ISSN 1213-9106.Export BibTeX
@article{977009,
author = {Veverková, Lenka},
article_location = {Praha},
article_number = {Speciál I},
keywords = {varicose veins; endovenous thermal ablation; complications; failure methods},
language = {cze},
issn = {1213-9106},
journal = {Referátový výběr z dermatovenerologie},
title = {Řešení žilních chorob dolních končetin z pohledu chirurga},
url = {http://referatovyvyber.cz/dermatovenerologie/index.php?option=com_flippingbook&view=book&id=49%3Arvd-special-i-2012&catid=2%3Arv&Itemid=96},
volume = {54},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Surgery incl. transplantology
WWW:link to a new windowhttp://referatovyvyber.cz/dermatovenerologie/index.php?option=com_flippingbook&view=book&id=49%3Arvd-special-i-2012&catid=2%3Arv&Itemid=96
Type:Article in Periodical
Keywords:varicose veins; endovenous thermal ablation; complications; failure methods

Varikozita žil dolních končetin je časté onemocnění postihující 25 % dospělé populace v západní Evropě. Hlavní příčinou je nedostatečnost povrchového žilního systému způsobená inkompetencí vena saphena magna a jejími přítoky, resp. vena saphena parva. Základním principem chirurgické léčby varikozity je odstranění žilního refluxu v povrchových žilách. Současné diagnostické metody spolehlivě určí inkompetenci jednotlivých chlopní povrchového i hlubokého žilního systému. Operační technika je detailně rozpracována. Komplikace při operaci varixů dolních končetin jsou velmi zřídkavé. Minimálně invazivní metody léčby insuficience VSM získaly rostoucí popularitu při léčbě křečových žil nejen ve světě, ale i u nás. Endovenózní techniky více či méně nahrazují konvenční chirurgické zákroky zejména v nižších stádiích chronické žilní nedostatečnosti. Výsledky jsou v současnosti střednědobé. Vlastní zkušenosti s těmito metodami máme velmi dobré, je však nutné dobře znát princip endovenózní terapie včetně peroperační sonografie. Vždy je potřeba vzít v úvahu možnost termického poškození okolních struktur, aplikovat dostatečné množství J/cm délky žíly, ale vyhnout se možnosti vzniku popálenin. Pacienti uvádějí menší pooperační bolesti a také kratší omezení fyzických aktivit oproti klasickému strippingu a chirurgickému výkonu na povrchovém žilním řečišti. Od května 2011 jsou k dispozici doporučené klinické postupy léčby varikózních žil dolních končetin vydané Evropskou společností pro cévní chirurgii. Jednoznačně jsou stanoveny postupy léčby varikozity v jednotlivých úsecích žilního řečiště. V doporučení je uvedeno bezpečné a efektivní ošetření VSM pomocí endovenózní ablace jako 1B dle znalosti principů medicíny založené na důkazech. Bylo prokázáno, že po takto provedeném výkonu je menší morbidita než u pacientů po klasické operaci, které byl přiřazen stupeň 2B. Minimálně invazivní terapie včetně termoablace povrchového žilního řečiště jednoznačně změnila a posunula léčbu varixů.

Occurrence of varicose veins is frequent.25 % of European population. It is linked to the insufficiency of the superficial venous system caused by the incompetence of the great saphenous vein (GSV) and its tributaries, respectively the small saphenous vein. The surgical treatment of varicose veins aims to remove the venous reflux of superficial veins. Contemporary diagnostic methods allow us to reliably diagnose the incompetence of individual valves of the superficial and deep venous systems; surgical techniques have been described in detail and complications at varicose vein surgeries are very rare. Treatments of GSV with minimum invasion have grown in popularity in recent years and this applies globally as well as locally. Endovenous techniques have to a larger or smaller extent - replaced conventional surgical treatments mainly in early stages of CVI. The results are mid-term and experiences with these methods are very good. However, detailed knowledge of the principles of endovenous therapy is essential, including pre-operational sonography. It is always necessary to consider the possible thermal damage to surrounding structures, to apply a sufficient amount of J/cm of the vein length and at the same time to avoid possible burns. Patients report less post-operational pain and smaller limitations to their physical activities.In May 2011 the European Society for Vascular Surgery published its guidelines on the treatment of varicose veins.These set clear procedures for the treatment of varicose veins for the individual sections of the venous system. The guidelines use EBM to classify the safe and effective treatment of GSV with endovenous ablation as 1B, it has been proven that following such treatment morbidity is lower than in the case of a traditional surgery which was classified as 2B. Therapies that involve minimum invasion such as the thermal ablation of the superficial vein system has changed and improved the treatment of varicose veins.