Department of Special Education

Total number of titles in 2016: 26

 

VÍTKOVÁ, Marie - BARTOŇOVÁ, Miroslava.
Analyse der Bedingungen in einer heterogenen Klasse mit Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. In Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft. 1, vydání. Bad Heilbrunn : Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn, 2016. Neuveden, ISBN 978-3-7815-2059-2, pp. 123-133.


more

 

KACHLÍK, Petr.
Biorytmy jako jeden z projevů života. In Sborník příspěvků z 36. konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Vyd. 1. Úpice : Hvězdárna v Úpici, 2016. ISBN 978-80-86303-44-4, pp. 113-121. 19.5.2015, Úpice.


more

 

MÁROVÁ, Ivana.
Contemporary Czech and Swedich Elementary School – Comparison of selected aspects. 2016. pp. 539-549. 2015, Luxembourgh.


more

 

ODEHNALOVÁ, Petra.
Diferenciace instrukcí v heterogenní třídě pro žáky s potížemi v učení. 2016.


more

 

book coverRÖDEROVÁ, Petra.
Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 203 pp. ISBN 978-80-210-8091-1.


more

 

FIALOVÁ, Ilona.
Faktory ovlivňující kvalitu života a edukaci osob s tělesným postižením. 2016.


more

 

book coverBARTOŇOVÁ, Miroslava - VÍTKOVÁ, Marie.
Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 2. upravené vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 270 pp. ISBN 978-80-210-8093-5.


more

 

VOJTOVÁ, Věra.
Institucionální výchova - případ VUM Chrastava. Brno : ČT, 2016.


more

 

MÁROVÁ, Ivana - SLEPIČKOVÁ, Lenka.
„Líbí se mi řešit věci jako dospělý“ – Global Storylines jako forma globálního vzdělávání. LIFELONG LEARNING- CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, Mendelova univerzita v Brně. ISSN 1804-526X, 2016, vol. 6, no. 1, pp. 9-25.


more

 

KACHLÍK, Petr.
Lidské zdraví, jeho determinanty a možnosti jeho ovlivňování. 2016.


more

 

FIALOVÁ, Michaela.
Netolismus..?. 2016.


more

 

LIPOVÝ, Břetislav - FIAMOLI, Michaela - JELÍNKOVÁ, Zuzana - MAGER, Radomír - SUCHÁNEK, Ivan.
Oleogel-S10 v urychlení hojení odběrových ploch pacientů s termickým traumatem. Léčba ran, Praha, Vzdělávání IN. ISSN 2336-520X, 2016, vol. 2016, no. 2, pp. 12-15.


more

 

ŠIMČÍKOVÁ, Kateřina - VIKTORIN, Jan.
Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 2016.


more

 

FIALOVÁ, Michaela.
Potenciální rizika moderních technologií a jejich prevence v mateřské škole. Řízení školy: Speciál pro mateřské školy, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-8679, 2016, vol. 3/13, no. 3/2016, pp. 14-16.


more

 

ČERVENKA, Karel.
Potřeby dětí s poruchou chování očima výchovných profesionálů. 2016.


more

 

MÁROVÁ, Ivana.
Profesní orientace a předprofesní příprava žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - komparace vybraných faktorů v prostředí českých a švédských škol. 2016.


more

 

PITNEROVÁ, Pavla.
Role Rámcových vzdělávacích programů v rozvoji digitální gramotnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Media4u Magazine, Jan Chromý. ISSN 1214-9187, 2016, vol.  13., no. 3/2016, pp. 1-5.


more

 

HRČOVÁ, Jana.
Senzorická integrácia a podpora rečových funkcií. 2016.


more

 

HRČOVÁ, Jana.
Snoezelen - multisenzorické prostredie - jeho potenciál pre zdravotníctvo a rehabilitáciu. 2016.


more

 

ČERVENKA, Karel.
Sud, který nemá dno? Potřeby dětí s poruchami emocí a chování očima výchovných profesionálů. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 138 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-8138-3.


more

 

book coverOŠLEJŠKOVÁ, Hana - VÍTKOVÁ, Marie.
Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. 3. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 310 pp. ISBN 978-80-210-6673-1.


more

 

SOCHOR, Pavel.
Výtvarná tvorba jako nástroj vzdělávání u osob s postižením. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, . ISSN 1804-526X, 2016, vol. 6, no. 1, pp. 56-69.


more

 

KOPEČNÝ, Petr.
Využití náhradní komunikace v pobytových zařízeních sociálních služeb. 2016.


more

 

VOJTOVÁ, Věra - KERTZMAN, Semion - GYAMARTHY, Eva - VAINDER, Michael - MIKULÁŠEK, Libor - SIROTA, Alex - MOTSCHNIG, Renate - HAGELKRUYS, Dominik.
Web-based Real-time Neuropsychological Assessment in Dyslexia. BMC Psychiatry, London, England, BioMed Central, Great Britain. ISSN 1471-244X, 2016, no. BPSY-D-16-.


more

 

KACHLÍK, Petr.
Životní styl a pohled vzorku žáků mladšího školního věku na výhody a nebezpečí spojené s moderními komunikačními technologiemi. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. Vyd. 1. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2016. ISBN 978-80-7509-426-1, pp. 182-197. 14.9.2016, Křtiny.


more

 

KACHLÍK, Petr.
Životní styl a pohled vzorku žáků mladšího školního věku na výhody a nebezpečí spojené s moderními komunikačními technologiemi. 2016. ISBN 978-80-7509-431-5.


more