PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 36 records, displayed 1 - 30

 
2015

book coverHORÁKOVÁ, Radka.
Podpora dětí s těžkým sluchovým postižením v inkluzivním prostředí mateřské a základní školy. In Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8093-5, pp. 247-260.


more

 

book coverZÁMEČNÍKOVÁ, Dana - VÍTKOVÁ, Marie - BARTOŇOVÁ, Miroslava - BOČKOVÁ, Barbora - BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona - ĎÁSKOVÁ, Daniela - FIALOVÁ, Ilona - HORÁKOVÁ, Radka - CHITORELIDZE, Tinatin - GAJZLEROVÁ, Lenka - GRUBEROVÁ, Kateřina - HRČOVÁ, Jana - CHALOUPKOVÁ, Soňa - IROKABA, Godwin Jude Uchenna - JÁGEROVÁ, Nora - KEHAROVÁ, Kristýna - KOPEČNÝ, Petr - MÁROVÁ, Ivana - ODEHNALOVÁ, Petra - OPATŘILOVÁ, Dagmar - PIPEKOVÁ, Jarmila - PISKOVÁ, Petra - PLEVOVÁ, Lucia - PROCHÁZKOVÁ, Lucie - PŘINOSILOVÁ, Dagmar - FRANKOVÁ, Alena - SLEPIČKOVÁ, Lenka - ŠIMČÍKOVÁ, Kateřina - VAĎUROVÁ, Helena - WINKLEROVÁ, Pavlína.
Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 367 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-8098-0.


more

 

book coverHORÁKOVÁ, Radka - PISKOVÁ, Petra.
Tinnitus jako civilizační choroba - možnosti léčby a terapie v České republice. In Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2015. Neuveden, ISBN 978-80-210-8098-0, pp. 307-317.


more

 
2014

HORÁKOVÁ, Radka.
FM systém a dítě se sluchovým postižením předškolního věku. In Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu, XV. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, II. konference mladých vědeckých pracovníků. Vyd. první. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4290-7, pp. 55-62. 2014, Olomouc.


more

 

book coverKLENKOVÁ, Jiřina - BOČKOVÁ, Barbora - BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona - HORÁKOVÁ, Radka - HRICOVÁ, Lenka - KOPEČNÝ, Petr - OŠLEJŠKOVÁ, Hana - PAVELKOVÁ, Jana - ŘEHULKA, Evžen - ŠLAPÁK, Ivo.
Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské a speciálněpedagogické souvislosti. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 156 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-7487-3.


more

 

HORÁKOVÁ, Radka.
Nástroje pro hodnocení sluchové percepce a úrovně komunikačních dovedností uživatelů kochleárních implantátů raného a předškolního věku. Vyd. první. Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2014. 145 pp. Kročanová L., Zubová M. Špeciálnopedagogické poradenstvo - Informačný bulletin XVIII. ISBN 978-80-89698-05-9.


more

 

book coverHORÁKOVÁ, Radka.
Péče o žáka s kochleárním implantátem v podmínkách inkluzivního vzdělávání. In Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské aspeciálněpedagogické souvislosti. Inclusion of Pupils with Disordered Communication Ability and with Hearning Impairment. Psychological, Medicial and Special Educational Context. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2014. Neuveden, ISBN 978-80-210-7487-3, pp. 85-95.


more

 
2013

KLENKOVÁ, Jiřina - BOČKOVÁ, Barbora - BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona - HRICOVÁ, Lenka - HORÁKOVÁ, Radka.
Narušená komunikační schopnost, sluchové postižení. 2013. CZE, PdF MU, Brno. 10.9.2013 - 11.9.2013, National Activity.


more

 

book coverHORÁKOVÁ, Radka - KOUTSKÁ, Mariana.
Sociokulturní determinanty integrace žáků se sluchovým postižením. In Jedinci s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských zařízení a v zařízeních sociálních služeb. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2013. Neuveden, ISBN 978-80-210-6652-6, pp. 127-160.


more

 

HORÁKOVÁ, Radka.
Využití Lingových zvuků jako nástroje kontroly správného fungování sluchové protetiky. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. Vyd. 1. Brno : Paido, 2013. Neuveden, ISBN 978-80-7315-246-8, pp. 185-196.


more

 

book coverHORÁKOVÁ, Radka.
Vývojové škály jako kritéria hodnotící jazykové a sociální dovednosti dětí s těžkým sluchovým postižením. In Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2013. Neuveden, ISBN 978-80-210-6515-4, pp. 80-91.


more

 
2012

HORÁKOVÁ, Radka.
Důležitost včasného odhalení sluchového postižení u dětí raného věku a zajištění efektivní péče. In Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967 – 2012. Vyd. první. Bratislava : IRIS, Vydavateľstvo a tlač, s. r. o., 2012. ISBN 978-80-89256-94-5, pp. 173-181. 2012, Bratislava.


more

 

book coverHORÁKOVÁ, Radka.
Potvrzení diagnózy sluchového postižení u dítěte slyšících rodičů a její dopad na budování komunikace a vztahů v rodině. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2012. Neuveden, ISBN 978-80-210-5996-2, pp. 95-100.


more

 

HORÁKOVÁ, Radka.
Sluchové postižení - úvod do surdopedie. Vyd. Praha. Praha : Portál, 2012. 159 pp. 376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob. ISBN 978-80-262-0084-0.


more

 

book coverHORÁKOVÁ, Radka.
Včasné odhalení sluchového postižení u dětí raného věku a korekce sluchových vad pomocí kochleárního implantátu. In Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5941-2, pp. 320-325. 2012, Brno.


more

 

HORÁKOVÁ, Radka.
Včasné odhalení sluchového postižení u dětí raného věku a korekce sluchových vad pomocí kochleárního implantátu. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.


more

 
2011

HORÁKOVÁ, Radka.
Surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Vyd. první. Brno : Paido, 2011. 126 pp. neuveden. ISBN 978-80-7315-225-3.


more

 
2010

book coverHORÁKOVÁ, Radka.
Informovanost pedagogů o integraci žáků se sluchovým postižením. In Potměšil, M. a kol. Psychosocální aspekty sluchového postižení. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2010. neuveden, ISBN 978-80-210-5184-3, pp. 155-173.


more

 

LANGER, Jiří - SOURALOVÁ, Eva - HORÁKOVÁ, Radka.
Taktilní znakový jazyk. Manuál k výuce a studiu. Vyd. první. Praha : o. s. Lorm - Společnost pro hluchoslepé, 2010. 33 pp. neuveden. ISBN 978-80-254-8457-9.


more

 

HORÁKOVÁ, Radka.
Uvedení do surdopedie. In Pipeková, J. et. al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Vyd. 3. přepracované a rozšířené. Brno : Paido, 2010. 376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob, ISBN 978-80-7315-198-0, pp. 141-156.


more

 
2008

BOČKOVÁ, Barbora - BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona - HORÁKOVÁ, Radka - KLENKOVÁ, Jiřina.
Komunikační kompetence a narušená komunikační schopnost u žáků na 1. stupni základních škol. In Klenková, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vyd. 1. Brno : Paido, 2008. pedagogická literatura, ISBN 978-80-7315-168-3, 5 pp.


more

 

BOČKOVÁ, Barbora - BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona - HORÁKOVÁ, Radka - KLENKOVÁ, Jiřina.
Komunikační kompetence a narušená komunikačníschopnost u žáků na 1. stupni základních škol. In Klenková, Jiřina - Vítková, Marie. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Education of Pupils with Special Educational Needs. Vyd. 1. Brno : Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-167-6, 143 pp. 2008, PdF MU.


more

 

HORÁKOVÁ, Radka.
Možnosti integrace a socializace jedinců s postižením sluchu s ohledem na úroveň jejich komunikačních dovedností a na kulturu neslyšících. In Klenková, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vyd. první. Brno : Paido, 2008. Pedagogické publikace, ISBN 978-80-7315-168-3, pp. 103-110.


more

 

HORÁKOVÁ, Radka - SOURALOVÁ, Eva.
Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 69 pp. 1. vydání. Materiál vznikl v rámci projektu České komory tlumočníků znakového jazyka - Vyškolení lektorů a vytvoření výukových materiálů pro tlumočníky znakového jazyka, transliterátory znakované češtiny a vizualizátory mluvené češtiny. ISBN 978-80-87153-34-5.


more

 

HORÁKOVÁ, Radka.
Připravenost pedagogů na integraci žáků s postižením sluchu na 1. stupeň běžných základních škol v Jihomoravském kraji. In Klenková, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vyd. první. Brno : Paido, Brno, 2008. Pedagogické publikace, ISBN 978-80-7315-168-3, pp. 123-136.


more

 

HORÁKOVÁ, Radka - DINGOVÁ, Naďa - ZAHUMENSKÁ, Jitka.
Specifika tlumočení ve vzdělávání. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 157 pp. 1. vydání. Materiál vznikl v rámci projektu České komory tlumočníků znakového jazyka - Vyškolení lektorů a vytvoření výukových materiálů pro tlumočníky znakového jazyka, transliterátory znakované češtiny a vizualizátory mluvené češtiny. ISBN 978-80-87153-56-7.


more

 

HORÁKOVÁ, Radka.
Use of different kinds of existing technologies by the deaf and in Deaf Education. 2008.


more

 
2007

BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona - KLENKOVÁ, Jiřina - HORÁKOVÁ, Radka.
Logopedie a surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-136-2.


more

 

HORÁKOVÁ, Radka.
Problematika poskytování tlumočnických služeb jedincům se sluchovým postižením. In Mühlpachr, Pavel. Dilemata speciální pedagogiky. Brno : MSD, 2007. 1. vydání, ISBN 978-80-7392-012-8, pp. 87-100.


more

 

HORÁKOVÁ, Radka.
Speciálně pedagogická terminologie ve znakovém jazyce. In Valenta, Milan - Polínek, Martin Dominik. VII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. ISBN 978-80-244-1652-6.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 36 records, displayed 1 - 30