Mgr. Anna Zemandlová, Ph.D.

Photo not published

 

 
2013

ZEMANDLOVÁ, Anna.
Aktuální otázky určování rodičovství - právní vs. biologické rodičovství. In Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého. Vyd. 1. Praha : Leges, 2013. Teoretik, ISBN 978-80-87576-74-8, pp. 101-107.


more

 

ZEMANDLOVÁ, Anna.
Perspektiva surogátního mateřství u nás: inspirace z anglického práva. In Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého. 1. vydání. Praha : Leges, 2013. Teoretik, ISBN 978-80-87576-74-8, pp. 135 - 140.


more

 

ZEMANDLOVÁ, Anna.
Současnost a budoucnost regulace surogátního mateřství u nás (v rámci konference Dny práva 2012). Masarykova univerzita, 2013. 2012.


more

 
2012

HOŘÍNOVÁ, Anna.
Péče soudu o nezletilé ve věcech zdravotní péče. Právní fórum, Praha, ASPI, a.s. ISSN 1214-7966, 2012, vol. IX, no. 9, pp. 415-420.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka - DÁVID, Radovan - KORNEL, Martin - HOŘÍNOVÁ, Anna - JANOČKOVÁ, Michaela - VOLKOVÁ, Jana - KOZLOVÁ, Veronika.
Rodinné právo – Czech Family Law. 4. aktual. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. Elportál.


more

 
2011

HOŘÍNOVÁ, Anna.
Dítě a rodina. In Studie o právech dítěte: Implementace zkušeností dobré praxe ve vzdělávání v oblasti práv dětí ve Švýcarsku do podmínek ochrany práv dětí v České republice. 1. vydání. Brno - Boskovice : Česko - britská o.p.s., 2011. ISBN 978-80-260-0377-9, pp. 239-280.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka - DÁVID, Radovan - KORNEL, Martin - HOŘÍNOVÁ, Anna - JANOČKOVÁ, Michaela.
Rodinné právo – Czech Family Law. 3. aktual. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. Elportál.


more

 
2010

book coverHOŘÍNOVÁ, Anna.
Diskriminace v přístupu k asistované reprodukci v rámci judikatury ESLP. In COFOLA 2010: the Conference Proceedings. Brno : Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5151-5, pp. 527-536. 2010, Brno.


more

 

HOŘÍNOVÁ, Anna.
Znalecký posudek jako důkaz v rámci péče soudu o nezletilé. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 7 pp. Tématický sborník. ISBN 978-80-7357-542-7.


more

 

HURDÍK, Jan - SELUCKÁ, Markéta - HOŘÍNOVÁ, Anna.
Zpráva z pre-konference Acquis Group. Praha : Wolters Kluver ČR, a. s., 2010.


more

 
2009

HOŘÍNOVÁ, Anna.
Kauza ESLP Evans v. UK. In COFOLA 2009: the conference proceedings. Brno : Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4821-8, nestránkováno-8 pp. 2009, Brno.


more

 

HOŘÍNOVÁ, Anna.
Povinnost mlčenlivosti (nejen) zdravotnických zařízení. In Aktuální otázky náhradní rodinné péče: Sborník z IX. celostátního Semináře NRP Brno, 30. 9. – 1. 10. 2009. Brno : Triada - poradenské centrum, o.s., 2009. ISBN 978-80-254-5957-7, pp. 57-64. 2009, Brno.


more

 
2008

HOŘÍNOVÁ, Anna.
Implementing Domestic Violence Laws. Czech Republic-One Year Experience with New Legislation. 2008.


more

 

HOŘÍNOVÁ, Anna.
Property Relations between Spouses in the Legislation of The Czech Republic and in that of Selected Post-Communist Countries. In Hořínová, Anna. European Challenges in Contemporary Family Law. Antwerp-Oxford-Portland : Interesentia, 2008. European Challenges in Contemporary Family Law, ISBN 978-90-5095-692-5, pp. 305-316.


more

 

book coverHOŘÍNOVÁ, Anna.
Znalecký posudek jako důkaz v rámci péče soudu o nezletilé. In Dny práva 2008. Brno : Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4733-4, pp. 109-343. 2008, Brno.


more

 
2007

HOŘÍNOVÁ, Anna.
Domácí násilí v návrhu nového občanského zákoníku. Via Iuris, Brno, Public Interest Lawyers Association. ISSN 1802-4351, 2007, vol. 2007, no. 4, pp. 14-15.


more

 

HOŘÍNOVÁ, Anna.
Otazníky nad přijetím zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách. Právní rozhledy, Praha, C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2007, vol. 2007, no. 3, pp. 101-105.


more

 

HOŘÍNOVÁ, Anna.
Policejní vykázání: od dobré teorie k dobré praxi. Via Iuris, Brno, Public Interest Lawyers Association. ISSN 1802-4351, 2007, vol. 2007, no. 7, pp. 23-25.


more