Mgr. Robert Vlk, Ph.D.

Personal photo

 

Identifikace osoby
 • Jméno a příjmení: Robert Vlk
 • Datum a místo narození: 29.5.1970 v Prostějově
 • Národnost: česká
 • Státní občanství: Česká republika
 • Stav: ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Katedra biologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
  Poříčí 7, 603 00 Brno, ČR
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1988-1993: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor systematická biologie a ekologie, zaměření zoologie a ekologie: obhájena diplomová práce "Příspěvek k poznání arachnoentomocenózy rákosin z hlediska potravní ekologie některých rákosinových pěvců" - 88 s.
 • 1994-2000: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor zoologie: obhájena disertační práce "Výskyt a škodlivost vrtalkovitých (Diptera, Agromyzidae) v polních a skleníkových kulturách v České republice v období 1994-1998" - 214 s.
Přehled zaměstnání
 • III.1994-XII.1996: technický pracovník - samostatný zkušebník resp. odborný specialista na referátu prognózy a signalizace živočiných škůdců v rámci Oddělení aplikované zoologie Odboru zkoušení přípravků a metod ochrany rostlin (OZPMOR) Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) v Brně
 • I.1997-VIII.2000: oborový specialista resp. specialista pro přípravky na ochranu rostlin na Oddělení zoocidů resp. Oddělení ekologických rizik Odboru prostředků ochrany rostlin (OPOR) Státní rostlinolékařské správy (SRS) v Brně
 • od X.2000: odborný asistent na Katedře biologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (PdF MU) v Brně
Pedagogická činnost
 • Přednášející a cvičící Základů obecné zoologie, Základů zoologie bezobratlých, Ekologie pro základní vzdělávání a Zoologie bezobratlých pro základní vzdělávání.
 • Vedení bakalářských a diplomových prací, oponentské posudky na BP a DP, členství v komisích při obhajobách BP a DP a ve zkušebních komisích při státních závěrečných zkouškách oborů pedagogické asistentství (Bc.) u učitelství přírodopisu (Mgr.) pro ZŠ.
Vědeckovýzkumná činnost
 • IX.2001-VIII.2004: Post-doktorandský projekt GAČR 206/01/DO36 "Analýza rozdílů v diverzitě taxocenóz imág vrtalek (Agromyzidae, Diptera) a jejich časoprostorové dynamice v lučních a stepních ekosystémech ČR ve srovnání s agroekosystémy": řešitel R. Vlk; garant J. Vaňhara (PřF MU); realizován na PdF MU; navázán na výzkumný záměr Masarykovy univerzity CEZ: MSM 143100010 (= J07/98:143100010): Časoprostorová dynamika biodiverzity v ekosystémech střední Evropy; výstupy: prezentace na 5 konferencích (3 zahraničních) a 1 mezinárodním kongrese, 5 abstraktů ve sbornících, 3 odborné články a 1 monografie ve stádiu přípravy rukopisu.
 • I.2004-VI.2005: Projekt programu MŠMT "Podpora začínajícím pracovníkům výzkumu" (1K) registrovaný pod číslem 1K04005 "MU Vlk: Studium bezobratlých mořských živočichů v Jaderském moři": klíčová osoba projektu R. Vlk, řešitel B. Rychnovský (PdF MU); realizován na MBP (Mořské biologické stanici) NIB (Národního ústavu pro biologii v Lublani, SLO) v Piranu (SLO); stav: hodnocení odborné pracovní stáže na zahraničním pracovišti; výstupy: 2 prezentace na mezinárodní konferenci, 2 abstrakty ve sborníku, 1 vědecko-výzkumná zpráva a 3-5 odborných článků ve stádiu přípravy rukopisu.
Akademické stáže
 • IX.2004-II/2005: Odborná pracovní stáž na MBP (Mořské biologické stanici) NIB (Národního ústavu pro biologii v Lublani, SLO) v Piranu (SLO): řešení projektu MŠMT 1K04005 "MU Vlk: Studium bezobratlých mořských živočichů v Jaderském moři".

Last update: 16. 6. 2009