MgA. Lenka Remsová, Ph.D.

Photo not published

 

Identifikace osoby
 • MgA. Lenka Remsová narozena 14. března 1978 v Brně
Pracoviště
 • Katedra sociální pedagogiky
  Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
  Poříčí 31
  603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2002 : Di Fa JAMU, Mozartova1, Brno, MgA. v oboru dramatická výchova,DP Muzeopedagogika a dramatická výchova, absolventský projekt Pohyb a pravěké malby
Přehled zaměstnání
 • od 2010 : DAMU, externí vyučující předmětu Divadlo ve výchově a vzdělávání
 • od 2007 : MU, PdF, Katedra sociální pedagogiky, asistent
 • 2006 - 2007 : PdF UHK, externí vyučující dramatické výchovy
 • 2003 - 2007 : CMSPgŠaG Lerchova 63 v Brně, učitel dramatické výchovy
 • 2003 - 2005 : Outward bound Česká cesta, s.r.o. Štěpánská 6, Praha,externí spolupráce, outdoor programy
 • 2004, JS : PdF MU, Poříčí 31, Brno, Katedra sociální pedagogiky, externí výuka dramatické výchovy
 • 2OO3 : AVIATIK SERVIS, spol. s r.o., Šeránkova 4, Brno, asistentka
 • 2001 - 2003 : CMSPgŠaG Lerchova 63, Brno, ČR vedoucí dramatického kroužku
 • 1999 - 2000 : ZUŠ Kolárova 1 Blansko, učitel dramatického oboru
Pedagogická činnost
 • Divadlo Fórum, seminář
 • Divadlo utlačovaných, seminář
 • Hlasová výchova, seminář
 • Projekty v dramatické výchově I. a II., seminář
 • Praxe DV, seminář
 • Kurs DV - herecká průprava, seminář
 • Závěrečný projekt DV a jeho realizace, seminář
 • Úvod do dramatické výchovy, seminář
Vědeckovýzkumná činnost
 • od 2007 : participant VZ MŠMT, 0021622443, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (řešitelka prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.)
Akademické stáže
 • 2007 : Theatre of the Oppressed – Joker Weekend led by Adrian Jackson, Cardboard Citizens NGO, London
 • 2007 : Theatre of the Oppressed – Forum Week led by Adrian Jackson, Cardboard Citizens NGO, London
 • 2007 : Theatre of the Oppressed - Rainbow of Desires Week led by Augusto Boal and Julian Boal, Cardboard Citizens NGO, London
 • 2007 : Theatre of the Oppressed - Jana Sanskriti Weekend led by Sanjoy Ganguli, Cardboard Citizens NGO, London
Vybrané publikace
 • REMSOVÁ, Lenka. Divadlo utlačovaných a jeho edukační potenciál pro sociálně znevýhodněné skupiny. In Remsová Lenka, Dušan Klapko et al. Výzkumný exkurz do dramatické výchovy. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2013. s. 75-93, 19 s. dramatická výchova. ISBN 978-80-210-6651-9. info
 • REMSOVÁ, Lenka. Odchod z ústavní péče v kontextu metody divadla utlačovaných a kritického participačního akčního výzkumu. In Remsová Lenka , Dušan Klapko et al. Výzkumný exkurz do dramatické výchovy. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2013. s. 95-117, 23 s. dramatická výchova. ISBN 978-80-210-6651-9. info
 • REMSOVÁ, Lenka. Výzkumná studie jako podklad pro tvorbu intervenčního nástroje legislativního divadla. In Remsová Lenka, Dušan Klapko et al. Výzkumný exkurz do dramatické výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 119-141, 23 s. dramatická výchova. ISBN 978-80-210-6651-9. info
 • REMSOVÁ, Lenka. Divadlo fórum s romskou a majoritní mládeží skrze kvalitativní výzkum. In Jiří Němec (ed.). Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných žáků. Romští žáci, děti cizinců (uprchlíků), teorie, výzkum, edukační strategie. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 153-170, 18 s. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-7315-224-6. info
 • KLAPKO, Dušan, Marie PAVLOVSKÁ a Lenka REMSOVÁ. Interaktivní divadlo v kontextu pedagogického výzkumu. In Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 1. vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2009. s. 165-172, 233 s. ISBN 978-80-210-4849-2. info
 • REMSOVÁ, Lenka. Využití interaktivního divadla v rámci předvýzkumného šetření metodou focus group. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 1-16, 157 s. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • REMSOVÁ, Lenka. Dramatická výchova jako nový směr ve výchově a v přípravě pedagogů volného času. In Čtvrtá mezinárodní konference O výchově a volném čase: Metodologická paradigmata pedagogiky volného času. 2008. info
 • REMSOVÁ, Lenka. Dramatická výchova a interaktivní divadlo, John Somers. In Sborník příspěvků Mezinárodní konference Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 176 - 179, 4 s. ISBN 978-80-7372-422-1. info
 • REMSOVÁ, Lenka. Duha touhy, terapie nebo divadlo? Gymnasion - časopis pro zážitkovou pedagogiku, Praha: Prázdninová škola Lipnice, 2007, roč. 2007, č. 8, s. 52-56. ISSN 1214-603X. info
 • REMSOVÁ, Lenka a Marie PAVLOVSKÁ. Divadlo ve výchově při řešení problémových situací ve škole. In Příprava učitelů primárního vzdělávání. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2005. s. 167-175, 8 s. ISBN 80-86633-38-1. info
 • REMSOVÁ, Lenka a Marie PAVLOVSKÁ. Anorexie. 2005. info
 • REMSOVÁ, Lenka a Marie PAVLOVSKÁ. Blondýna. 2005. info

Last update: 30. 12. 2010